gtu_logo

Görevlilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Sınavda görev alan personelin http//gis.osym.gov.tr adresinde ve aşağıda ki linkte bulunan "Sınav Uygulama Yönergesi"ni indirerek dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Sınav Uygulama Yönergesi'ni indirmek için tıklayınız.

Sınavlara giren adayların dilekçeleri, velilerin şikâyetleri, bina sınav sorumlularının sözlü/yazılı raporları, sınavların yürütülmesinde görevliler arasında yaşanan uyum sorunları, sınav görevinde gerekli ciddiyetin gözetilmemesi, salon dışında bir araya gelinerek konuşulması gibi tüm durumlar ciddiyetle değerlendirilmektedir. Sınavların problemsiz yürütülmesi esas olduğundan, bu hususta gerekli özeni göstermeyenlere bir daha görev yazılmamaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorunluluk arz etmektedir:

 • Öğrencileri psikolojik açıdan rahatlatmak amacıyla sınav öncesinde motivasyon konuşması yapılmamalıdır. ÖSYM kimseye böyle bir görev vermemiştir. Bu tür konuşmalar strese neden olduğundan öğrenciler tarafından şikâyet konusu yapılmaktadır.
 • Yaşamlarının önemli bir eşiğinde olan adaylar sınav nedeniyle heyecanlı olabilmektedirler. Onların bu durumlarını göz önünde bulundurarak hitap ve yaklaşım tarzında son derece dikkatli olmak ve kaba, incitici ve küçümseyen ifadelerden kaçınmak önem arzetmektedir.
 • Görevliler sınav esnasında herhangi bir öğrencinin başında dikilmemeli, sürekli salonda gezmemeli, dikkat dağıtacak her türlü davranıştan kaçınmalı ve sınava ses çıkaran ayakkabı ile girmemelidir. Öğrencilerin evraklarıyla ilgili işlemler sınav başlamadan sonlandırılmalıdır.
 • Sınav görevlilerinin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun kıyafet giymeleri zorunludur. Bu nedenle eşofmanla, tıraşsız vb. bir halde gelmek uygun değildir (Özellikle adaylardan en çok aldığımız şikâyetler bu yöndedir.) YGS, LYS gibi sınavlarda, karşısında sürekli öğretmenleri görmüş gençlerin huzuruna onların alışık oldukları bir kıyafetle çıkmak daha uygun olacaktır.

 

Salon Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Özel Durumlar

 • Eksik/hatalı evrak yedek evrak ile tamamlanacaksa eksiklik giderilinceye kadar salonda sınavı başlatmayınız.
 • Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse yedek evrak temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine ekleyiniz. Bu adayın sınavı tamamlanmadan sınav salonunda kalan son üç adayı da sınav salonundan çıkartmayınız. Bu üç adayın sınav evrakını kendi sınav süreleri dolunca alınız, onlar için süre uzatmayınız.
 • Soru kitapçığı poşeti açılmadan adaya verilmelidir. Ancak bir poşetin adaya verilmeden açılmış olduğunu fark ederseniz bu durumu mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazınız ve bu aday için yedek evrak temin ediniz.
 • Yedek kullanılan cevap kâğıdı salondaki diğer cevap kâğıtları arasında ve kendi sırasında paketleyerek Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine konulmalıdır.
 • Hatalı olduğu için kullanılmayan sınav evrakı Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine konulmalıdır.
 • Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız. 
 • Bu kurallara uymayan ve erken çıkmak için ısrar ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek adayın salondan çıkarılmasını sağlayınız. Aday sınav süresinin ¾'ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmelidir.  Bina Sınav Sorumlusu bu kurala uymayan ve binadan çıkmak için ısrar eden adayları emniyet görevlilerine bildirerek, sınav süresinin ¾'ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmesini sağlamalıdır.  Bu süre dolmadan binayı terk eden adayın bilgilerini "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı ile Tutanakta belirtiniz.
 • Bu süreler dışında, cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar salondan dışarı çıkabilir. Ancak, bu tek tek çıkışlar sırasında her adaydan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını almayı unutmayınız.
 • Salonda tek bir aday kalsa bile sınav süresi bitmeden bu adayın salonu terk etmesini istemeyiniz.
 • Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan adaylar bulunabilir. 
 • Kopya girişimi saptanan adayın elinden cevap kâğıdını ve varsa kopya kanıtını alarak, Bina Sınav Sorumlusuna haber verip adayı salondan dışarı çıkarmak en doğru       Bazı durumlarda adayı salondan dışarı çıkarma yoluna gitmek sakıncalı olabilir. Karar yetkisi Salon Başkanına aittir.  Ancak, kopya eylemine karıştığı saptanan adayın T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadını Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazınız, nasıl kopya çektiğini kısaca belirterek "Sınavı Geçersiz Sayılacaktır." kaydı koyunuz.
 • Sınavda kural dışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların da kimlik bilgilerini olayla birlikte Salon Sınav Tutanağına yazınız ve "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı koyunuz. Bu gibilerin salondan dışarı çıkarılmasını sağlayınız.  Böyle durumlarda Bina Sınav Sorumlusuna haber verip yardım isteyiniz. 
 • Binalarda sınav süresince emniyet görevlileri hazır bulunacaktır.
 • Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde bulunmuyorsa bu adayı sınava alınız, 
 • T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listelerin sonuna yazınız.  Bu durumdaki adaylara verilmek üzere yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini, Bina Sınav Sorumlusundan edininiz. 
 • Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine koyunuz.
 • Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir" demelidir. 
 • Soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp karar verme yoluna gidilmemelidir.

      Sınav sırasında adaylar,

 • Tuvalet,  sağlık,  su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre çıkmak isteyebilir. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmemelidir. Sınav salonundan çıkan bir aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmamalıdır.

      Cezaevlerinde uygulanan sınavlara mahsus olmak üzere,

 • Tutukluluk ya da hükümlülük halinin, bulunduğu cezaevinde sınava gireceklere dair listenin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra ortaya çıkmış ya da sehven isminin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde; Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi bina ve salon yazılmış olursa olsun bu adayı sınava almalıyız. 
 • T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listenin sonuna yazalım. Durumu tutanakla tespit edelim. Bu durumdaki adaylara yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini verelim ve adayın sınava girmesini sağlayalım. Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak merkeze gönderelim.
   

Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa,

 • Sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik,
 • Mekanik cihaz ile gelmek, 
 • Sınav sırasında cep telefonuyla konuşmak, 
 • Gazete ve kitap okumak,
 • Birbirleriyle konuşmak, 
 • Soru kitapçıklarını incelemek, 
 • Soru kitapçığını dışarıya çıkarmak ve fotokopisini çekmek, 
 • Adaylara cevaplamada yardım etmeye kalkışmak, 
 • Görevli olduğu salonun dışında dolaşmak vb. Bu durumu yazılı olarak Bina Sınav Sorumlusuna bildirilmesi gerekir.