gtu_logo

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 

Resmi Gazetenin 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden; Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

BAP Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

Bu kapsamda hazırlanan GTÜ BAP Uygulama Yönergesi’nin 6. Maddesine göre;

1 -  Proje başvuru takvimi ile başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin usulleri ve esasları belirleyerek araştırmacılara duyurur.

2 -  Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

3 -  Projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler ve araştırmacılara duyurur.

4 -  Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar.

5 -  Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ile Gebze Teknik Üniversitesi bilim politikaları veya ulusal bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.

6 -  Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini, hakemlere ve/veya ilgili alt komisyonlara gönderir. Gelen raporları değerlendirerek projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

7 -  Gerekli gördüğü proje önerileri için, tespit edeceği katılımcılar ile paneller düzenleyebilir ve panellerde proje ekibi tarafından sunum yapılmasını isteyebilir.

8 -  Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini alt komisyona ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.

9 -  Yürütülmekte olan projeler kapsamında altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

10 -  Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar.

11 -  Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

12 -  Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

13 -  Ülkemiz ve Gebze Teknik Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak projelerin seçiminde öncelik verilebilecek araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur.

14 -  Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

15 - Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

İlgili Esaslar:

26.11.2016 tarih 29900 sayılı Yükseköğretim Kurumları BAP Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları BAP Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

GTÜ BAP Projeleri Uygulama Yönergesi

 

 

Ayrıntılı bilgi için: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

   

KOORDİNATÖR

 

Prof. Dr.Serap BEŞLİ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

   

ÜYELER

 

Prof. Dr. Didem GÖZÜPEK KOCAMAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Tunahan ÇAKIR

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr.Yunus ZORLU

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Reyhan YILDIZ

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi