gtu_logo

Doktora Tez Önerisi Savunması (01-30 Haziran 2022)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılı Doktora Tez Önerisi Savunması 01-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılması, ilgili evrakların 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Senato Esası - Tez Önerisi Savunması

MADDE 52 SE - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci takip edilen yarıyılda Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırdıktan sonra Ocak/Haziran aylarında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesine sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Komite, bu kararını tez izleme toplantısını izleyen üç gün içinde bir tutanak ile Program Koordinatörüne ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. İlgili anabilim dalı tutanağı Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim eder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

  1. Doktora yeterliliği geçen öğrenci Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırdıktan sonra ara dönemde 01 Nisan – 15 Nisan ve 01 Kasım – 15 Kasım arasında Tez Önerisi verebilir. Önerinin kabul edildiği yarıyıl sonunda öğrencinin vereceği Tez İzleme Raporundan başarılı bulunması ve Uzmanlık Alan Dersinden Gelişmekte (D) notu alması aranır. Yarıyıl sonunda öğrenci Tez İzleme Raporunu sunmaz veya raporu kabul edilmez veya Uzmanlık Alan Dersinden Başarısız (F) notu alır ise, takip eden yarıyılda yeniden tez önerisi vermek zorundadır.
  2. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanır. Eğer aynı danışmanla devam edecekse üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu tez savunmasında da başarısız olan öğrencinin uzmanlık alan dersi Başarısız (F) notuna dönüştürülür ve ilişiği kesilir.
  3. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak uzmanlık alan dersi Başarısız (F) notuna dönüştürülür. Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Tez Önerisi Savunması formları aşağıda yer almaktadır.

 Doktora Tez Önerisi İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.