gtu_logo

Etik Kurul

 

2547 sayılı Kanunun 24 üncü, 42 inci ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

GÖREVLERİ

 • Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,
 • İnceleme sonucunda alınan kararları rektöre sunmak,
 • Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak,
 • Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek,
 • Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş, bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlamak,
 • Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında talep halinde görüş bildirmek,
 • Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiğinde alt komisyon oluşturmak,

Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetleri yürütmek,

 1.  Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirmek,
 2. Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek,
 3. Üniversite bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit etmek,
 4. Üniversitede bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet göstermek,
 5. Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

 

ETİK KURUL ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aylin USLU

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sedat ALKOY

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü