gtu_logo

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere, Helsinki Bildirgesi, 25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 13/04/2005 tarihinde 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına dayanılarak, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Kurul, Üniversite tarafından insanlarla veya insanlar üzerinde yapılacak deney, inceleme ve alan araştırmalarının evrensel bilim ahlâkına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçer.

 

İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmurt DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Kutlu Sevinç KAYIHAN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meral ELÇİ

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz KUCUR

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlke ANAÇ ŞAKIR

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi