Prof. Dr. Adnan CEYLAN
İşletme

Adnan CEYLAN
Telefon
(262) 6051489
E-Posta
aceylangtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 235
Çalışma alanları
Liderlik,Örgüt Teorisi,İnsan Kaynakları Yönetimi,Örgütsel İletişim, Örgütsel piskoloji ve Davranış, Örgüt Geliştirme,Stratejik Yönetim
Detaylı özgeçmiş
Ozgecmis_07.07.2008 (1).pdf
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ceylan Adnan, Ertürk Alper, Mutlu Murat, Palacı Musa; “Charismatic Leadership And Organizational Commitment İn Service Organizations”, Boğaziçi Journal: Review Of Social, Economic And Administrative Studies, Vol. 15, Number: 2, 2001

Ceylan A,Ertürk A., “The Reationship Between Intrinsic Motivation and Organizational Commitment: An Empirical Study on the Private Sector” Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies. Vol.16.Number 2. 2002

Doçentlik sonrası yayınlar:

Demircan Nigar, Ceylan Adnan, “Does Trust Mediate the Effects of Justice Perceptions on Employee Commitment?”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies. Vol.17.Number 2. 2003

Alpkan L., Ceylan A., Aytekin M., “Performance Impacts of Operations Strategies: A Study on Turkish Manufacturing Firms” International Journal of Agile Manufacturing, Vol 6, Issue 2, 2003

Ertürk Alper, Nigar Demircan, Adnan Ceylan, “The Effects of Organizational Communication and Commitment on Organizational Identification: A Sectorial Comparison”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 2005, Vol, 19 Number 1,

Alper Ertürk, Cengiz Yılmaz, Adnan Ceylan, “Promoting Organizational Citizenship Behaviors: relative Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Perceived Managerial Fairness”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, Vol:31, No:2, 2004

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “The Employee Satisfaction in Metalworking Manufacturing: How Do Organizational Culture and Organizational Learning Capacity Jointly Affect It?”, Journal Of Industrial Engineering and Management, Vol: 2, S.143-168, 2008

Bülent aydın,Adnan Ceylan,”A Different Viev On Custemer Oriention in Metalworking Firms “ Market Forces, October 2009

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “A Research Analysis on Employee Satisfaction In Terms of Organizational Culture and Spiritual Leadership”, International Journal of Business and Management, Vol.4, No. 3, March 2009

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “Does Organizational Learning Capacity Impact on Organizational Effectiveness”, Development and Learning Organizations, January 2009

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “The Effect of Spiritual Leadership on Organizational Learning Capacity”, African Journal of Business Management (SSCI), May 2009.

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “The Role of Organizational Culture on Effectiveness” E+M Economics and Management(SSCI), No.3, August/September 2009

Bülent Aydın, Adnan Ceylan, “The Effects of Knowledge Intensive Activities on Being custemer-oriented : A Research analysis in Metal working manufacturing”Drustvena İstrazivanga:Journal for Genaral Social İssue (SSCI) sep.2009

Seyfettin Sulu,Adnan Ceylan,Ramazan Kaynak,”Work Alienation as a mediator of the Relatıonship between Organizatıonal Injustice and Organizational Commitment “ Internatıonal Journal of Busness and Management, Vol.5No.8 August 2010

Adnan Ceylan,Seyfettin Sulu,”Work Alienation as a Mediator of the Relationship of Procedural Injustice to Job Stress”,South East European Journal of Economics and Business vol.5 no.2 nov.2010

Bülent Aydın,Adnan Ceylan,”What is The Joınt Effect of Employee Satisfaction and Customer Orientation on the Organizational Culture in MetalWorkig Manifacturing? “ The İnternatıonal Journal of Human Resource Management(SSCI),2011

Adnan Ceylan,Seyfettin Sulu, “Organizatıonal Injustice and Work Alienation” E+M Economics and Management (SSCI) iss 1 2011

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Alpkan, L., Ceylan, A., Aytekin, M., “Relationships Among Enviromental Factors, Manufacturing Strategies And Performance: A Study Of Manufacturing Firms İn Gebze”,Second International Conference On Responsive Manufacturing, 2002

Doçentlik Sonrası Yayınlar:

Altaş S., Ceylan A., Demircan N.,“ Combined Effects of Work-related Values and Citizienship Behaviour on Increased Performance” Global Business and Technology Association 2004 International Conferance, Cape Town, South Africa

Demircan N, Ceylan A., Altaş S., “The Beneficial Kind of Commitment for Corparate Performance: The Effect of Ethical Values” Global Business and Technology Association 2004 International Conferance, Cape Town, South Africa

Demircan N., Ergün E., Ceylan A.,”The Impact of Ethical Climate on Organizational Trust: Organizational Culture as an Antecedent” Ethics 2003 International Conferance on Professional Ethics, Hacettepe University, September 17-19,2003

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Adnan Ceylan, Alper Dinç,”Kaçak Elektrik Kullanılmasına Karşı Elektrik idaresi çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık ile ilişkisi ve illere Göre farklılıklar,Atatürk Ü.İİBF Dergisi,Cilt 2,Sayı 22,2008

Adnan Ceylan, Hasan Doğanyılmaz,”Yöneticiye Sadakat ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma, Yönetim, Yıl 18,Sayı 56,şubat 2007

Adnan Ceylan,Yıldırım Ulutürk,”Rol Belirsizliği,Rol Çatışması,İş tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler,Doğuş Ü.Dergisi,Cilt 7, Ocak 2006

Adnan Ceylan, Halit Keskin, Şule Eren, “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl:16, Sayı:51, 2005

Adnan Ceylan, Soner Özbal, “Yenilikçi İş Davranışı ve Çalışanların Adalet Algıları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2005

Adnan Ceylan, Soner Özbal, Alper Dinç, Mustafa Kesgin, “Lider-Üye Etkileşimi ve Güvenin Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, İÜ. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl:16, Sayı:50, 2005

Adnan Ceylan, Güner Çöl, Hasan Gül, “işin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal-Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2005

Nigar Demircan Çakar, Adnan Ceylan, “İŞ Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2005

Adnan Ceylan, Ramazan Kaynak, Mustafa Bildiren, “Orta Kademe Yöneticilerin Güçlendirme Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi”, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’na Armağan, Editör, Cudi Tuncer Gürsoy, Doğuş Üniversitesi, 2004

Ceylan A, Şenyüz P.B., “Örgütsel Destek Algısı ve Dahil Olma-Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl14, Sayı 44, Şubat 2003

Ceylan A, Savi F.Z.,” Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Ekim 2003

Nigar Demircan, Adnan Ceylan,”Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları,Celal B.Ü.İİBF Dergisi,Cilt 10,Sayı 2 ,2003

Doçentlik yayınları:

Ceylan Adnan, “Çalışanların Güçlendirilme Algıları Üzerinde Tuzla Bölgesindeki Ticari Bankalarda Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:17, Yıl:8, Cilt:5, 2002

Ceylan Adnan, Demircan Nigar; “Çalışanların Örgüte Bağlılığı İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, C: 31, S: 1, Nisan 2002

Ceylan Adnan, Alpkan Lütfühak, Ergün Ercan, “Çatışmanın Sebepleri Ve Yönetimi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, 2000

Ceylan Adnan, “Organizasyonlarda Ödül Sistemleri Ve Yönetimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:9, Yıl:4, Cilt:2, 1998

Ceylan Adnan, “Örgütlerde Verimliliği Artıracak Davranışları Alışkanlık Edindirme”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 49. Cilt, 60. Yıl, İstanbul, 1998

Ceylan Adnan, “Etkili İletişim Geliştirmede Aktif Dinlemenin Önemi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı 7, Yıl4, Cilt 2, 1997

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Doçentlik Yayınları:

D1. Ceylan Adnan, Keskin Halit, “Çalışanların Güçlendirici Lider Davranışlarını Algılamaları İle İş Tatmini Ve Stresi Arasındaki İlişkiler”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002

D2. Ceylan Adnan, Demircan Nigar, “Girişimcilerin Başarı, Güç Ve Yakın İlişki İhtiyaçlarının Kişilik Özellikleriyle İlişkisi Üzerine Düzce Bölgesi’ndeki Kobi’lerde Bir Araştırma”, 21. Yüzyılda Kobi’ler: Sorunlar,Fırsatlar Ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2002

D3. Ceylan Adnan, Demircan Nigar, “Girişimciliği Etkileyen Faktörler İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, 9. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2001

D4. Ceylan Adnan, Alpkan Lütfühak, Keskin Halit, “Yönetici Girişimci Ve Eğitimcilerde Kazanılmış İhtiyaçlar”, Başkent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 7. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2000

D5. Ceylan Adnan, Begeç Suat, “F. Fiedler’in Liderlik Modeliyle İlgili Olarak Tuzla Piyade Okul Komutanlığında Yapılan Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, 2000, S. 601-616

D6. Ceylan Adnan, “Küreselleşme Sürecinde Örgüt Kültürünün Oluşturulması”, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 5. İşletmecilik Kongresi, 1997, S.37-

E. Kitaplar

E1. Ceylan Adnan, Örgütsel Davranışın Bireysel Boyutu, Teori Ve Uygulama, Gebze, GYTE, Yayın No: 2, 1998

E2.Ceylan Adnan,Yönetimde İnsan ve Davranış , 3.basım, Markaveötesi, Kuşak matbaası, İstanbul, Mart 2014

