Page 10 - GTÜ e-bülten 16
P. 10

10

Afetzararlarınınazaltılmasıadınaönemlçözümlersunan,ülke
çapındalkkezKocael’ndeuygulanmayabaşlanacakolanAkıllı
KentUygulamasıProjes çnmzalaratıldı.

Çağımızın modern letşm ve teknolojk avantajlarından

faydalanarak öncelkle deprem konusu olmak üzere,kütle

hareketler(heyelan,kayadüşmesvb.),taşkınlarveendüstryel

kazalarda zararlarıen aza ndrmek çn düğmeye basıldı.

KocaelBüyükşehrBeledyes(KBB),GebzeTeknkÜnverstes

(GTÜ)ve Afetve AclDurum Yönetm Başkanlığı(AFAD)

paydaşlığında uygulanacakolan "KocaelİlAfetZararlarının

AzaltılmasındaAkıllıKentUygulamasıProjes"16Ağustos2018

tarhndeKocaelTcaretOdası’ndadüzenlenenprotokolmza

tören le resmen başladı. ProtokolKBB Başkanıİbrahm

Karaosmanoğlu,GTÜ Rektörü Prof.Dr.Muhammed Hasan

Aslan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tarafından

mzalandı.

Törende konuşan KBB Başkanı İbrahm Karaosmanoğlu

Büyükşehr Beledyes’nn blmden yararlanan br kurum

olduğunu belrterek,“Kurumlar,kuruluşlar blmden stfade

etmel.Blm tecrübedr,araştırmadır.Akıllıkentdeyncekenttn

bnaları, yolları, ormanları akıllı değl, kentlerde yaşayan

nsanlarınblmngereğnyaptıklarındaakıllıkentlerolur.Bzbu

yöndeönemlmesafeleraldık.Hertürlüafetekarşıblm gereğ

olan şleryapmamızgerektğne nanıyoruz.İlm yuvasıolan
Akıllıkentuygulamfaydalanıyoruz.Bna stoklarımızıdeprem gerçeğne uygun
ünverstelermzden  yararlanıyoruz.  Kurumlardan

yapmadığımız çn acıyaşıyoruz.Tüm yapılarımızıdepreme

uygun yapacağız.Bu afetler en aza ndrmek çn blmsel

çalışmalaryapacağız”ded.

ÖNEMLİBİRÇALIŞMA

AFADBaşkanıMehmetGüllüoğluse“KocaelTürkyeaçısından
çok öneml brkent.Akıllıkentuygulamalarının afetbazlı
kullanılmasını bz terch edyoruz. Bu çalışmayı burada
gelştrdktensonrabüyüteceğz.Bu şbrlğ bzm çnkıymetl.
Hçbrkurum böylebrçalışmanınaltındankalkmasımümkün
değl.Yerelyönetmlern,ünverstelern,merkez yönetmlern
blgvebrkmlerfarklıdır.Bunedenleşbrlğnetcesndeortaya
çıkacakçalışmalaryaygınlaştırılmasıaçısındançokönemldr”
şeklndekonuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15