Staj Giden Öğrenci

  

Başvuru ve Seçim Süreci

Kimler Başvurabilir?

GTÜ Erasmus Ofisi, her yıl Mart ayında boş kontenjanları ilan edip bir sonraki akademik yılın güz ve bahar dönemleri için öğrenci seçimi için başvuruları almaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) staj hareketliliği için başvurabilir. (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II.öğretim öğrencisi olması Erasmus+ programı için bir engel değildir.) Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ programından yararlanamaz. Ancak bir sonraki akademik Yılda  hareketlilik gerçekleştirmek üzere başvuru yapabilirler.

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.


GENEL ŞARTLAR

Öğrenci, staj yapacağı kurumu kendisi bularak stajını onaylatmış olmalıdır

GTÜ genel akademik not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri için en az 2,5/4 olmalıdır

Mezuniyet işlemleri başlamamış olmak kaydıyla başvuru aşamasında üniversitemize kayıtlı olan öğrenciler, mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde staj yapmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Staj sektörü ve konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır. Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.

Erasmus+  Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

*Başvurular 2018 yılından itibaren online alınmaya başlanmış olup istenilen evraklar başvuru sistemine yüklenmelidir.

1.       GTÜ Staj Başvuru Formu

 Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Form, başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra Bölüm Erasmus koordinatörü onayından sonra Erasmus Ofisi sisteminde aktif hale gelir. Formla beraber sisteme vesikalık  fotoğraf eklenmelidir.. Mezuniyete tek dersi kalan/II.öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. 

2.       Transkript

! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır. ÖİBS çıktısı kabul edilmez. Lisansüstü 1. dönem öğrencileri transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları Lisans Mezuniyet Notunu gösterir belgeyi (transkirpti) ve ayrıca GTÜ transkriptini başvuru sistemine yükleyeceklerdir.

3.    Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation/Davet Mektubu) Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.

Staj yeri ayarlamak ve davetiye almak zaman alabileceği için Erasmus stajı yapmak isteyecek öğrencilerimize ilanlarımız yayınlanmadan önce staj yeri aramalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin Avrupa Komisyonu, ESN'nin (Erasmus Student Network) staj yeri ve stajer bulma sitesini(erasmusintern.org) önermektedir, incelemek için:

Bulduğunuz staj yerlerine kendinizi tanıtan ve yazışma kurallarına dikkat edeceğiniz epostalar göndererek, size geri dönüş yapanlar arasından uygun olanı seçip ilanımıza onunla başvurmanız beklenmektedir. Gecikmeden uygun staj yeri aramaya başlamanızı ve ilan- başvuru tarihlerini kaçırmamak için Dış İlişkiler Ofisi web sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

4.     Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunan adaylar: Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 Puan ve muadili sınavlardan (TOEFL- IBT vb.) eşdeğer puan (bkz.YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olanlarbu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar: GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce sınavına girerler. Sınav okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması beklenir. Öğrenim haraketliliği veya staj hareketliliği için bir kez sınava girmek yeterlidir

Erasmus+ Ofisi, yabancı dil sınav soruları ve içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değildir ve daha önceki yıllara ait sınav örnekleri buradan temin edilmemektedir.

*Erasmus ofisi çağrıya çıktığı her ilanda İngilizce sınavı düzenlenmeyebilir. Ara ilanlarımıza başvuracak adaylarımızın ingilizce notu için yukarıda belirtilen uygun sınav türlerinden birinden puan edinmeleri faydalı olacaktır.

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak ERASMUS başvuru sistemine yüklemiş, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:          %50
YABANCI DİL PUANI:                      %50

Daha önce yararlanma                  -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Bu temel ölçütlerle beraber ilanlarımızda Ulusal Ajans güncellemelerine bağlı olarak diğer puan artırma veya eksiltme ölçütleri de yer alabilmektedir.

Değerlendirme sonuçları yabancı dil sınavı tamamlandıktan sonra GTÜ Erasmus+ sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilerek  sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilir. 

Erasmus+ Staj Hibesi

Hibenin ilk taksiti hesaplanırken ilanda başka şekilde belirtilmemişse, öğrencinin kabul mektubundaki (kalması planlanan) tarih aralığı ve ülkelere göre aylık hibe miktarları dikkate alınır, hibe miktarları ve ülke grupları seneden seneye değişmekle birlikte aylık olarak 400 ile 600 Avro olarak belirlenmiştir. 

 

STAJ DÖNÜŞÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrenci staj öğrenim anamasının son bölümü olan After Mobility kısmını doldurmalı ve saj yaptığı yerdeki sorumluya imza, kaşe ve mühür ile onaylatmalı. Ayrıca staj öğrencisinin hangi tarih aralığında, nerede, hangi konuda staj yaptığı gibi temel bilgileri içeren bir sertifika getirmesi gerekmektedir.

Kendisine tanımlanan OLS lisansı ile kurs aldı ise bitirme sınavını yapmalıdır.

Avrupa Birliği Hareketlilik Aracı tarafından gönderilen anketi cevaplamalıdır.

Dönüşünden sonra belgelerini teslim ederek yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin kalan hibe öemesi hesabına yatırılır. 

 

SİGORTA

Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin sağlık sigortasının yanında işyerinde sebep olacakları zararları karşılayan mesuliyet (sorumluluk) sigortası (personel liability insurance) ve öğrencilerin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde uğradığı zararları karşılayan) kaza sigortası teminatını içeren, tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

SİGORTA POLİÇELERİNDE MESULİYET VE KAZA SİGORTASI TEMİNATI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ HAREKETLİLİĞİNE KATILMASI ONAYLANMAYACAK VE HİBE SÖZLEŞMELERİ OLUŞTURULMAYACAKTIR!

Staj Hareketliliği için istenen sigorta koşullarını sağlayan örnek şirket ve poliçeler aşağıda verilmektedir.

ESN Türkiye ve AIG Sigorta A.Ş. işbirliği ile Erasmus staj öğrencileri için Mesuliyet ve Kaza Sigortası hazırlanmıştır!

           Örnek sigorta için tıklayınız. Axa Örnek için tıklayınızBir diğer Örnek (AIG)