Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı (2018-2019 2018-1-TR01-KA103-049958 Numaralı Erasmus+ Projesi)

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

19 Şubat 2018 - 09 Mart 2018

Başvuruların Alınması

12 Mart Pazartesi saat 10:00 yazılı sınav Yabancı diller bölümü

Sözlü sınav aynı gün (12 Mart pts.) Yabancı Diller Bölümünde yapılacak olup saati bölümde yazılı sınava girenlere bildirilecektir.

Yabancı Dil sınavı

20 Mart Salı

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

Tarihler www.gtu.edu.tr/erasmus

adresinden ilan edilecektir

Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonra 15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır.

 

 

Öğrenciler, 01 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında faydalanmak üzere 2018-1-TR01-KA103-049958  numaralı Erasmus+ projesi kapsamında başvuruda bulunurlar. Erasmus+ Staj hareketliliği minimum 2 ay olarak gerçekleştirilir. Staj süresi 12 ayı geçemez, Erasmus ofisi hibe dağıtım sonucu hibe almaya hak kazanacak adaylara stajın 2 aylık kısmı için hibe vermeyi taahhüt eder.  

Seçim Kriterleri

Öğrenci staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

  • Gebze Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olunması. Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olması Erasmus+ programı için bir engel değildir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ programından yararlanamaz ancak proje olmak üzere daha sonra  yararlanmak üzere başvurabilirler.
  • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.
  • Öğrenci, staj yapacağı kurumdan resmi staj kabul yazısını almış olmalıdır.
  • GTÜ genel akademik not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri için en az 2,5/4 olmalıdır.
  • Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir.
  • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj sektörü ve konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır.
  • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
  • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

               - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

               (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

                - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

  • Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

 

  • Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.  

  Seçim Ölçütleri

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 
Başvuru Belgeleri 

Erasmus+ Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

 

1. GTÜ Staj Başvuru Formu

 ! Formun(tıklayınız), bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Form, başvuru sahibi, danışman hocası ve bölüm başkanı tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir.

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır.

Mezuniyete tek dersi kalan/II. öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. !

 2. Transkript

 ! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır.

ÖİBS çıktısı kabul edilmez.

Henüz GTÜ transkriptleri çıkmamış olan Lisansüstü 1. dönem öğrencileri için transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

 3. Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (acceptance Letter / kabul belgesi)

Kabul belgesinde staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir.

Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. Başvuru aşamasında kabul belgesi taranmış kopya olabilir.

Staj yeri bulma konusunda erasmusintern.org sitesinden faydalanabilirsiniz.*

4. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 puan ve muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olan öğrenciler bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan başvuru sahipleri, GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak ve www.gtu.edu.tr/Erasmus sayfasında sınav tarihi açıklanacak olan İngilizce sınavına girerler. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması beklenir.

 Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak Erasmus ofisine teslim etmiş ve yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:       %50   +    YABANCI DİL PUANI:        %50

Değerlendirme sonuçları GTÜ Erasmus Ofisi sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati www.gtu.edu.tr/eramus sayfasından ilan edilecektir.

Erasmus+   Hibeleri

 Erasmus+  2018/2019 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe miktarları aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

 

 

FAKÜLTE

TAHMİNİ KONTENJAN*

 

LİSANS

Y.LİSANS ve Doktora

Genel Toplam

Temel Bilimler Fakültesi

4

2

6

Mühendislik Fakültesi

5

2

7

İşletme Fakültesi – Mimarlık Fakültesi

2

1

3

TOPLAM

 

 

16

 

*Her bir katılımcıya 2 aylık hibe dağıtımı yapılacaktır. Kontenjanlar mevcut olan hibe miktarına göre tahmini olarak belirlenmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi ve sıralamada gidilen ülkeye göre hesaplanan hibe tutarlarına göre sayılar değişebilir.