gtu_logo

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi


Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Alt Biriminin Görevleri

 1. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
   
 2. İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlamak.
   
 3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
   
 4. Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
   
 5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
   
 6. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
   
 7. Mali istatistikleri hazırlamak.
   
 8. Nakit Yönetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.     
           
 9. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.               

 

Özel Hesapta Takip Edilen Projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri Servisi

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kalkınma Ajansları gibi kaynaklardan Üniversitemize proje karşılığı aktarılan tutarlar ve Üniversitemiz Bütçesinden Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin özel hesaba aktarılan tutarlar ile ilgili olarak;

 1. Proje dosyalarını düzenlemek
   
 2. Her bir proje için banka hesabı açılmasını sağlamak ve sonucu ilgili kurum ve kuruluşlar ile proje yürütücülerine bildirmek.
   
 3. Harcama evraklarının gerekli kontrollerini yapmak.
   
 4. Transfer Takip Sistemi ( TTS ve PTS gibi ) kayıtlarına ilişkin görevleri yürütmek
   
 5. Ödeme belgelerini düzenlemek.
   
 6. Projelerin vergi, sosyal güvenlik işlemleri vb. gibi diğer idareler nezdinde takibi gereken ve süreli olan yükümlülükleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
   
 7. Harcama evraklarının düzenli bir şekilde ve denetime hazır tutulmasını sağlamak.
   
 8. Projelerle ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
   
 9. Projelerin sona ermesi üzerine yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yerine getirmek.(Özel Hesapta Takip Edilen Projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri Servisi yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken diğer alt birimler ve personeli ile koordineli olarak çalışır ve gerektiğinde onlardan yardım alır, ancak diğer alt birimler ve personeli tarafından yerine getirilse dahi görev alanına giren konulardaki tüm sorumluluk bu alt birime aittir.)
   
 10. Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden muhasebe kayıtlarını yapmak.
   
 11. Alt birim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
   
 12. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına, harcama yetkililerine ve alt birim yöneticisine servisin görevleri kapsamındaki bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.