E3.Ceylan Adnan, Endüstri Örgütlerinde Davranış Değiştirme(Doktora Tezi), Gebze, GYTE Yayın: 3, 19

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Kobilerin Üretim Sorunları, Çözüm Önerileri Ve Uygulaması, A. Hükümran Erdem,1998

İşletmelerde İş Tatmininin İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkisi, İbrahim Yusufoğlu, 1998

Motivasyon Teorilerinde Ödüllendirme Sistemleri Ve bir Uygulama Çalışması, Nihat Kaya, 1998

Kalite Maliyetleri Ve Uygulaması, İstemihan Yiğit, 1999

Bireysel ve Örgütsel Yaratıcılığın Geliştirilmesi VE Uygulanması Emel Atik, 1999

Otomobil Satın alma Davranışında Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Ve Uygulaması, Cüneyt Ebrar Levent, 1999

Dağıtım Kanalları Ve Dağıtım Kanalları Öğelerinin İşbirliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Saha Çalışması, Ayşegül Uytun, 1999

Modernlik Liderlik Yaklaşımları Ve Uygulaması, Suat Begeç, 1999

Örgütlerde Personel Seçiminde Kullanılan Testler Ve Uygulaması, İbrahim Duman, 1999

Tutum Değiştirme Teknikleri Ve Uygulaması, İpek Varolan, 1999

İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Ücretlendirmeye Etkisi ve Bir Uygulama, Selçuk Demir, 1999

Performans Değerleme Sistemleri Ve Motivasyon Üzerindeki Etkisi, Alper Vidin, 1999

İşletmelerde Yönetici Eğitimi Ve Yapı Kredi Bankası A.Ş. Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Bekir Burnaz, 1998

Özel Finans Kurumları Yönetim Ve Organizasyonu, Sorunlar, Çözüm Önerileri Ve Uygulaması, Yavuz Orta, 1999

İş Ahlakı Ve Etik Değerlerin Oluşturulması Alışkanlık Haline Getirilmesi Ve Bir İşletmede Uygulanması, Ender Yılmaz Atilla, 1999

Stresle Başa Çıkma Teknikleri Ve Uygulaması, Fulya Öztop, 2000

Girişimcilik Ve Girişimcilerin Kişilik Özellikleri Üstüne Bir Araştırma, Nigar Demircan, 2000

Kişi Değerlemede Psikomotor Testlerin Yeri, Önemi Ve Bir Uygulama Çalışması, Meral Yalçınay, 2000

İş Tatmininin İşgören Davranışları Üzerindeki Etkisi Ve Bir Araştırma, Barış Ege, 2001

İşletmelerde Personelin Eğitimi Ve Bir Uygulama, Zeki Çakmak, 2001

Takım Yönetimi Ve Bir Bankada Uygulama, Murat Tükel, 2001

Öğrenen Organizasyonlar Ve Bir Uygulama Namık Karadağ, 2002

Kişilik Özelliklerinin Girişimciliğe İşe ve Örgüte Karşı Tutumlara Etkileri, Zuhal Zorluer, 2002

Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Gülşah Topaloğlu, 2005

Yönetilen Doktora Tezleri:

Örgütsel Kimlik Algısı:Etkileyen Faktörler ve Sonuçları,Alper Ertürk,2002

İmalat Ve Rekabet Stratejileri Arasındaki İlişki Ve Performansa Etkileir ,Mehmet Aytekin,2003

Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Ve Örgütsel Bağlılık İle İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma,Pınar Belkıs Şenyüz ,2003

Karizmatik Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ,Hasan Gül ,2003

Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ,Nigar Demircan,2003

Güçlendirme Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ,Güner Çöl,2004

Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ,Fatma Zehra Savieski,2004

İş Değerleri ,Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Bireysel İş Performansı Ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma ,Sabiha Sevinç Altaş ,2004

Davranış Değiştirmede Fonksiyonel Analiz ve Kaçak Elektrik Kullanımı Üzerinde Bir Uygulama ,Alper Dinç ,2008

Özdeşleştirme Yoluyla Sadakat Oluşturma ,Soner Özbal ,2008

Örgütsel Etkinliği Artırmada Örgütsel Öğrenme Kapasitesi,Değer Oluşturucu Liderlik Ve Örgütsel Kültürün Etkisi ,Bülent Aydın ,2009

Örgütsel Adaletsizlik –İş Davranışları İlişkisinde Tutumların Rolü ,Seyfettin Sulu ,2010

  • Doktora: Doktora İşletme Fak./Davranış Bilimleri İstanbul Üniversitesi 1992
  • Yüksek lisans: Y. Lisans İşletme Fak./Yönetim Ve Organizasyon Marmara Üniversitesi 1987
  • Lisans: Lisans İktisat Fak./İşletme-İstatistik İstanbul Üniversitesi 1984
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum