gtu_logo

Kalite Komisyonu


 

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR

Rektör

ÜYELER

 

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

Nadir YILDIRIM

Genel Sekreter

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanoteknoloji Ensitüsü Müdürü

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Savunma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Serap BEŞLİ

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü

Prof. Dr. Meral ELÇİ

Toplumsal Katkı Koordinatörü

Prof. Dr. Melek ÖZKAN

Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü

Doç. Dr. Eda GOLDENBERG

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serhat ERAT

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali Murat SOYDAN

Enerji Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN

KAGEM Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Köksal HOCAOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Belkıs ERZİNCNLI

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Bahar ÖZBEY

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dilara AKINCI

Kurumsal Gelişim ve Kalite Ofisi Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör. Dr. Ümit BAYRAKTAR

Uluslararası Projeler Ofisi

Öğr. Gör. Mehmet Çağatay AKTÜRK

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Arş. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU

Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yrd.

Bülent ÇETİN 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Şenol ÇAM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı 

Bahtiyar TELLİ

Personel Dairesi Başkanı

Alparslan DURUKAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

Sefa YILDIRIMTEPE

Bilgi İşlem Daire Başkan V.

Murat UÇAR

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Nihal KARA

Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri

Şule ÖZBEK

Kurumsal Gelişim ve Kalite Ofisi Koordinatörü

Şaziye Serda KAYMAN

Kurumsal Gelişim ve Kalite Ofisi

Neslihan KESKİNLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Alperen DOĞAN

Özel Kalem Müdürlüğü

Barış ARICI

İç Denetçi

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

Kalite Kulübü Başkanı

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden;

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

Görevleri:

 a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek, i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.