gtu_logo

AYDEK Kurulu


Kurulun Görevleri

Üniversitemiz Senatosunun 05.12.2018 tarih ve 2018/14 oturum sayılı kararı ile Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi doğrultusunda oluşturulmuştur. Madde 6 kapsamında kurulun görevleri;

  • Öğretim üyesi adaylarının başvuruları, AYDEK tarafından, belgeledikleri bilimsel çalışmalara ve diğer akademik faaliyetlere göre “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” çerçevesinde nicelik yönünden incelenerek, asgari koşulların sağlandığına ilişkin bir ön değerlendirme yapılır.
  • Ön değerlendirmenin sonuçları, kadro ilanı dönemlerinde son başvuru tarihinden itibaren, ilan dönemleri dışında ise adayın başvurusundan itibaren bir ay içinde adaylara bildirilir.
  • Kadro ilan dönemlerindeki başvurular, AYDEK tarafından değerlendirilerek sonucu “Akademik Yükseltme ve Atamalarda Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”na (EK 2) işlenir ve adaya imza karşılığı teslim edilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan adaya ait formun bir nüshası da aday başvuru dosyasına eklenerek jüri değerlendirmesi süreci başlatılır.
  • Kadro ilan dönemleri dışındaki başvurular, AYDEK tarafından asgari koşullara göre değerlendirilerek sonucu “Akademik Yükseltme ve Atamalarda Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”na (EK2) işlenir ve adaya imza karşılığı teslim edilir. Aday, asgari koşulları sağladığı bilim alanına uygun olan ve ilan edilmiş kadrolara başvurma hakkını elde eder. Kadro başvurularında ilan tarihinde yürürlükte bulunan “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” esas alınır.
  • AYDEK başvuru sonucu olumsuz olan adaylar en çok iki hafta içerisinde sonuca itiraz edebilir. İtirazlar AYDEK kurulunda değerlendirilerek en çok bir ay içinde karara bağlanır. Kadro başvurularında ilan tarihinde yürürlükte bulunan “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” koşulları esas alınır.
  • Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışma bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın AYDEK’e intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia GTÜ Etik Kurulu’na gönderilir.


İlgili Esaslar

GTÜ AYDEK Çalışma Usul ve Esasları

 

AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

 Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü