Prof. Dr. Gökhan ÖZER
İşletme

Gökhan ÖZER
Telefon
(262) 605 14 12
E-Posta
ozergtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 239
Çalışma alanları
Maliyet Ölçüm ve Yön. Sis., Yönetim-Maliyet Muhasebesi, Finansal Analiz ve Hisse Senedi Değerleme, Yönetim Kontrol Sistemleri, Muhasebe Araştırma Yöntemleri, Davranışsal Muhasebe, Kurumsal Yönetim.

SCI/SSCI Endeksindeki Makaleler

 1. Aydın, Serkan ve Gökhan Özer, "The Analysis of Antecedents of Customer Loyalty In Turkish Mobile Telecommunication Market", European Journal of Marketing, 2005, Vol.39, No.7/8, pp. 910-925.
 2. Çetin, Ayşe Tansel ve Gökhan Özer, "Hastanelerde Tesis Ve Personel Yönetiminin Maliyet, Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri", İktisat, İşletme ve Finans, Ağustos 2009, Cilt:24, Sayı:281, s.77-102.

 3. Özer, Gökhan ve Emine Yılmaz, "Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama", İktisat, İşletme ve Finans, 2010, Cilt: 25, Sayı: 290, s.65-88.

 4. Özer, Gökhan ve Cengiz Ertokatlı, "Chaotic Processes of Common Stock Index Returns: An Empirical Examination On Istanbul Stock Exchange (ISE) Market", African Journal of Business Management, June 2010, Vol. 4, No.6, pp. 1140-1148

 5. Özer, Gökhan ve Mehmet Günlük, "The Effects of Discrimination Perception and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants' Turnover Intention", African Journal of Business Management, 18 July 2010, Vol. 4, No.8, pp. 1500-1509.

 6. Yılmaz, Ramazan, Gökhan Özer ve Müberra Güngör, "3N Mobil Telekomünikasyon Arabağlantı Maliyet Modeli", İktisat İşletme ve Finans, 2010, Cilt:25, Sayı:294, pp. 67-108.

 7. Yılmaz, Emine ve Gökhan Özer, "The Effects of Environmental Uncertainty And Budgetary Control Effectiveness On Propensity To Create Budgetary Slack İn Public Sector", African Journal of Business Management, , Jan. 2011, Vol. 5, No.22, pp. 8902-8908.

 8. Özer, Gökhan ve Emine Yılmaz, "Comporasion of The Theory of Reasoned Action And The Theory Of Planned Behavior: An Application on Accountants' İnformation Technology Usage" African Journal of Business Management, January 2011, Vol.5, No.1, pp. 50-58.

 9. Uyar, Metin ve Gökhan Özer, "The Ethical Orientation And Professional Commitment: An Empirical Examination on Turkicsh Accountant" African Journal Of Business Management, Vol. 5, No.23, Jan. 2011, pp. 10023-10037.

 10. Çetin,Ayşe Tansel, Mine Aksu ve Gökhan Özer "Technology İnvestments, Performance And The Effects of Size And Region İn Turkish Hospitals", The Service Industries Journal, 2012, Vol. 32, No. 5, pp. 747-771.

 11. Yılmaz, Osman, Gökhan Özer ve Ercan Ergün "Effects of Intellectual Capital on Qualitative And Quantitative Performance: Evidence From Turkey" South African Journal of Economic And Management Sciences, 2015, Vol. 18, No. 1, pp. 143-154.

Uluslararası Alan Endeksindeki Makaleler

 1. Özer, Gökhan, "Firma Değerlenmesinde Muhasebe Kârlarının Rolü: İMKB'de Deneysel Bir
  Araştırma",İktisat, İşletme ve Finans, Aralık 2002,Cilt:17, Sayı: 201, s. 112-122.

 2. Özer, Gökhan, Rahmi Yücel ve Cengiz Tansel Ertokatlı, "Pazarlama ve Üretim Maliyetlerinin
  Karşılaştırmalı Analizi: İMKB Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma",İktisat, İşletme ve Finans, Ağustos 2003, Cilt:18, Sayı:209, s.78-84.

 3. Arasıl, Ömer, Ertuğrul Karaçuha, Gökhan Özer ve Serkan Aydın, "Türk GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven ve Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği", İktisat, İşletme ve Finans, Haziran 2004, s. 46-61.

 4. Aydın, Serkan ve Gökhan Özer, "National Customer Satisfaction Indices: An Implementation in Turkish Mobile Phone Market", Marketing Intelligence Planning, 2005, Vol.23, No.5, pp.486-504.

