Page 4 - E-bulten Sayı 9
P. 4

4 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN

4. Bilim Ve den nesile sürdüğünü biliyoruz.
                      Ancak doğru ve insanın faydası-
                      na kullanılan bir teknoloji ile nice
                   hayatların kurtarıldığına tanık
Teknoloji              oluyoruz” diye konuştu.
                   Teknoloji gibi yaşamın her
                   yönünü ilgilendiren bir konuy-
                   la ilgili son gelişmelerin 3 gün
Günleri               boyunca, sektörün tüm pay-
                   daşları tarafından üniversite
                   de tartışılacak olmasının, tüm
                   katılımcılara faklı bakış açıları ka-
Kendi alanında öncü firma-      zandıracağını vurgulayan Rektör       rucusu Bill Gates, aile içinde, ye-
ların katılımıyla iş dünyasından   Görgün sözlerine şöyle devam         mek masasında cep telefonunu
önemli isimlerin katıldığı, Gebze  etti: “Günümüzde İnternetin         yasakladıklarını ve çocukları-
Teknik Üniversitesi (GTÜ) IEEE    gücünü çok rahatlıkla görebili-       na 14 yaşına gelene kadar cep
Öğrenci Topluluğunun organi-     yoruz. Ancak buna rağmen Ali         telefonu almadıklarını söylüyor.
zasyonuyla düzenlenen ‘Bilim     baba’nın kurucusu Jack Ma, İn-        Bir diğer teknoloji devi firma
ve Teknoloji Günleri’ etkinliği-   ternetin gelecekte ekonomiyi         olan Apple şirketinin kurucusu
nin 4.’sü üniversitenin İşletme   bozacağını, 30 yıl sonra Time        Steve Jobs’un da aynı şekilde
Fakültesi’nde öğrencilerin yoğun   dergisinin kapağındaki yılın         davrandığı biliniyor. Hayatımızın
ilgisiyle tamamlandı.        CEO’sunun muhtemelen bir           her alanında karşımıza çıkan tek
GTÜ IEEE Topluluk Başkanı      robot olacağını düşünüyor ve         nolojik cihazların artık ayrılmaz
Arif Akdağ’ın yaptığı açılış     ‘Makineler, yalnızca insanların       bir parçamız haline geldiği çok
konuşmasının ardından Rektör     yapamayacaklarını yapmalıdır’        doğru. Ancak, cep telefonsuz bir
Prof. Dr. Haluk Görgün kürsüye    diyor. Hepimizin ailesinde mut-       hayat ve bilgisayarsız bir dünya
çıktı. Dünyanın önde gelen      laka vardır… 2 yaşındaki, 3 yaşın-      düşünemez hale geliyorsak, ha-
ekonomilerinde, bilgiye duyulan   daki çocuklarımıza bile, yemeğini      yatımızın merkezi haline gelen
ihtiyacın artmaya başladığını ve   yedirirken önüne hemen bir tab-       bu cihazlarla olan iletişimimizi
bilginin etkin yönetimi için tek-  let ya da cep telefonu koyuveri-       birazcık sorgulamamız gerektiği-
noloji tabanlı çözümlerin, bilgi   yoruz. Ancak en büyük teknoloji       ni de düşünüyorum.”
üretimine yönelik sistemlerin,    firmalarından Microsoft’un ku-
işletmeler için daha da önemli
hale geldiğini anımsatan Rek-
tör Görgün, bu süreçte alınan
kararların faydaya dönüşmesi
için akılcı, uygulanabilir ve kat-
ma değer sağlama gibi özel-
liklerin hepsine sahip olma zo-
runluluğu olduğunu belirtti.
Görgün:” Teknolojinin tarihsel
gelişiminde, dönüm noktaların-
da askeri ihtiyaçların yer aldığını
gördüğümüzde, teknolojiyi
doğru ve yerinde kullanmanın
önemi çıkıyor karşımıza... Tekno-
loji sayesinde dünya, bir anda
olumlu veya bir anda olumsuz
bir şekilde değişebiliyor. İkinci
Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın
iki farklı şehrine atılan atom
bombalarının etkilerinin nesil-

                   Haberin devamı için tıklayınız
   1   2   3   4   5   6   7   8   9