Yapay Zeka YL Programı

                                                                                                         

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

“YAPAY ZEK” TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

PROGRAM TANIMI

Gebze Teknik Üniversitesi “Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ülkenin öncelikli alanlarda akademik ihtiyaçları ve kamu, özel sektör ve endüstriden gelen talepler doğrultusunda tasarlanmış bir yüksek lisans öğretim programıdır. Program, üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde alanında uzman akademisyenler tarafından verilen dersler ve program öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte yürüttüğü tez çalışmalarının birleşiminden oluşur.

PROGRAMA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından denkliği bulunan yurtiçi ve yurtdışından mühendislik, temel bilimler (Fizik, Matematik), sosyal bilimler veya sağlık bilimleri tabanlı bir lisans programından mezun olan ve aşağıdaki şartları sağlayanlar programa başvurabilecektir.

 1. ALES Sayısal en az 70 (veya eşdeğer GRE) olmalıdır.
 2. 5Yabancı dil yeterliliği aşağıdakilerden biri ile belgelenmiş olmalıdır
   1. YDS puanı en az 55 olmalıdır
   2. TOEFL IBT/CAE gibi geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda YDS eşdeğer puanı almış olmalıdır
   3. GTÜ tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 60 almış olmalıdır
 3. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü mümkün olup, bu öğrenciler GTÜ lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği esaslarına göre programa kabul edilecektir.

Yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50'si, ve lisans Bitirme ortalamasının %50'sinin toplamı alınarak hesaplanır. Gerekli görüldüğünde bu hesaba katılacak girdiler dinamik aralıklarına göre normalize edilir. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla alfabetik olarak seçilen adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

YÜKSEK LİSANS DERECESİ ALMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler bu kısımda belirtilmiştir.

Ders İşleyişi

Bilimsel Hazırlık Dersleri: Bu dersler öğrenciye özel olarak düzenlenir. Hazırlık dersleri lisans seviyesi eşdeğer derslerim müfredatı göz önünde bulundurularak genel yetkinliklerde yüksek lisans derslerini takip edebilmek ve verilen ödev çalışmalarını tamamlayabilmek için temel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasını hedefler.

Program Dersleri: Program dersleri yüksek lisans seviyesinde %100 İngilizce dilinde yapılır.  Program öğrencilere yapay zekâ kavramlarının teorik ve pratik uygulamalarını anlatmak yanında matematik, istatistik, optimizasyon ve programlama altyapılarını pekiştirecek dersleri de içerecektir.

Yüksek Lisans Tezi: Bu kapsamda öğrenciden belirli bir konuda danışmanının yönetiminde tez hazırlaması ve bunu yüksek lisans tezi ve buna ek olarak 6-8 sayfa makale formatında rapor ile ortaya koyarak yurtiçi veya yurtdışı bildiri olarak sunmak üzere hazırlaması beklenmektedir. Tez konuları öğrencilerin işyerinde çalışmış oldukları konulara paralel konulardan seçilerek üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tez Sunumu: Tezler, 3 kişilik komiteden oluşan jüriye sunulur. Tezden geçme ya da kalma şeklinde not verilir.

Bilimsel Hazırlık Programında Alınacak Dersler (Hazırlık Dersleri)

Bilimsel hazırlık kapsamında alınacak olan dersler öğrencinin lisans eğitimi aşamasında almış olduğu dersler ve sahip olduğu bilgi ve deneyime bağlı olarak aşağıdaki derslerden seçilecektir. Bilimsel hazırlık dersleri program dersleriyle aynı dönemde alınabilir. Bu durumda, bilimsel hazırlık derslerinin ön şart olduğu dersler alınamaz.

Bilimsel Hazırlık Dersi (İngilizce/Türkçe)

GTÜ Lisans Bölümlerince Açılan Eşdeğer Dersler

Introduction to Programming /

Programlamaya Giriş

BENG 215 Python for Bioengineers

CSE 102 Computer Programming

INF 211 Algorithms and Programming I

Probability and Statistics /

Olasılık ve İstatistik

MAT 118 Probability and Statistics

MAT 219 Probability and Statistics

ELEC 218 Probability and Randomness

Programming for Data Science /

Veri Bilimleri için Programlama

ENG 346 Data Structures and Algorithms for Artificial Intelligence

CSE 222 Data Structures And Algorithms

ENF 212 Algorithms and Programming II

Linear Algebra /

Lineer Cebir

MAT 113 Linear Algebra I

MAT 116 Linear Algebra

MAT 217 Linear Algebra and Differantial Equations

Program Dersleri (Z: Zorunlu, S: Seçmeli)

Program dersleri zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılmıştır. Zorunlu dersler programın hedeflediği yetkinliklerin kazanılması için gerekli olarak görülen derslerdir. Seçmeli dersler ise özellikle öğrencinin yapmak istediği araştırmayı destekleyecek konuları içerecektir.

Öğrencinin programı başarıyla tamamlayabilmesi için 3 zorunlu ders yanında en az 1 tane temel alan dersi, en az 1 tane yapay zekâ uygulama dersi ve en az bir tane alan uygulama dersini başarıyla bitirmesi gerekmektedir. Bu dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Program Dersi (İngilizce/Türkçe)

GTÜ LEE Programlarında Açılan Eşdeğer Dersler

Zorunlu Dersler: Aşağıdaki derslerin tamamı başarıyla tamamlanacaktır.

Machine Learning /

Makine Öğrenmesi

CSE 552 Machine Learning

STEC 563 Advanced Machine Learning

Statistical Data Analysis /

İstatistiksel Veri Analizi

CSE 555 Statistical Data Analysis

Research Techniques, Philosophy & Ethics /

Araştırma Teknik, Felsefe ve Etiği

INAS 501 Scientific Research Methods and Publication Ethics

Temel Alan Dersleri: Aşağıdakilerden en az 1 ders başarıyla tamamlanacaktır.

Introduction to Learning & Soft Computing /

Öğrenme ve Esnek Hesaplamaya Giriş

ELEC 669 Introduction to Learning and Soft Computing

 

Data Mining /

Veri Madenciliği

CSE 557 Veri Madenciliği

IE 512 Advanced Statistical Modeling and Data Mining

Pattern Recognition /

Örüntü Tanıma

CSE 553 Pattern Recognition

ELEC 769 Pattern Recognition

Big Data Analytics /

Büyük Veri Analitiği /

CSE 541 Big Data Analytics

Cognitive Science /

Bilişsel Bilim

BENG 520 Computational Neruscience

 

Deep Learning /

Derin Öğrenme

CSE 655 Deep Learning and Applications

 

Temel Uygulama Dersleri: Aşağıdakilerden en az 1 ders başarıyla tamamlanacaktır.

Symbolic Computation (S)

Sembolik Hesaplama (S)

CSE 626 Symbolic Computation

Game Theory (S)

Oyun Teorisi (S)

CSE 512 Game Theory

ECON 714 Game Theory

Image Processing (S)

İmge İşleme (S)

CSE 564 Digital Image Processing

ELEC 568 Image Processing

Graph Processing (S)

Çizge İşleme (S)

CSE 623 Graph Algorihtms and Applications

MAT 665 Advanced Topics in Graph Theory

Optimization (S)

Eniyileme (S)

CSE 624 Heuristics Optimization Methods

IE 583 Multicriteria Optim. & Performance Assessment

Computer Vision (S)

Bilgisayarla Görme (S)

CSE 565 Computer Vision

CSE 666 Multiview Geometry For Computer Vision

Natural Language Processing (S)

Doğal Dil İşleme (S)

CSE 654 Natural Language and Speech Processing

Linear Programming

IE 511 Linear Programming

Digital Signal Processing

ELEC 567 Digital Signal Processing

Reinforcement Learning

STEC 564 Reinforcement Learning

Alan Uygulamaları Dersleri: Aşağıdakilerden en az 1 ders başarıyla tamamlanacaktır.

Special Topics in Engineering App /

Müh. Uyg. Özel Konular

CSE 562 Augmented Reality and 3D User Interfaces

IE 514 Mathematical Foundations of Operations Research

IE 515 Mathematical Programming

EQE 511 Finite Element Method

CED 528 Statistical Process Control

CED 529 Statistical Experimental Analysis

ME 520 Fundamentals Of Finite Element Analysis

ME 521 Computer Aided Design

ME 524 Artificial Intelligence in Mechanical Engineering

ME 525 Optimization of Engineering Design

STEC 567 Target Tracking and Sensor Fusion

STEC 581 Autonomous Mobile Robots

STEC 585 Mechatronic System Design

ELEC 672 Numerical Analysis for Simulation and Modeling

MATH 677 Non-linear Analysis for Dynamic Systems

NANO 621 Computational Methods in Nanoscience

Special Topics in Social Sciences Apps /

Sosyal Bilim Uyg. Özel Konular

BUS 657 Computer Aided Quantitative Decision Making Techniques 

BUS 656 Consumer Behavior Theory Analysis

Special Topics in Health Sciences Apps /

Sağlık Bilimleri Uyg. Özel Konular

BTEC 584 Signaling & Inf. Processing in Biological Systems

BSB 616 Advanced Statistics for Medical Research

BSB 611 Foundations of Mathematical Modelling in Biology

AI for Financial Technologies /

Finans Teknolojileri için YZ

ECON 589 Time Series Analysis

ECON 706 Panel Data Analysis

Aşağıdaki derslerin tamamı başarıyla tamamlanacaktır (Zorunlu Dersler)

AI 591 Seminar I / YZ 591 Seminer I

 

AI 592 Seminar II / YZ 592 Seminer II

 

AI 599 Thesis Study /

YZ 599 Uzmanlık Alan Dersi

 

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum