PhD Theses Completed

  PhD THESES COMPLETED IN MANAGEMENT
  AUTHOR TITLE YEAR ADVISOR
1 Lütfihak ALPKAN Stratejik Yönetimin Kapsamlılığı, Stratejik Tercihler ve Yönetici Özellikleri Arasındaki Ilişkiler  2000 Prof. Erol EREN
2 Cemal ZEHİR İşletmelerde Örgütsel Küçülme Stratejisi (Downsizing) ve Türkiye'de Örgütsel Küçülme Uygulamaları 2001 Prof. Oya ERDİL
3 Halit KESKİN Çalışanların Tatmini ve Motivasyonu Açısından Iş Tasarımı Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy Işletme Çalışanları Üzerine Bir Saha Araştırması 2001 Prof. Oya ERDİL
4 Hakan KİTAPÇI Toplam Kalite Yönetiminde Özdeğerleme ve Gebze Organize Sanayi Bölgeside Çalışanların Tatmini Üzerine Bir Saha Araştırması 2001 Prof. Oya ERDİL
5 Mehmet Reha ÖZDER Globalleşme Sürecinde Işletmelerde Değişim Çabaları ve Türkiye'deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Uygulama 2001 Prof. Erol EREN
6 Bülent SEZEN Dağıtım Kanallarında Lojistik Performans, Adalet Algısı ve Kanal Üyesi Memnuniyeti 2001 Assoc. Prof. Cengiz YILMAZ
7 İrem Figen GÜLENÇ Fabrika Düzenlemede Hücre Temeline Dayalı İmalat ve Bir Uygulama 2002 Prof. Oya ERDİL
8 Ebru TÜMER KABADAYI Dağıtım kanallarında işbirliğini etkileyen etmenler: Otomobil bayileri üzerine bir uygulama 2002 Prof. Erol EREN
9 Salih Zeki İMAMOĞLU Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (kobi) yenilik çabaları ve kobi'lerde ürün yeniliği üzerine bir araştırma 2002 Prof. Oya ERDİL
10 Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECİOĞLU Bireysel örgütsel yaratıcılık ve yaratıcılık için iş cevresiinin düzenlenmesi: Bir araştırma 2002 Prof. Erol EREN
11 Orhan SAVAŞ Hedef maliyet yönetim sisteminin Türk hazır giyim sektöründe uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma 2002 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
12 Nihat KAYA Küçük ve orta büyülükteki işletmelerde rekabet biçimleri ve bir uygulama 2002 Prof. Oya ERDİL
13 Ayşegül SAMSUNLU Yabancı sermaye ve Türkiye'de elektronik kimya ve toprak sektöründe faaliyet gösteren yatırım ortaklarının performanslarının incelenmesi 2002 Prof. Erol EREN
14 Mehmet AYTEKİN İmalat ve rekabet stratejileri  arasındaki ilişki ve performansa etkileri 2003 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
15 Pınar Belkıs ŞENYÜZ Örgütsel bağlılığa etki eden faktörler ve örgütsel bağlılık ile işten ayrılma eğilimi ilişkisi üzerine bir araştırma 2003 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
16 Gülşen AKMAN Bilişim sektöründe Pazar odaklılık,yenilik stratejileri ve yenilik kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve bunların şirket performansı üzerindeki etkileri. 2003 Assoc. Prof. Cengiz YILMAZ
17 Ercan ERGÜN İşletmelerdeki kültürel özelliklerin örgüt performansına etkisi üzerine bir uygulama. 2003 Prof. Erol EREN
18 Ramazan KAYNAK Proje üretiminde tedarik yönetimi: üreticinin gelecekdeki alım yoğunluğunu etkileyen faktörler. 2003 Prof. Oya ERDİL
19 Selim AREN Yöneticilerin kar yönetimi ile ilgili tutumları ve imkb'de bir uygulama. 2003 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
20 Selma AKPINAR Entelektüel sermayenin işletmelerin performansı üzerindeki etkileri. 2003 Prof. Erol EREN
21 Hasan GÜL Karizmadik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma. 2003 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
22 Nigar DEMİRCAN Örgütsel güvenin bir ara değişken olarak örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. 2003 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
23 Alper ERTÜRK Örgütsel kimlik algısı: Etkileyen faktörler ve sonuçları. 2003 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
24 H.İbrahim SEYREK Süreç yeniliği projelerinde bilgi işleme sürecinin takım öğrenmesi ve proje başarısına etkileri 2003 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
25 Güner ÇÖL Güçlendirme ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma 2004 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
26 Fatma Zehra ESKİ Örgütsel yaratıcılığı etkileyen faktörler üzerine bir araştırma  2004 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
27 Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ İş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinin bireysel iş performansı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisineyönelik bir araştırma 2004 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
28 Orhan BOZKURT Tedarikçi işletmelerin sağladığı maliyet avantajı davranışlarının satıcı işletme finansal performansı üzerine etkisi 2004 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
29 Şenol HACIEFENDİOĞLU İlişki pazarlaması ve turizm sektöründe bir saha araştırması 2004 Prof. Erol EREN
30 Meral ELÇİ Örgütlerde etik iklimin personelin vatandaşlık davranışlarına etkileri 2005 Assoc. Prof. Lütfihak ALPKAN
31 Necdet BİLGİN Tarımsal kooperatiflerde güven duygusunun ortakların kooperatife bağlılıkları ve performans algılarına etkisi: Tarişde bir uygulama 2005 Prof. Salih AYNURAL
32 Serkan AYDIN Türk gsm sektöründe müşteri sadakatinin belirleyicileri ve değiştirme maliyetiarasındaki ilişkilerin analizi 2005 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
33 Yücel EROL Orta karadeniz bölgesindeki işletmelerin içsel temel ve destek fonksiyonel yeteneklerinin analizi ve performansa etkileri konusunda bir araştırma uygulaması 2005 Prof. Erol EREN
34 Adnan KALKAN Kobilere sağlanan desteklerin örgütsel performansına etkileri 2005 Prof. Oya ERDİL
35 Hakan DİLEK Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; Örgütsel bağlılık,iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma 2005 Assoc. Prof. Lütfihak ALPKAN
36 Rahmi YÜCEL Firma değerlemesinde muhasebe karlarının rolü: İmkb'de ampirik bir çalışma 2005 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
37 İsmail ATABAY İhracatçı işletmeler ile ihracatçı olmayan işletmeler arasındaki farklılıklar ve ihracat performansının analizi: Zeytinyağı sektöründe bir inceleme 2005 Prof. M. Yaman ÖZTEK
38 Öznur GÖKKAYA Örgüt dönüşümünde transformasyonel liderliğin incelenmesi 2005 Prof. Erol EREN
39 Levent BİBER İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel performansa etkisi üzerine bir uygulama 2006 Prof. Oya ERDİL
40 M.Şule EREN Şirket girişmciliğine etki eden faktörler ve şirket girişimciliği ile işletme performansı ilişkisi üzerine bir saha araştırması 2006 Asst. Prof. Cemal ZEHİR
41 Murat ÖZCAN Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargı Farklılıkları 2007 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
42 Hakan EMANET EFQM Mükemmellik Modeli ile Kamu Yönetiminde Kalite Geliştirme ve Özdeğerleme Çalışmaları Üzerine Bir Saha Çalışması:Dikimevi Örneği 2007 Assoc. Prof. Halit KESKİN
43 H.Murat MUTLU Dağıtım Kanallarında Kanal Üyelerinin rol Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme 2006 Asst. Prof. Cemal ZEHİR
44 Fahri APAYDIN Örgütlerde Kurumsallaşma ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemlerine ve Örgütsel Performansa Etkileri 2007 Assoc. Prof. Cengiz YILMAZ
45 Çağrı BULUT Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı 2007 Assoc. Prof. Lütfihak ALPKAN
46 Melüt BAYDAR Ürün Özelliklerinin Seçimi:İleri Teknoloji Ürün Pazarında Tüketici İhityaçları ve Üretici Kalite Geliştirme Harcamalarının Eşzamanlı Optimizasyonu 2007 Prof. Oya ERDİL
47 Ayşe TANSEL ÇETİN Hastane Yönetiminde Kapasite ve Kaynak Yönetim Kararlarının Maliyet, Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri 2007 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
48 Yaşar AKÇA Kullanıcı, Yenilikçi, Organizasyon ve Çevre Özelliklerinin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısı ile Organizasyonel Performansa Etkisi 2007 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
49 Selim Said EREN Satış Yönetimi Kontrol Sistemlerinin Satış Elemanı Özellikleri ve Davranış Performansına Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması 2007 Prof. Oya ERDİL
50 Nurten ERMİŞ Marmara Bölgesinde Elektrik-Elektronik Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Girişimci Özellikleri ve Performans Üzerine Etkileri 2007 Prof. Oya ERDİL
51 Alper DİNÇ Davranış Değiştirmede Fonksiyonel Analiz ve Kaçak Elektrik Kullanımı Üzerine Bir Uygulama 2008 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
52 Soner ÖZBAL Özdeşleştirme Yoluyla Sadakat Oluşturma 2008 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
53 Caner GİRAY Kimlik Algısı ve Tüketici Davranışları 2008 Assoc. Prof. Cengiz YILMAZ
54 Musa PALACI Toplum Odaklı Polislik: Öncülleri ve Sonuçları 2008 Assoc. Prof. Lütfihak ALPKAN
55 A.Zafer ACAR Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Tabanlı İşletme Yeteneklerinin Rolü:Üretim işletmelerinde Uygulamalı Bir Araştırma 2008 Assoc. Prof. Cemal  ZEHİR
56 Mehmet BEYTUR Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Başarısında Temel kavramlar ve Türk Telekom A.Ş. Bayilik Sistemi Üzerine Bir Çalışma 2008 Prof. Oya ERDİL
57 Ayşe GÜNSEL Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Takımın Duygusal Yeteneğini Etkileyen Faktörler ve Bunun Proje Performansına Etkileri 2008 Assoc. Prof. Ali Ekber AKGÜN
58 V.Denizhan KALKAN Örgütsel Zekanın Yenilik Yeteneğine ve Firma Performansına Etkileri 2008 Assoc. Prof. Halit KESKİN
59 Türkan DOĞAN Strateji Tipleri ve Stratejik Yönetim Süreçlerinin Firma Performansına Etkileri 2008 Assoc. Prof. Lütfihak ALPKAN
60 Ümit ALNIAÇIK Çevreyi koruma iddiası içeren reklamların etkililiği: Mesaj belirginliği,ürün türü ve tüketici bilgi  işleme tarzının etkilerini inceleyen  deneysel bir araştırma 2009 Prof. Cengiz YILMAZ
61 Bülent AYDIN Örgütsel etkililiği artırmada örgütsel öğrenme kapasitesi, değer oluşturucu liderlik ve örgütsel kültürün etkisi 2009 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
62 Özkan Cumhur ALTINTAŞ Duygusal zeka elemanlarının liderlik tarzları ve örgütsel sonuçlar üzerindeki etkisi: Isparta ili İlköğretim okullarında bir uygulama 2009 Prof. Erol EREN
63 Gülden TURHAN Marka yayma uygulamalarında tüketici risk algılamalarının rolü 2009 Prof. Cengiz YILMAZ
64 Orhan ÇÖMLEK Özdeğerleme ve verimlilik analizi yoluyla performans değerlemeye yönelik bir model önerisi 2010 Prof. Lütfihak ALPKAN
65 Ebru Beyza KOCAPINAR Entelektüel sermayenin girişimsel oryantasyona etkisi ve firma performansı ile ilişkisi 2010 Prof. Erol EREN
66 Metin UYAR Muhasebecilerin bilişsel ahlaki gelişim seviyelerinin etik kararlara ve mesleki bağlılığa etkisi 2010 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
67 Barış ÖZKIRIŞ Marka imajı ile  marka imajı arasındaki uyumun marka sadakati üzerindeki etkileri 2010 Assoc. Prof. Ebru T. KABADAYI
68 Seyfettin SULU Örgütsel adaletsizlik - iş davranışları ilişkisinde tutumlarının rolü 2010 Assoc. Prof. Adnan CEYLAN
69 Mehmet GÜNLÜK Muhasebecilerin mesleki ve örgütsel bağlılık, iş memnuniyeti ve işten ayrılma eğilimleri üzerine bir araştırma 2010 Assoc. Prof. Gökhan ÖZER
70 Yasin ŞEHİDOĞLU Örgütsel sessizlik ve örgütsel sessizliğin bazı örgütsel faktörlerle ilişkisi 2010 Assoc. Prof. Cemal  ZEHİR
71 Kutalmış Emre CEYLAN Yabancı tüketicilerin Türkiye ve Türk menşeli ürünler hakkındaki algılarının satın alma niyetine etkileri 2010 Assoc. Prof. Ebru T. KABADAYI
72 Mehmet Tolga TANER An analysıs on the competencıes and defıcıencıes of human development ındex: Conclusıons drawn for Turkey 2011 Prof. Bülent SEZEN
73 Mehtap ÖZŞAHİN Örgüt Yapısı, Liderlik Tarzları ve Rekabetçilik İlişkisi 2011 Assoc. Prof. Cemal  ZEHİR
74 Erkut ALTINDAĞ Aile Şirketlerinde Stratejik Yönelim Düzeylerinin Tespiti ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi 2011 Assoc. Prof. Cemal  ZEHİR
75 Emine YILMAZ Kamu Kurumlarında Bütçesel Slack(Bolluk Algısı) Oluşumunun  Nedenleri Üzerine Bir Uygulama 2011 Prof. Gökhan ÖZER
76 Murat ÇEMBERCİ Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Göstergeleri ve Firma Performansı Üzerindeki Etkileri:Kavramsal Model Önerisi 2011 Assoc. Prof. Hüseyin İNCE
77 Melike Kıvanç SUDAK Kişilik Tipleri, Duygusal Zeka, İş Tatmini ve Örgütsel  Vatandaşlık Davranışı İlişkisi 2011 Assoc. Prof. Cemal  ZEHİR
78 Çağlar BEKİROĞLU Çevresel yönetim ve stratejiye yönelik yönetici algı ve niyetleri: Türkiye inşaat sektöründe bir saha çalışması  2011 Prof. Oya ERDİL
79 İbrahim Sarper KARAKADILAR Türk otomotiv sektörü tedarik zinciri ilişkilerinde yalınlığın rolünün modellenmesi ve analizi 2011 Prof. Bülent SEZEN
80 Azize ŞAHİN Marka Deneyimi ve İletişiminin Marka Sadakatine  Etkisinde Marka İlişki Kalitesinin Rolü 2012 Assoc. Prof. Cemal ZEHİR
81 M.Şahin GÖK Dissertation Degree of Doctor of Philosophy Department of Business Administration 2012 Prof. Bülent SEZEN
82 Pınar ÇÖMEZ Örgütlerde çift yeteneklilik ve örgütsel yenilik ilişkisinde liderlik tiplerinin rolü ve firma yenilik performansına etkisi 2012 Prof. Oya ERDİL
83 Tuba SERT Etik olmayan davranışların tedarik zinciri ilişkilerine etkisi: Eczacılık sektöründe bir uygulama 2012 Assoc. Prof. Ramazan KAYNAK
84 Ümit PEÇEN İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve organizasyonel iklimin firma yenilikçilik düzeyine üzerine etkileri; ABD firmaları ve Türk firmaları karşılaştırması  2012 Assoc. Prof. Nihat KAYA
85 Fatih KOÇ Hizmet İşletmelerinde Tüketici Güveni ve Müşteri Bağlılığı: Sektörlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma 2012 Assoc. Prof. Nihat KAYA
86 Serhat ERAT Örgütlerde Algılar, Roller ve Yüklerin Örgütsel Stres ve Çalışan Sonuçlarına Etkisi: Üniversitelerde Bir Uygulama 2012 Prof. Oya ERDİL
87 Volkan ÖZBEK Bireysel Belirleyicilerin Algılanan Etik Problem ve Etik Niyetler Üzerindeki Etkisi: Küçük İşletmelerde Bir Uygulama 2012 Prof. Gökhan ÖZER
88 Sevgi EKŞİ Kültürel Eğilimler ve Bireysel Hassasiyetler Açısından Tüketim Karşıtlığının İncelenmesi 2012 Assoc. Prof. Ramazan KAYNAK
89 İnci DURSUN Tüketicilerin İkna Çabalarına Karşı Gösterdikleri Direnci Etkileyen Faktörler 2012 Assoc. Prof. Ebru T. KABADAYI
90 Salih Börteçine AVCI Üçüncü taraf lojistik firmalarında hesap verilebilirlik, etik davranış, şeffaflık ve güvenin incelenmesi: Gıda sektöründe bir uygulama 2012 Assoc. Prof. Ramazan KAYNAK
91 Bülent AKYÜZ Hizmetkar liderlik davranışlarının örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışları ve performans üzerine etkisi: Eğitim sektöründe bir uygulama 2012 Assoc. Prof. Cemal ZEHİR
92 Sema TÜRKANTOS Perakendeci-tedarikçi ilişkilerinde yalın uygulamalar ve ilişki kalitesinin firma performansına etkisi 2013 Prof. Bülent SEZEN
93 Erdal ŞEN Kurumsallaşma ile firma performansı ilişkisinde kurumsal yönetişimin rolü 2013 Prof. Cevat GERNİ
94 Selman DURAN Kısa vadeli yabancı yatırımların KOBİ finansmanına etkileri: 2000-2010 yılları Türkiye örneği 2013 Assoc. Prof. Cemal ZEHİR
95 Aydın Mustafa ERMURAD Marka gücü ve rol performansının perakendeci memnuniyetine, bağımlılığına ve uzun dönem yönelimine etkisi 2013 Assoc. Prof. Ebru T. KABADAYI
96 Alev KOÇAK ALAN Mağaza bağlılığının oluşumu: Tüketici deneyimlerinin, duygularının ve düşüncelerinin etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma 2013 Assoc. Prof. Ebru T. KABADAYI
97 Mehmet ŞANAL Çift yetenekliliğin Pazar oryantasyonu ve firma performansı ile ilişkileri 2013 Prof. Lütfihak ALPKAN
98 Cengiz Tansel ERTOKATLI Borsa endeks getirilerinin kaotik süreçleri; Deneysel bir sınama 2013 Prof. Gökhan ÖZER
99 Yunus Emre TAŞGİT İş Çevresi Kurum Kültürü ve İşletme Stratejisi Arasındaki İlişkiler: Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırm 2013 Asst. Prof. Ercan ERGÜN
100 Mustafa KESEN İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve örgüt Kültürünün Çalışan Performansı Üzerine Etkileri 2014 Assoc. Prof. Nihat KAYA
101 Çağla Gizem GÖĞÜŞ Teknoloji kabul modeli ve değiştirme maliyetinin müşteri sadakati üzerine etkileri 2014 Prof. Gökhan ÖZER
102 Birol ÜLKER Bulanık Ortamda Çoklu Kriter Karar Verme Metodu: İnsansız Su Altı Aracı (ROV) Alternatif Tasarımlarından En Uygun Olanını Seçme Algoritması ve Bir Karar Verme Yardımcı Aracı Geliştirme 2014 Prof. Bülent SEZEN
103 Özgün ÖZTÜRK İLHAN Adaptif Yönetim Süreci, Dinamik Adaptif Mekanizmalar, ve Firma Ürün Yenilikçiliği Arasındaki İlişki 2014 Prof. Ali  Ekber AKGÜN
104 Vural ÇELİK Örgütsel Öğrenme Kapasitesi, Yenilik ve Finansal Performans İlişkisi; Dönüşümcü Liderliğin Ilımlaştırıcı Etkisi 2014 Assoc. Prof. Hakan KİTAPÇI
105 Özgür Can KAYGISIZ İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik çalışan algılarının iş tatminine ve örgütsel bağlılığa etkileri: Kamu kesiminde bir araştırma 2014 Assoc. Prof. Hakan KİTAPÇI
106 Talip PINAR Sanal Takımların Yönetimi, Liderlik ve Takım Etkinliği İlişkisi 2014 Prof. Cemal ZEHİR
107 Mahmut YAVUZ Kriz Hazırlık Yeteneğinde Örgütsel Öğrenmenin Rolü ve Firma Performansına Etkileri 2014 Prof. Cemal ZEHİR
108 İnanç TAHRALI Relationships among generic strategies, innovation efforts, ambidexterity and firm performance 2015 Prof. Lütfihak ALPKAN
109 Sibel  YILDIZ ÇANKAYA Tedarik zinciri yönetimine sürdürülebilirlik perspektifinden bakış ve yeşil uygulamalar 2015 Prof. Bülent SEZEN
110 Sibel DİNÇ AYDEMİR Duygusal zeka, kontrol odağı, genel olarak riskten kaçınma ve finansal okuryazarlığın riskli yatırım niyeti üzerindeki etkisi 2015 Prof. Selim AREN
111 İpek KOÇOĞLU The relationship among organizational symbols, firm absorptive capacity and product innovativeness 2015 Prof. Ali Ekber AKGÜN
112 Onur EMRE The relationship between commuting and withdrawal behavior 2015 Asst. Prof. Meral ELÇİ
113 Gülümser İNCİRKUŞ ONGUN Liderlik tarzlarının uyguladıkları güç kaynakları ve organizasyonel politikaların çalışan tükenmişlik algısı üzerine etkisi 2015 Prof. Nihat KAYA
114 Doğanbey AKGÜL Gelişmekten olan ülkelerde petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi 2015 Prof. Halit YANIKKAYA
115 Burak BABACAN Gönüllü açıklamalar ve hisse senedi fiyat hareketleri: BIST’de bir uygulama 2015 Prof. Gökhan ÖZER
116 Osman YILMAZ İlişkisel sermaye, yapısal sermaye ve insan sermayesinin şirket performansına etkisi 2015 Prof. Gökhan ÖZER
117 Büşra MÜCELDİLİ Çalışanların şükran duygularının organizasyon içindeki yüksek kaliteli ilişkiler ve performans üzerindeki etkisi 2015 Prof. Oya ERDİL
118 Bora YILDIZ The Antecedents of Constructive and Destructive Deviant Workplace Behaviors 2015 Prof. Bülent SEZEN
119 A.Yavuz CEBECİOĞLU Yazılım geliştirme proje takımlarında kolektif empatinin öncülleri ve sonuçları 2015 Prof. Halit KESKİN
120 Sümeyye Y.KIRÇOVALI Organizational wisdom and its impact on firm innovation and performance: An Empiricial Analysis 2015 Prof. Ali Ekber AKGÜN
121 Doğan BAŞAR Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Rekabetçi Örgüt Kültürü Oryantasyonları ile Firma ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları Üzerinde Bir Araştırma 2016 Prof. Cemal ZEHİR
122 Ali KURT Rekabet Stratejileri, Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları ve Firma Performansı İlişkileri 2016 Prof. Cemal ZEHİR
123 Volkan POLAT Adaptive Marketing Capabilities and Firm Innovatiness 2016 Prof. Ali Ekber AKGÜN
124 Songül ZEHİR Pazar Yönelimi, Öğrenme Yönelimi, Rekabet Stratejileri ve Firma Performansı İlişkisi 2016 Prof. Halit KESKİN
125 Ayhan YASAN KOBİ’lerde Yönetim Kurulu Yapısı ve Yönetim Kurulu Kararlarının Şirket Performansına Etkisi 2016 Prof. Cemal ZEHİR
126 M.Emre ÇAĞLAR Kohlberg’in Ahlak Kuramının İzdüşümü Olarak Örgütsel Biliş  2016 Assoc. Prof. Hakan KİTAPÇI
127 Mustafa GÜNALAN Kıskançlık, güvensizlik ve algıların, ayrılma niyeti ve performans üzerindeki etkileri: Sağlık sektöründe bir araştırma 2016 Prof. Adnan CEYLAN
127 Mustafa GÜNALAN Kıskançlık, güvensizlik ve algıların, ayrılma niyeti ve performans üzerindeki etkileri: Sağlık sektöründe bir araştırma 2016 Prof. Adnan CEYLAN
128 İsmet Bihter KARAGÖZ Bilgi teknolojisi yeteneğinin lojistik yeteneğe ve işletme performansına etkileri 2016 Prof. Ali Ekber AKGÜN
129 İhsan AYTEKİN Kariyer Sermayesinin Akademisyenlerin Kariyer Başarısına Etkisi: Ampirik Bir Araştırma 2016 Prof. Oya ERDİL
130 Arzu TUYGUN TOKLU Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık, İşe Yabancılaşma ve İş Performansına Olan Etkisinin İncelenmesi 2016 Prof. Ramazan KAYNAK
131 Hacer Handan DEMİR Aile İşletmelerinde Aile Etkisi, Pazarlama Yönelimi ve Yönetim Kararları ile İşletme ve Aile Performansı İlişkisi 2016 Prof. Cemal ZEHİR
132 Derya DOĞAN Örgütün Estetik kapasitesi 2016 Prof. Halit KESKİN  
133 Hayat AYAR Dinamik Örgütsel Kuralların Firmanın Pazarlama Yeteneği Üzerine Etkileri 2016 Prof. Halit KESKİN  
134 Öznur GÜLEN ERTOSUN Pozitif bileşik sermayenin iş algısı, bireye ve işe yönelik çıktılarla ilişkisinin incelenmesi: deneysel ve ampirik bir çalışma 2016 Prof. Oya ERDİL
135 Mahmut EREL Afet lojisitiğinde kriz yönetimine ilişkin bir model önerisi ve uygulama 2016 Prof. Ramazan KAYNAK
136 Zafer ADIGÜZEL Rekabet avantajı açısından: Paydaşlarla ilişki yönetiminin, paydaş davranışlarıyla firma performansına etkisinin araştırılması 2016 Prof. Oya ERDİL

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree