Doç. Dr. Hanife Deniz YURTSEVEN
İktisat

Hanife Deniz YURTSEVEN
Telefon
(262) 605 1449
E-Posta
hdyurtsevengtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 150
Çalışma alanları
Sağlık Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Mikroekonometri
Detaylı özgeçmiş
Deniz_CV_Web_Temmuz2023.pdf

1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI)

Karaoğlan, Deniz, Nazire Beğen ve Pınar Tat (2022) Mental Health Problems and Risky Health Behaviors among Young Individuals in Turkey: The Case of Being of Neither in Education Nor In Active Employment and Training (NEET)”, Journal of Mental Health Policy and Economics
105-117.

Düzgün-Öncel Burcu ve ;Deniz Karaoğlan (2022) “Impact of Turkish Policy Reform on Labor Force Status of Disabled Males: A Difference-in-Differences Analysis” Panoeconomicus.;69(4): 635-650.

Karaoğlan, Deniz ve D.Şirin Saraçoğlu (2021) "Women’s socioeconomic status and the choice of birth control method: An investigation for the case of Turkey" (Kadınların Sosyoekonomik Statüsü ve Doğum Kontrol Yöntemleri: Türkiye üzerine bir inceleme) Journal of Biosocial Science, 53(1): 137-156.

Tansel, Aysit ve Deniz Karaoğlan (2019) “The Effect of Education on Health Behaviors and Obesity in Turkey: Instrumental Variable Estimates from a Developing Country” (Türkiye’de Eğitimin Sağlık Davranışları ve Obezite Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan bir Ülke için Araç Değişken Tahminleri) European Journal of Development Research.31(5): 1416-1448.

Saraçoğlu, D. Şirin ve Deniz Karaoğlan (2019). “Early Childhood Development and Human Capital Formation: The Case of Turkey in Global Perspective,” (Erken Çocuk Gelişimi ve Beşeri Sermaye Oluşumu: Küresel Perspektiften Türkiye Örneği). Early Child Development and Care 189(4): 569-582.

Caner, Asena, Deniz Karaoğlan ve Gülbiye Yaşar (2018). “Utilization of Healthcare Services by Young Children: The Aftermath of the Turkish Health Transformation Program" (Erken Çocuklarda Sağlık Hizmetleri Kullanımı: Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Türkiye’de Durum). International Journal of Health Planning and Management 33(3): 596-613.

Karaoğlan, Deniz ve D. Şirin Saraçoğlu (2018) “Socioeconomic Factors Affecting Early Childhood Health: The Case of Turkey” (Erken Çocuk Sağlığını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörler: Türkiye Örneği) Child Indicators Research 11(3): 1051-1075.

Karaoglan,Deniz ve Cagla Okten. (2015). "Labor Force Participation of Married Women in Turkey: A Study of the Added Worker Effect and the Discouraged Worker Effect" (Türkiye’de Evli Kadınların İşgücüne Katılımı: Ek Çalışan Etkisi ve Ümitsiz Çalışan Etkisi Üzerine Bir Çalışma). Emerging Markets Finance and Trade. 51(1): 274-290.

Dalgıç Başak, Burcu Fazlıoğlu ve Deniz Karaoğlan (2015). “Entry to Foreign Markets and Productivity: Evidence from a Matched Sample of Turkish Manufacturing Firms”(Yabancı Piyasalara Giriş ve Verimlilik: Eşleşen Türkiye İmalat Sanayi Örnekleminden Bulgular) Journal of International Trade and Economic Development: An International and Comparitive Review 24 (5): 638-659.

2.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Diğer)

Karaoğlan, Deniz ve Çağla Ökten (2022) “The effect of
parental job loss on youth transition to employment in Turkey”, Labour: Review
of Labour Economics and Industrial Relations
36(2): 251-275 (ESCI and Scopus)

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan (2020) “Disability and Labor Force Participation in a Developing Country: Evidence from Turkish Males,” (Gelişmekte Olan Ülkelerde Engellilik ve İşgücüne Katılım İlişkisi: Türk Erkeklerinden Bulgular) Global Business and Economics Review. 22(3): 270-288.(Scopus)

Dedeoğlu Dinçer, Deniz Karaoğlan ve Çağlar Yurtseven (2019) “Environmental Quality and Happiness on a World -Wide Scale” (Dünya’da Çevre Kalitesi ve Mutluluk) International Journal of Ecological Economics and Statistics 40(1):51-63. (ESCI).

3. Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

Erbil Can, Karaoğlan Deniz ve Çağlar Yurtseven (2023) “The Effects of the post-2013 Socio-Political Turmoil on International Tourism Demand into Emerging Economies: An Oaxaca-Blinder Decomposition Approach”, Boğaziçi Journal Review of Social, Economic
and Administrative Studies
. 37 (1): 24-38. (Scopus)

Tansel, Aysıt ve Deniz Karaoğlan (2019) “Determinants of Health Behaviors and Obesity in Turkey” (Türkiye’de Sağlık Davranışlarını ve Obezite Belirleyicileri). Sosyoekonomi. 27 (41): 11-44. (ESCI, ULAKBIM)

Karaoğlan, Deniz (2019) “Sigarayı Bırakma ve Obezite Arasında İlişki: Türkiye Örneği”. Journal of Research in Economics. 3(1): 46-57. (Econlit)

Karaoğlan, Deniz ve Aysit Tansel (2018) “Determinants of Body Mass Index in Turkey: A Quantile Regression Analysis from a Developing Country” (Türkiye’de Vüvut Kitle İndeksinin Belirleyicileri: Gelişmekte Olan Bir Ülke Üzerine Kantil Regresyon Analizi) Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies. 32 (2): 1-17.(Scopus, ULAKBIM)

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan. (2016). “Türkiye’de Engelli Erkeklerin İşgücü Durumları Üzerine Betimsel Bir Çalışma, ” T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 38(1):169-185. (ULAKBIM)

Gümüş, Gülüzar K., A.Tülay Yücel, Deniz Karaoglan ve Şaban Çelik. (2011). “The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: İstanbul Stock Exchange”. (Yerel ve Yabancı Makroekonomik Haberlerin Borsa Piyasalarındaki Değişkenlik Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul” Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies 25(1):123-137. (Scopus)

4. Uluslararası Yayınevlerinde Basılan Kitaplarda Yayınlanan Kitap Bölümleri

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan (2019) “Socio-Economic Determinants of Adult Obesity: Decomposition Analysis on Turkey”. (Yetişkinlerde obezitenin sosyoekonomik belirliyecileri: Türkiye için bir ayrıştırma analizi) “Current Issues in Turkish Economy: Problems and Policy Suggestions”(ed. C.Yurtseven ve M. Tekce).pp.45-62. Peter-Lang.Berlin.

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan (2019) “Determinants of Childhood Obesity: Evidence from
Turkey” “Academic Studies in Social, Human and Adminstrative Sciences- 2019/2” (ed.Zafer Gölen, Abidin Temizer), ISBN:978-9940-540-96-8. IVPE, Karadağ.

5. Konferans Kitaplarında Basılan Bildiriler

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan (2018) “Socio-Economic Determinants of Adult Obesity: Decomposition Analysis on Turkey”. (Yetişkinlerde obezitenin sosyoekonomik belirliyecileri: Türkiye için bir ayrıştırma analizi). 6. Uluslararası Ekonomi Kongresi Bildiri Kitabı. S.1663-1673.

Karaoğlan, Deniz ve Çağla Ökten (2018) “Labour Force Participation of Youth in Turkey: The Effect of Parental Job Loss” (Türkiye’de Gençlerin İşgücüne Katılımı: Ebeveynin İşini Kaybetmesinin Etkisi). 6. Uluslararası Ekonomi Kongresi Özet Kitabı. S.204.

Karaoğlan, Deniz ve D.Şirin Saraçoğlu (2018) “Women’s Education, Employment Status and Choice of Birth Control Method: An Investigation for the Case of Turkey” (Kadınların Eğitim ve İstihdam Durumları ile Doğum Kontrol Yöntemi Tercihleri). Ecomod 2018 Özet Kitabı. S.90.

Düzgün-Öncel, Burcu ve Deniz Karaoğlan (2017) “Impact of Turkish Policy Reform on Labor Force Status of Disabled Males: A Difference-in-Difference Analysis”. (Türk Politika Reformunun Engelli Erkeklerin İş gücü Durumuna Etkisi:Bir Fark-Fark Analizi). 5. Uluslararası Ekonomi Kongresi Bildiri Kitabı. S.261-276.

Karaoğlan, Deniz ve Saraçoğlu D.Şirin (2017) “Socioeconomic Factors Affecting Early Childhood Health: the Case of Turkey” (Erken Çocuk Sağlığını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörler: Türkiye Örneği). 5. Uluslararası Ekonomi Kongresi Bildiri Kitabı. S.544-554.

Karaoğlan, Deniz (2017) “Early Childhood Development and Health in Mediterranean Countries: An Overview” (Akdeniz Ülkelerinde Erken Çocuk Gelişimi ve Eğitimi). 3rd Turkish-German Frontiers of Social Sciences Symposium, Bildiri Özetleri Kitabı:S.46-47.

Tansel, Aysıt ve Deniz Karaoğlan (2014) “Health and Education Relationship in Turkey” (Türkiye’de Eğitim ve Sağlık İlişkisi). 4. Uluslararası Ekonomi Kongresi Özet Kitabı. S.106.

Tansel, Aysıt ve Deniz Karaoğlan (2014) “Risky Health Behaviors and Education in Turkey” (Türkiye’de Riskli Sağlık Davranışları ve Eğitim). Euroconference 2014 Özet Kitabı.Makale No. BEA2/1

Tansel, Aysıt ve Deniz Karaoğlan (2013) “Adult Poor Health, Education and Risky Health Behaviors in Turkey” (Türkiye’de Yetişkinlerin Zayıf Sağlığı, Eğitim ve Riskli Sağlık Davranışları). EconAnadolu 2013 Özet Kitabı.S.264.

Tansel, Aysıt, ve Hanife Deniz Karaoğlan. (2013) "Self-Assessed Health Status in Turkey by Demographic Factors, Labor Market Status and Risky Health Behaviors." ( Demografik Özellikler, İş gücü Durumu ve Riskli Sağlık Davranışlarına Göre Türkiye’de Kişinin Hissettiği Sağlık Durumu). EY International Congress on Economics I (EYC2013), Ekim 24-25, 2013, Ankara, Turkey. No. 309. Ekonomik Yaklasim Association.

6. Diğer Basılı Yayınlar:

Caner, Asena, Deniz Karaoğlan,ve Gülbiye Yaşar (2020). “Does Health Reform Reduce Inequalities? Primary Healthcare of Young Children in Turkey". Economic Research Forum (ERF) Working Paper
Series. No.1399. Giza, Egypt.

Karaoğlan, Deniz, Serap Sağır, Meltem Dayıoğlu ve D.Şirin Saraçoğlu (2023).“The
Impact of Maternal Education on Early Childhood Development: The Case of Turkey”.
Economic
Research Center (ERC) Working Papers in Economics. No. 23/03. July 2023.
Ankara, Turkey

7. Projeler

Nisan 2022-: “Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişimini Belirleyen Faktörler Ve Erken Çocukluk Gelişimine
Yatırım” Yürütücü: Prof. Dr. Dürdane Şirin Saraçoğlu, Araştırmacılar:
Prof. Dr. Meltem Dayıoğlu-Tayfur, Doç. Dr. Hanife Deniz Yurtseven, Dr.Öğr.Üyesi Çağaçan Değer. TUBITAK, Proje No: 221K085

Ekim 2020-Ocak 2022: Gençler Arasında Riskli Sağlık Davranışları ve Gençlerin Ruhsal Sağlık Durumları: Ne eğitimde Ne İstihdamda olan Gençler için Bir İnceleme”. Yürütücü: Doç. Dr. Hanife Deniz Yurtseven,;TUBITAK, Proje No: 120K787

Temmuz 2018-Temmuz 2020: “Türkiye'de 0-5 Yaş Grubu Çocukların Sağlık Hizmetleri Kullanımı ile İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi”, Yürütücü: Doç. Dr. Gülbiye Yaşar, Araştırmacılar: Prof. Dr. Nur Asena Caner, Dr.Öğr. Üyesi Hanife Deniz Karaoğlan, BAP, Bağımsız Proje.

Ekim 2013-Ekim 2015 : “Türkiye İmalat Sanayinde Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret” TUBITAK, Proje No: 113K378 (Bursiyer)

8. Konferans ve Seminer Sunumları

2023:ERF (Economic Research Forum)  Annual Conference, Kahire, Mayıs 2023.

2021: ODTÜ, İktisat Bölümü Seminer Serileri, Kasım 2021 (Çevrimiçi)

2019: Davetli Konuşmacı, Research Colloquia, Berlin International University of Applied Sciences, Berlin, Almanya, Mart 2019.

2018: European Health Economics Association (EUHEA) 2018 Conference, Maastricht, Hollanda, Temmuz 2018; 6. Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

2017: Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Ağı Konferansı, İstanbul, Ocak 2017; Sosyal ve Ekonomik Politikalar Konferansı, İstanbul, Mayıs 2017; Küresel Eşitsizlik Konferansı, İstanbul, Mayıs 2017; International Health Economics Association (IHEA) Boston 2017 Conference, Boston, ABD, Temmuz 2017; 3rd Turkish-German Frontiers of Social Science Symposium (TUGFOSS) Berlin, Almanya, Kasım 2017 (Davetli Konuşmacı)

2016: Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi Bölümü ve BETAM Ortak Seminer Serileri, İstanbul, Aralık 2016, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Seminer Serileri, İstanbul, Ekim 2016.

2015: Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Seminer Serileri, Ankara, Aralık 2015; “Herkes İçin Türkiye Seminerleri Serisi”, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Kasım 2015; ERF (Economic Research Forum) 21st Annual Conference, Tunus, Mart 2015; 35th Annual MEEA (Middle East Economic Association) Meeting, Boston, Ocak 2015.

2014: 4. Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Kongresi, Antalya, Ekim 2014; SSEM (Society for the Study of Emerging Markets) Euro Conference 2014, Budapeşte, Temmuz 2014.

2013: 1. Ekonomik Yaklaşım Dergisi (EY) Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Ekim 2013; 3. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (EconAnadolu), Eskişehir, Haziran 2013.

2012: 3.Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu Kongresi, Kasım 2012, İzmir, Türkiye

2011: 25th Annual ESPE (European Society of Population Economics) Conference, Haziran 2011, Hangzhou, Çin Halk Cumhuriyeti; 7. Uluslararası Öğrenci Konferansı, Nisan 2011, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

9. Katılınan Diğer Konferans ve Çalıştaylar

2015: EAF (Ekonomik Araştırma Formu), Conference on Education, Health and Worker Productivity, Koç Üniversitesi, İstanbul, Ekim 2015.

2013: Türkiye Ekonomisi Çalıştayı (Türkçe), ODTÜ KKTC Kampüsü, Kıbrıs, Nisan 2013;Sağkalım Analizi Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Şubat 2013; “Measurements of Inequality of Opportunity and Inequality of Outcomes”, ERF (Economic Research Forum) Çalıştayı, Kahire, Ocak 2013.

2011: 6. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı (ICBME), Ekim 2011, Çeşme- İzmir.

2010: “Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri”, 21-22 Ocak 2010, İstanbul (Türkiye Bankalar Birliği Semineri)

2008: 15. Dünya Ekonomi Kongresi, Haziran 2008, İstanbul.

  • Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisat, 2015
  • Yüksek lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi, İktisat, 2009
  • Lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi, İktisat, 2007
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum