gtu_logo

Staj Bilgilendirme Toplantısı (Güncelleme: 22/04/2024 10:27)

Değerli Öğrencilerimiz,

Staj Bilgilendirme Toplantısı   aynı saatte yapılacak olan Heat Transfer dersi ara sınavı dolayısıyla 29 Nisan Pazartesi tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.  

Güncel staj prosedürünün ve yenilenen staj yönergelerinin paylaşılacağı bilgilendirme toplantısına Z15 sınıfında veya çevrim içi olarak aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFmNDExYWUtODU4Mi00Mjk4LTg0YTgtMDJmMjA4OWQ0YTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22fe690124-5100-48c2-97ef-a8ff4a2b94f0%22%7d