Page 5 - GTÜ e-bülten 16
P. 5

5

caelVals HüseynAksoy se,“Türkye’de grşmclğn teşvk GTÜ İşletme Fakültes Dekanı ve Organzasyon
lmes ve desteklenmes adına brçok mevzuatta yapılan Komtes BaşkanıProf.Dr.Ebru TümerKabadayı
ğşklklerle grşmcler desteklenmekte ve onların önü grşmclkzrvelernnheryılüzerneartılaryükleyerek
ılmaktadır.Gebze Teknk Ünverstemzn yapmış olduğu bu devam ettğnbelrterekdestekolanherkeseteşekkür
anzasyonda grşmclermze örnek oluşturablecek başarılı ett.KonuşmasındaKabadayı,“BuzrvemzdeEndüstr
neymlernsahplernnburadakonuşmacıolarakyeralmasıve 4.0’ın getrdğ değşmn grşmclk ekosstemne
nç arkadaşlarımızın bu deneymlerden yararlanmasına fırsat yansımasınıtartışacağız.Teknolojkdönüşümlegelen
rlmes yönüylebuzrvennyen grşmclernortayaçıkmasına fırsatvetehdtlernnelerolduğu, değşm sürecnn
emlkatkılarsağlayacağınaolannancım tam.”fadelernkullandı. grşmclk ekosstem çnde nasılyönetleceğnn
       cevaplarını bulmaya çalışacağız. GTÜ olarak

       grşmclk ekosstemnn      gelştrlmesnde

       ünverstelere düşen sorumluluğun farkındayız.

       Teknolojk dönüşüme ayak uydurma, novatf

       grşmclern desteklenmes yolunda çalışmalarımızı

       sürdürmekteyz. Bu kapsamda düzenledğmz

       grşmclkzrvelernnamacısanay dünyasınınönde

       gelensmlerngrşmcadaylarılebrarayagetrerek

       taraflarınblg alışverşndebulunmalarını,teknolojk

       dönüşüm sürecnde grşmclk ekosstemn

       destekleyengelşmelerntartışılmasını,etkleşm ağı

       veşfırsatlarınındoğmasınısağlamaktır.”ded.

       Tcaretnondadokuzucesarettr. Cesaretnzvarsa
       buna akılda yükleyeblyorsanız o zaman başarı
       kaçınılmaz olur.Cesarete akılyükleme ş braz
       yenlkçlkle alakalıdır. Bu br hayat tarzı halne
       gelmeldr.GebzeTeknkÜnverstesnedönüşümden
       sonrabugünASELSAN GenelMüdürüolarakgörev
       yapanhocamızHalukGörgün’ününversteyerektör
       olması,şuandarektörhocamızınvedeğerlçalışma
       arkadaşlarının verdğ emek ve mücadele çok
       değerldr.Buçalışma,ünverstenn4yılgb bukadar
       kısasüredeönemlbaşarılara mzaatanbrünverste
       halne gelmesn sağladı. Kendlerne yürekten
       teşekküredyorum.Bundan sonrada arkadaşlarımız
       aynıttzlklebaşarınındevamınısağlayacak.Gebze
       Teknk Ünverstes’nde öğrenc olan tüm
       öğrenclermzbrkaçyılsonragöreceksnz;

eğinGirişimcilerineYönVerdi

Sürdürüleblrbaşarıböylecekazanılıyor.Grşmclkruhu Türkye’nn en yüksek puanı le öğrenc alan brkaç

brülkennaslındabuçağdaayaktakalmasınınenöneml ünverstesndenbrndenmezunolmanınhaklıgururunu

anahtarıdır.Grşmclkruhueğervarsabahanelerortada yaşayacaksınız. Ünverstemz grşmc ve yenlkç

kalmaz.Hem breysel,hem toplum olarakhem dedevlet endeksnde14.sıradan3sırayageld.Sıralamanındaha

olaraküzerneençokdüşmemzgerekenkonugrşmclk da yükseleceğne lşkn gayretn devam edeceğne

ruhuveburuhunubesleyenekosstemnoluşturulması nanıyorum. Gebze Teknk Ünverstes mezunları

olduğunudüşünüyorum.Buaçıdanbugünküprogram son Türkye’nn en grşmc nsanlarıolmalı.İşte k gün

dereceöneml. buradakçalışmalarınızbuhedefevarmaktaçokamaçok

       önemlkatkılarsağlayacaktır.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10