Page 9 - GTÜ e-bülten 16
P. 9

9

    ÖğrencilerimizinUluslararası
            Başarısı

dı

                   GebzeTeknkÜnverstes(GTÜ)MolekülerByolojveGenetkBölümüöğretm üyesProf.
                   Dr.YeldaÖZDENÇİFTÇİdanışmanlığındaBtkByoteknolojsLaboratuvarıveGTÜMAR
                   GenelLaboratuvarıbünyesndeY.Lsanstezlern tamamlayanöğrenclermzuluslararası
                   kabulgörenünverstelerdeyükseklsanstezlerndekçalışmakonularıkapsamındadoktora
                   programlarınatam bursluolarakkabuledld.

                   ÖğrencmzMaraBatoolProf.Dr.YeldaÖZDEN ÇİFTÇİveDr.MneGÜLŞEKER (II.
                   Danışman)danışmanlıklarında tamamladığı“Determnaton ofArabdopssthalana and
                   FraserPhotnaAssocatedPutatveEndophytcBacteraInteracton”,başlıklıtezçalışması
                   konusununreferansılebtk-bakter lşksn lerdüzeydearaştıranünverstelernbaşında
                   gelenUnverstyofQueensland(Australa),SchoolofAgrcultureandFoodScences’atam
                   bursluolarak,Prof.Dr.PeerM.SCHENK le“Btk-bakter lşkler”konusundaçalışmak
                   üzere kabulaldı.DğeröğrencmzSeln GülÜNSAL se tezçalışmasının brkısmını
                   ERASMUSdesteğ leDr.AngeloGzmond leyürüttüğüveProf.Dr.YeldaÖZDENÇİFTÇİ
                   danışmanlığındatamamladığı“DNABarcodngStudyofTurkshW ldCherry(Prunusavum
                   L.)populatonsbelongngtoAdapazarıandBoluForestryDrectorates”başlıklıtezçalışması
                   konusununreferansıleynealanındasm yapmışbrünversteolanUnverstyofRomeTor
                   Vergata(Italy)(UnverstàdeglStud d Roma"TorVergata")’datam bursluolarakProf.Dr.
                   AntonellaCANINIle“EvrmselByolojvePopulasyonGenetğ”konusundaçalışmaküzere
                   kabulaldı.Herköğrencm zdeçalışmakonularıtbar leuluslararasıkabulgörereköneml
                   brbaşarıya mzaattılar.GTÜ ales olarakkendlern tebrkederbaşarılarınınartarak
                   devamınıdlerz.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14