gtu_logo

İşletme

İşletme Bölümü; lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile geleceğin girişimcilerine, işletmenin bütününü görmeyi, etkin ve verimli çalışmayı, kaynakları en iyi şekilde bir araya getirmeyi, istenen faydayı sağlayarak ürün ve hizmet üretme süreçlerinde etkili yönetişim ve girişimcilik yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

İşletme Bölümü’nde kendi alanlarında uzman ve deneyimli öğretim üyelerimiz, bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaktadırlar. Öğrencilerimiz; edindikleri akademik bilgileri staj, sertifika programları, seminerler ve atölye çalışmalarıyla harmanlamakta, geleceğin istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

 

GTÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü olarak hedeflerimiz:
• Katılımcı ve paylaşımcı örgüt kültürü anlayışını geliştirerek; toplumsal ve etik sorumlulukların bilincinde olan; mesleki yetkinliklere sahip, topluma ve çevreye duyarlı yaratıcı bireyler yetiştirmek,
• Öğrencilerimize kamu ve özel sektör bünyesinde bulunan farklı pozisyonlarda çalışabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri işletme disiplinine ait teorik altyapı ile birlikte uygulamalı faaliyetleri edindirmek,
• Öğrencilerimize güncel eğitim programımız ve teknoloji imkânları ile işletme dünyası verilerini elde etme, işleme, analiz etme, yorumlama ve bulgular ışığında karar alabilme yetisi edindirmek,
• Öğrencilerimize etkili iletişim, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve yeniliğe açıklık konularında gerekli bilinç ve bilgi birikimini kazandırmak,
• Benimsemiş olduğumuz Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri doğrultusunda; öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk ışığında sürdürülebilir değerler yaratmalarına imkân sağlamak ve bu ilkeler doğrultusunda belirlenen evrensel değerlere müfredatlarımızda yer vererek sürekli iyileştirme süreci oluşturmak,
• Öğrencilerimizin iş dünyasındaki rekabet ortamı ve belirleyicilerine ilişkin küresel ve örgütsel faktörleri anlamalarını ve bilimsel yöntemler aracılığıyla karar alma süreçlerini etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.