 5. Aydin, Serkan, Gökhan Özer ve Ömer Arasil, "Customer Loyalty and The Effect of Switching Costs As a Moderator Variable in Turkish Mobile Phone Market", Marketing Intelligence Planning, 2005, Vol.23, No.1, pp. 89-103.

 6. Kazan, Halim, Gökhan Özer ve Ayşe Tansel Çetin, "The Effect of Manufacturing Strategies on The Financial Performance", Measuring Business Excellence, 2006, Vol.10, No.1, pp.14- 26.

 7. Aydın, Serkan ve Gökhan Özer, "How The Switcing Costs Affect Subscribers Loyalty in Turkish Mobile Phone Market: An Exploratory Study", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, January 2006, Vol.14, No.2, pp. 141-155.

 8. Tansel, Ayşe Çetin, Gökhan Özer, Mevlüt Karakaya, "Pazarlama ve Ürün Tasarımı Performansının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri: İmalat Sektöründe Bir Uygulama" ,İktisat İşletme ve Finans, Mayıs 2006, Cilt:21, Sayı:242, s. 46-59.

 9. Aydın, Serkan, Ayşe Tansel Çetin, Gökhan Özer, "The Relationship Between Marketing And Product Development Process And Their Effects On Firm Performance", Academy of Marketing Studies Journal, 2007, (AMSJ), Vol.11, No.1, pp. 53-68.

 10. Aydın Serkan ve Gökhan Özer, "Customer Switching Costs and Its Correlates in Credit Card Market", Yapı Kredi Economic Review, December 2007, Vol.18, No.2, pp. 51-66.

 11. Aydın, Serkan, Gökhan Özer, Halim Kazan ve M. Cüneyt Doğruer, "The
  Measurement of Switching Costs as a Perception of Customer in the Turkish Credit Card Market", Journal of Electrical & Electronics Engineering, 2009, Vol.9, No.2, pp. 1015-1028.

 12. Özer, Gökhan, Murat Özcan ve Sonnur Aktaş, "Teknoloji Kabul Modeli ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama" Journal of Yaşar University Dergisi, Temmuz 2010, s. 3279-3293.

 13. Özer, Gökhan ve Emine Yılmaz, "Effects of Procedural Justice Perception, budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack", Business and Economic Research Journal, 2011, Vol.2, No.4, pp. 1-18.

 14. Özer, Gökhan, Murat Özcan ve Görkem Akpınar, "Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe
  Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi" ,The Journal of Academic Social Science Studies, December 2012, Cilt:5, Sayı:8, s. 931-949.

 15. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Teknoloji Kabul Modeli'nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması" İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2012, Cilt:3, Sayı:2, pp. 79-86.

 16. Akça, Yaşar, Şaban Esen ve Gökhan Özer, "The Effects of Education on Enterprise Resource Planning Implementation Success and Perceived Organizational Performance" International Business Research, 2013, Vol. 6, No. 5, pp. 168-17.

 17. Günlük, Mehmet, Gökhan Özer ve Murat Özcan. "İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 2013, Cilt:9, Sayı:20, s. 55-74.

 18. Özer, Gökhan, Volkan Özbek, Meral Elçi ve Kenan Aydın, "Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale", Anadolu University Journal of Social Sciences, 2013, Vol.13, No.4, pp. 15-28.

 19. Özer, Gökhan ve Burak Babacan, "Benford's Law and Digital Analysis: Application on Turkish Banking Sector" Business and Economics Research Journal, 2013, Vol.4, No.1, p. 29-41.

 20. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Kullanıcı Özelliklerinin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" Journal of Yasar University, 2013, Vol.8, No.30, pp. 4966-4984. 2013.

 21. Özbek, Volkan, Gökhan Özer ve Kenan Aydın, "İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi", Business and Economics Research Journal, 2013, Vol.4, No.3, p.111-129.

 22. Özer, Gökhan ve Murat Özcan, "Kar yönetimi Uygulamaları Karşısında Öğretim Elemanları, Meslek Mensupları ve Denetçiler Arasındaki Etik Yargı Farklılıkları", Journal of Yasar University, 2013, Vol.8, No.31, s. 5159-5186.

 23. Köse, Hasan ve Gökhan Özer, "Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi", Business and Economics Research Journal, 2013, Vol.4, No.4, s. 87-102.

 24. Babacan, Burak ve Gökhan Özer, "Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri" Yönetim ve Ekonomi, 2013 Cilt:20 Sayı:2, s. 91-104.

 25. Karakoç, Emine Yılmaz, Sonnur Aktaş, Gökhan Özer ve Murat Özcan, “The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey,” Business and Economics Research Journal, Apr. 2013, vol. 4, no. 2, pp. 1–9.

 26. Çağla, Gizem ve Gökhan özer, “The Roles of Technology Acceptance Model Antecendents and Switching Cost on Accounting Software Use,” Academy of Information and Management Sciences Journal, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 1–24.

 27. Babacan, Burak ve Gökhan Özer, “Voluntary Mandatory Transfer Disclosures of Football Teams and Behaviour of Stocak Returns An Event Study,” International Review of Economics and Management, 2014, vol. 2, no. 1, pp. 19–35.

 28. Günlük, Mehmet, Gökhan Özer, ve Emine Yılmaz Karakoç, “Cost Analyses of Tree Phased Olive Mills in Turkey The Case of Milas Region,” The Journal "Agriculture and Forestry, 2014, vol. 60, no. 4, pp. 155–164.

 29. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi", Gaziantip Universitiy Journal of Social Sciences, 2014, Cilt:13, Sayı:1, s. 1-23.

 30. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, “Diffusion of Innovation Theory and an Implementation on Enterprise Resource Planning Systems,” International Journal of Business and Management, Apr. 2014, vol.9, no.4, pp. 92–114.

 31. Karakoç, Emine Yılmaz ve Gökhan Özer, “The Budget Related Antecedents of Job Performance,” International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), Apr. 2016, vol. 5, no. 3, pp. 38–53.

 32. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, “Determination the Factors that Affect the Use of Enterprise Resource Planning Information System through Technology Acceptance Model,” International Journal of Business and Management, Sep. 2016, vol. 11, no. 10, pp. 91–108

 33. Özcan, Murat ve Gökhan Özer, “Kar Manipülasyon Uygulamalarının Etik Bakımdan Kabul Edilebilirliği Öğretim Elemanları Örneği,” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Nisan 2016, Cilt:12, Sayı:1, s. 1–20.

 34. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, “Sports Policy of Turkey in Development Plans,” International journal of Science Culture and Sport, Jan. 2016, vol. 4, no. 16, pp. 177–177,

 35. Özer, Gökhan ve Canan Doğru, “The Impact of Accountants Religious Economic Political Orientations and the Ethical Philosophies on the Perceived Role of Ethics and Social Responsibility,” International Journal of Business and Social Science, May 2016, vol. 7, no. 2, pp. 81–89,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Gökhan Özer, "Hisse Senedi Piyasalarında Ocak Etkisi ve İMKB'da Uygulamalı Bir Analiz", Defter-i Kebir, Ocak 1996, s. 34-38.

 2. Özer, Gökhan, "Yatırımcıların Hisse senedi Fiyatlarını Değerlendirmeleri Sürecinde Enflasyona Ayarlanmış Finansal Tablolar Tarihi Maliyetli Finansal Tablolardan Daha Yararlı Bir Bilgi Sağlıyor mu? Amerika ve İngiltere Deneyimi", Mevzuat Dergisi, Ocak 2000

 3. Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel, "Stok Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Sipariş Miktarı (EMS) ve JIT Modellerinin Toplam Maliyet Bakımından Karşılaştırmalı Analizi", Verimlilik Dergisi, 2000/4, s. 125-144.

 4. Özer, Gökhan, "Hisse Senedi Piyasalarında Uzun Süreli Getiri Zıtlıkları: Aşırı Tepki Verme (Kazandıran-Kaybettiren) Hipotezi ve Bir Değerlendirme", Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Mart 2001, Cilt: 1, Sayı 3, s. 64-89.

 5. Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel, "İMKB'de Hisse Senedi İhraç Tarihi Etrafındaki Anormal Fiyat Hareketleri", Active, Bankacılık ve Finans Dergisi, Ocak-Şubat 2001, Cilt:3, Sayı:16, s. 60-68.

 6. Özer, Gökhan, "Dünya Sınıfı Bir Sistem-Yönetim Yaklaşımı: Kısıtlar Teorisi ve Katkı Muhasebesi", Verimlilik Dergisi, 2001/2, s. 7-30.

 7. Özer, Gökhan, "Ürün Geliştirme Süreçlerinde Faaliyete Dayalı Tekniklerin Kullanımı", Muhasebe ve Denetime Bakış, 2001/2, s. 7-30.

 8. Özer, Gökhan ve Orhan Savaş, "Hedef Maliyet Yönetim Sistemine Geçiş ve Uygulamanın Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Sınıflandırma Denemesi ve Değerlendirme Formu Önerisi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 137, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s. 39-56.

 9. Özer, Gökhan ve Orhan Savaş, "Türk Hazır Giyim Sektöründe Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Uygulanabilirlik Düzeyi ve Çeşitli Firma Özelliklerinin Bu Düzey Üzerindeki Etkileri", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XXI, Sayı: 1, Haziran 2002, s. 219-235.

 10. Özer, Gökhan, "Yöneticilerin Karar Verme, Planlama ve Kontrol Ortamının Güçlendirilmesi: Katkı Muhasebesinin Rolü ve Eleştirisi", A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, 2002, s. 117-142.

 11. Özer, Gökhan ve Murat Özcan, "İMKB'da Ocak Etkisi, Etkinin Sürekliliği, Firma Büyüklüğü ve Portföy Denkleştirmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma", SDÜ İİBF Dergisi, Yıl: 2002, Cilt 7, Sayı 2, s. 133-158.

 12. Özer, Gökhan, "Maliyet Yönetiminde Stratejik Perspektifler", Standard, Eylül 2003, s.86-94.

 13. Özer, Gökhan, Rahmi Yücel ve İbrahim H. Seyrek, "Yeni Ekonomide Bilgi Dönüşümleri ve Bilgi Şirketlerinin Artan Önemi", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 28, Ocak-Şubat 2003, s.38-45.

 14. Özer, Gökhan, Lütfihak Alpkan ve Selim Aren, "Kâr Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargı Farklılıkları", Öneri, Cilt 5, Yıl 10, Sayı 20, Haziran 2003, s. 97-107.

 15. Özer, Gökhan, Rahmi Yücel ve Murat Yılmaz, "Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerine Yönelik Kullanıcı Algılarının Analizi", SDÜ İİBF Dergisi, Yıl: 2003, C.8, S. 2, s. 77-97.

 16. Özer, Gökhan ve Murat Özcan, "Firma Büyüklüğü Etkisi ve Etkinin Sürekliliği: İMKB'de Deneysel Bir Çalışma", A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Ekim 2003, Sayı: 3-4, , s. 147-162.

 17. Özer, Gökhan, "Bugünün ve Geleceğin Maliyetlerini Yöneterek Rekabetçi Kalmanın Yolları", Mevzuat Dergisi, Mart 2003.

 18. Özer, Gökhan, "Enflasyona Ayarlanmış Mali Tabloların Yatırımcılara Yararlılığı: Literatür Araştırması ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Öneri, Cilt 5, Yıl 9, Sayı 19, Ocak 2003, s. 75-82.

 19. Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel, "İMKB'de Haftanın Günü Etkisi ve 1988-2001 Döneminde Geçerliliği", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 139, Ocak-Şubat-Mart 2003, s. 29-45.

 20. Aydın, Serkan ve Gökhan Özer, "Türk GSM Sektöründe Abonelerin Tercih Kriterlerine Göre Operatörlerin Konumlandırılması: Ayrıştırma (Discriminant) Analizi", Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı: 2004-5, Eylül-Ekim 2004, s. 30-34.

 21. Özer, Gökhan, Ayşe Tansel Çetin ve Murat Özcan, "Satın alma ve Kiralama Kararlarının Analizi: Bir Vaka Çalışması", Mevzuat Dergisi, Mayıs 2004, Cilt:7, Sayı:77.

 22. Özer, Gökhan ve Selim Aren, "Kâr Yönetimi Uygulamalarını Teşvik Eden Faktörler: Literatürün Değerlendirilmesi", Verimlilik Dergisi, 2004/2, s. 9-28.

 23. Özer, Gökhan ve Serkan Aydın, "GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Değiştirme Maliyeti ve Güven Arasındaki İlişki", A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 2004, Cilt: 18, Sayı: 3-4, s. 157-179.

 24. Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel, "Bir Yıldan Uzun Ölçüm Dönemlerinin Düzey ve Değişim Modelleri Açısından Muhasebe Kârları ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki Üzerine Etkisi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2005, Cilt:4, Sayı:14, s. 1-22.

 25. Özer, Gökhan ve Necdet Bilgin, "Kooperatiflerin Ortaya Çıkışını Açıklayan ve Aksaklıkları Ortaya Koyan Teoriler", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, Cilt: 41, Sayı: 2, s. 96-112.

 26. Bilgin, Necdet ve Gökhan Özer, "Yeni nesil kooperatif uygulamaları", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 2006, Cilt: 41, Sayı: 3, s. 79-92,

 27. Özer, Gökhan, Murat Özcan ve Rahmi Yücel, "Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargılar Arasındaki Farklılıklar: Öğretim Elemanları ve Öğrenci Örneği", Ülkümüz İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Dergisi, Aralık 2006, Cilt:3, Sayı:6, s.271-292.

 28. Özer, Gökhan, Orhan Bozkurt ve Murat Özcan, "Bayinin Finansal Performansı Üzerinde Tedarikçinin Sağladığı Ürünün Kalitesi ve Maliyet Avantajının Etkisi" Analiz, Nisan 2007, Cilt: 8, Sayı:17, s.43-60.

 29. Seyrek, İbrahim H., Ali E. Akgün ve Gökhan Özer, "Süreç Yeniliği Yapan Takımların Öğrenmesine Etki Eden Faktörler ve Yenilik Çalışmasının Başarısına Etkileri" Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, Cilt:6, Sayı:1, s. 17-31.

 30. Özer, Gökhan ve Yaşar Akça, "Yenilikçi Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2007, Cilt 3, Sayı 5, ss. 53-70.

 31. Özer, Gökhan ve Ayşe Tansel Çetin, "Maliyet Performansının Bir Ara Değişen Olarak Finansal Performans Üzerindeki Etkisi", MODAV, Muhasebe Bilim Dünyası, 2007, sayı.2

 32. Özer, Gökhan ve Yaşar Akça, "Çevresel Özelliklerin KKP uygulama Başarısı ve Algılanan Organizasyonel Performans Üzerine Etkisi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2007, Cilt: 3, Yıl: 3, Sayı: 1, , S. 1-26.

 33. Özer, Gökhan, Serkan Aydın ve Murat Özcan, “Muhasebecilerin marka algıları ve tüketici özelliklerinin yenilikçilik ve fikir liderliği uzun dönemde müşteri marka ilişkisini belirleyen faktörler üzerine etkisi,” İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2009 vol. 11, no. 3, pp.113–130.

 34. Özer, Gökhan ve Mehmet Günlük, “Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Jan. 2010, vol. 9, no. 2, pp. 461–487.

 35. Özer, Gökhan ve Metin Uyar, “Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Oct. 2010, pp. 89–100

 36. Özbek, Volkan ve Gökhan Özer, “Küçük İşletme Sahiplerinin Dindarlık Düzeyleri Etik İdeolojileri ve Algıları Arasındaki İlişkiler,” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Oct. 2012, vol.15, no.27, pp. 169–188.

Uluslarlarası Bildirgeler ve Konferanslar

 1. Özer, Gökhan ve Orhan Savaş, "A New Challenge for Business Administration in the New Millennium: Confrontational Competition", First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millennium, 1-3 June 2000, Gökçeada-Çanakkale, Turkey, s. 77-87.

 2. Özer, Gökhan ve Murat Özcan "İMKB'da Ocak Etkisi, Etkinin Sürekliliği, Firma Büyüklüğü ve Portföy Denkleştirmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma", 4.ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 13-16 Eylül 2000, Ankara.

 3. Savaş, Orhan, Gökhan Özer ve Himmet Karadal, "Added Value per Employee as a Financial Performance Indicator: An Industrial Comparison in Small and Medium-Sized Industrial Enterprises in Central Anatolian Region", The First Annual SME-2002 Conference, 3-4 January, Famagusta.

 4. Alpkan, Lütfihak, Gökhan Özer ve Selim Aren, "Ethics of Manipulations in Accounting Decisions", The Economics & International Business Research Conference, Miami, December 17-21 2002, Florida.

 5. Kökden, Barış, Gökhan Özer ve Özcan Kalenderli, "Electrification Programme with Solar Energy in Remote Region: A Case Study for a Remote Village in Turkey", Eleco' 2003, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, A1-26, 3-7 December 2003, Bursa-Turkey.

 6. Yücel, Rahmi ve Gökhan Özer, "The Effects of Negative and Positive Earnings and Earnings Changes on the Relationship Between the Stock Returns and Accounting Earnings", The First Annual International Accounting Conference, 3-5 November 2004, Istanbul, Turkey.

 7. Kazan, Halim, Gökhan Özer ve Ayşe Tansel Çetin, "The Effect of Manufacturing Strategies on The Financial Performance", The First International Conference on Business, Management and Economics, 16-19 June 2005, Cemse-Izmir-Turkey,
 8. Özer, Gökhan, Murat Özcan ve Rahmi YÜCEL " Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargı Farklılıkları: Öğretim Elemanları ve Öğrenci Örneği.", IV.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Haziran 2006, Celalabat, Kırgızistan, 

 9. Çetin, Ayşe Tansel, Gökhan Özer ve Metin Ateş, "Bilgi, Klinik ve Ofis Teknolojilerinin Hastanelerin Kalite ve Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, 01-03 Haziran 2007, Lefkoşa-KKTC,

 10. Tansel Cetin, Ayse ve Gökhan Özer, "Teknoloji Yatırımları ve Sürekli İyileştirmenin Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisi" 5. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2008, MODAV

 11. Yılmaz, Emine ve Gökhan Özer, "Information Technology Usage of Accountants", First International Conference on Management and Economics, Epoka University, 28-29 March 2008, Tirana.

 12. Tansel Cetin, Ayse ve Gökhan Özer, "Türkiye'deki Hastanelerde Teknoloji Yatırımları ve Sürekli İyileşmenin Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri" I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2009, Antalya.

 13. Özer, Gökhan, Yaşar Erdinç, Metin Uyar ve Serdar Alnıpak, "The Complexity of Innovative Financial Products: Effects on Crisis", Küresel Kriz Sonrası Yeni Mimari Arayışlar, Uluslararası Finans Sempozyumu, 2009, İstanbul.

 14. Özer, Gökhan ve Mehmet Günlük,"The Effect of Organizational Justice and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants' Turnover Intention" Mödav 6th International Accounting Conference, The Role of Management Accounting during Crisis Period, 3-5 December 2009, İstanbul-Turkey.

 15. Özer, Gökhan ve Mehmet Günlük, "The Effect of Role Stressors, Organizational Commitment and Job Satisfaction on Public Accountants' Turnover Intention: Evidence from Turkish Public Accountants", 2010

 16. Özbek, Volkan ve Gökhan Özer, "Relationships Between Religiosity Levels, Ethical Ideologies and Perceptions of Small Business Owners", ICMBEE, 28-29 December 2011, Lahore-Parkistan.
 17. Özbek, Volkan, Gökhan Özer, Mehmet Emin Akkılıç, Fatih Koç, "The Impact of Individual Characteristics on Perceived Ethical Problem and Ethical Intentions: A Research on Small Scale Enterprises" Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkanlar Konferansı, 5-6-7-8 Haziran 2013, Prizren/KOSOVA

 18. E. YILMAZ KARAKOÇ, G. ÖZER ve M. GÜNLÜK, “Do Organizational Politics and Organizational Commitment Affect Budgetary Slack Creation in Public Organizations ,”10th International Strategic Management Conference, 19-21 June 2014, Rome/ITALY

 19. Özer, Gökhan ve İlhan Çam, “The Role of Human Capital in Firm Valuation An Application on BIST,” 12th International Strategic Management Conference, 21-23 June 2016, Podgorica/ KARADAĞ

 20. Özer, Gökhan, “Bütçeye Katılımın İş Performansı Üzerindeki Bilişsel ve Performans Etkileri,”2nd Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness, May 30-June 3 2016, Sarajevo/BOSNIA

 21. Günlük, Mehmet, Gökhan Özer ve Murat Özcan, “Örgütsel Bağlılık ve Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, ”Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 13-15 Ekim 2016, Bilecik.

 22. Özer, Gökhan, Mehmet Günlük ve Setenay Yüksel, “Duygusal Tükenme Ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Meslek Memnuniyeti Bir Ara Değişken Mi Muhasebeciler Üzerinde Bir Araştırma,”13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim 2016, İzmir.

 23. Günlük, Mehmet, Gökhan Özer ve Murat Özcan, “Muhasebecilerin Meslek Memnuniyetleri Ve Mesleki Bağlılıklarının Bireysel İş Performansları Üzerindeki Etkisi,” ICOMEP, 26-27 November 2016, İstanbul.

 24. Akça, Yaşar, Gökhan Özer, Ayşe Derya Işık ve Ercan Çelik, “Kullanıcı Özelliklerinin Teknoloji Kabul Modeli Değişkenleri Üzerinden Akıllı Tahta Kullanımına Etkisi: Bartın Lisesi Öğretmenleri Örneği,” EconWorld2017, 26-27 January 2017, Rome/ ITALY.

 25. Özer, Gökhan ve Hande Çağla Kızmaz, “Yönetim Kontrol Sisteminin Organizasyonel Performans Üzerindeki Etkileri”, 3nd Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness (ICEB’17), 19-23 May 2017, Novi Sad, SERBIA.

 26. Özer, Gökhan ve Ali Kemal Düzova, “Özel Sağlık Sektöründe Bütçesel Katılımın Yönetimsel Güven Üzerindeki Etkisi”, 3nd Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness (ICEB’17), 19-23 May 2017,  Novi Sad, SERBIA

Ulusal Bildirgeler ve Konferanslar

 1. Özer, Gökhan, "Geleceğin ve Bugünün Maliyetlerini Yönetmenin ve Rekabetçi Kalmanın Yolları: Ürün Yaşam Seyri Maliyetlemesi, Değer Zinciri ve Yalın Üretim Perspektifinden Bir Maliyet Yönetim Modelinin Geliştirilmesi",7. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 23-26 Kasım 2000, Kızılcahamam-Ankara.

 2. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Kurumsal Kaynak Planlamasının Uygulanmasında Teknoloji Kabul Modelinin Kullanımı", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2009.

 3. Özer, Gökhan, Metin Uyar ve Erşan Ciğerim, "Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İnternet Tabanlı Finansal Raporlama Faaliyetleri Üzerine Etkileri ve İMKB'de İnceleme", 1.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 11-14 Haziran 2009, Edirne.

 4. Özer, Gökhan ve Yaşar Akça. "Yenilik Yayılım Teorisi ve Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri Üzerinde Bir Uygulama", 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.

 5. Özer, Gökhan ve Metin Uyar. "Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri Kalitesi ve Finansal Raporlara Yansıması" 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.

 6. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" 10-12 Mayıs 2012,11. Ulusal İşletmecilik Kongresi.

 7. Akça, Yaşar ve Gökhan Özer, "Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Kamu Kurumlarında Uygulanması: Bartın Üniversitesi Örneği",14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray

Books

 1. Gökhan Özer, Muhasebe Kârları ile Hisse Senedi Verimleri Arasındaki İlişkiler: İMKB'de Deneysel Bir Analiz, SPK Yayınları, Yayın No. 31, 1996.

  Gökhan Özer, Muhasebe Fonksiyonu, (Editör: İrfan Süer), Genel İşletmecilik, 2013.

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Savaş, Orhan, ‘’Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Türk Hazır Giyim Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma’’ ,GYTE, 2002

 2. Aren, Selim, ‘’Yöneticilerin Kar Yönetimi İle İlgili Tutumları Ve İmkb`De Bir Uygulama’’, GYTE’’, 2003

 3. Seyrek, İbrahim Halil, ‘’Süreç Yeniliği Projelerinde Bilgi İşleme Sürecinin Takım Öğrenmesi Ve Proje Başarısına Etkileri’’, GYTE, 2003

 4. Bozkurt, Orhan, ‘’Tedarikçi İşletmelerin Sağladığı Maliyet Avantajı Davranışlarının Satıcı İşletme Finansal Performansı Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2004
 5. Aydın, Serkan, ‘’Türk Gsm Sektöründe Müşteri Sadakatinin Belirleyicileri Ve Değiştirme Maliyeti Arasındaki İlişkilerin Analizi’’, GYTE, 2005

 6. Yücel, Rahmi, ‘’Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İmkb`De Ampirik Bir Çalışma’’, GYTE, 2005

 7. Özcan, Murat, ‘’Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargı Farklılıkları’’, GYTE, 2007

 8. Çetin, Ayşe Tansel, ‘’Hastane Yönetiminde Kapasite Ve Kaynak Yönetim Kararlarının Maliyet, Kalite Ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri’’, GYTE, 2007

 9. Akça, Yaşar, ‘’Kullanıcı, Yenilikçi, Organizasyon Ve Çevre Özelliklerinin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısı İle Organizasyonel Performansa Etkisi’’, GYTE, 2007

 10. Günlük, Mehmet, ‘’Muhasebecilerin Mesleki Ve Örgütsel Bağlılık, İş Memnuniyeti Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma’’, GYTE, 2010

 11. Uyar, Metin, ‘’Muhasebecilerin Bilişsel Ahlaki Gelişim Seviyelerinin Etik Kararlara Ve Mesleki Bağlılığa Etkisi’’, GYTE, 2010
 12. Yılmaz, Emine, ‘’Kamu Kurumlarında Bütçesel Bolluk Oluşumunun Nedenleri Üzerine Bir Uygulama’’, GYTE, 2011

 13. Özbek, Volkan, ‘’Bireysel Belirleyicilerin Algılanan Etik Problem Ve Etik Niyetler Üzerindeki Etkisi: Küçük İşletmelerde Bir Uygulama’’, GYTE, 2012

 14. Ertokatlı, Cengiz Tansel, ‘’Borsa Endeks Getirilerinin Kaotik Süreçleri: Deneysel Bir Sınama’’, GYTE, 2013

 15. Akay, Mehmet Salih, ‘’Teknolojiye Uyumu Açıklamak Maksadıyla Üç Modelin Karşılaştırılması’’, GYTE, 2013

 16. Aktaş, Sonnur, ‘’Muhasebecilerin Vergi Ahlakı Ve Vergi Ahlakının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama’’, GYTE, 2013

 17. Doğru, Canan, ‘’Risk Yönetimi Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2014

 18. Göğüş, Çağla Gizem, ‘’Teknoloji Kabul Modeli Ve Değiştirme Maliyetinin Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkileri: Muhasebe Yazılım Programları Üzerine Bir Çalışma’’, GYTE, 2014

 19. Özkan, Ahmet Hakan, ‘’Quantum Höristik İle Davranışsal Finans Modellemesi’’, GYTE, 2014

 20. Özen, Ali Korhan, ‘’Sahiplik Yapısının Sermaye Ve Kaynak Yapısı Yoluyla Firmanın Finansal Performansı Üzerine Etkileri: Bist Kurumsal Yönetim Endeksi Ve Bist Kobi Sanayi Endeksi Firmaları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama’’, GTU, 2015

 21. Bengü, Ali, ‘’Türkiye'de Kurumsal Yönetişim Ve Sermaye Piyasası Etkinliği’’, GTU, 2015

 22. Yılmaz, Osman, ‘’İlişkisel Sermaye Yapısal Sermaye Ve İnsan Sermayesinin Şirket Performansına Etkisi’’, GTU, 2015

 23. Babacan, Burak, ‘’Gönüllü Açıklamalar Ve Hisse Senedi Fiyat Hareketleri: Bist'de Bir Uygulama’’ GTU, 2015

 24. Okur, Nurullah, ‘’Sigortacılık Sektöründe Birleşme Ve Satın Alma: Abd Sigortacılık Sektöründe Amprik Bir Analiz’’, GTU, 2016

 25. Özen, Ali Korhan, ‘’Sahiplik Ve Sermaye Yapısının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri; Bist Sınai Endeksi Ve Bist Hizmet Endeksi Firmaları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama’’, GTU, 2016

 26. Sarıkaya, Gökmen, ‘’Örgütlerde Kontrolün İş Süreçlerine Ve Performansa Etkileri Üzerine Bir Uygulama’’, GTU, 2016

 27. Tunç, Azmi, ‘’Denetim Komitesinin Etkinliği: Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Şirketler Üzerinde Bir Araştırma’’, GTU, 2016

 28. Mutlu, Ümmühan, ‘’Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Toleransı Ve Finansal Karar Vermelerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye'de Bir Uygulama, GTU’’, 2017

 29. Ciğerim, Erşan, ‘’Entellektüel Sermaye Ve Bilgi Yönetiminin, Performansa Etkileri’’ GTU, 2017

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. Uslu, Ersin Erhan, ‘’Değer Zinciri Analizi Ve Kimya Sektöründe Bir Uygulama Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri’’ GYTE, 1999

 2. Akgün, Göker, ‘’İyi Haber, Kötü Haber Ve Yatırımcı Tepkilerinin Farklılığı’’ GYTE, 1999

 3. Yücel, Rahmi, ‘’Hisse Senedi İhraç Tarihi Etrafındaki Anormal Fiyat Hareketleri: İMKB'de Deneysel Bir Araştırma’’, GYTE, 1999

 4. Öztürk, Gökhan, ’’Kalite Maliyetlerinin Yöneltilmesi Ve Ederon Sert Metal Uygulaması’’ GYTE, 1999

 5. Şahin, Nilbahar, ‘’Faaliyete Dayalı Maliyetleme Ve Netaş Örneği’’, GYTE, 1999

 6. Özcan, Murat, ‘’Hisse Senetleri Piyasasında Ocak Ayı Etkisi: İMKB'da Uygulamalı Bir Analiz’’ GYTE, 1999

 7. Doğan, Ayşe, ‘’Gebze'de Sağlık Ocaklarında Maliyet-Etkinlik Perpormans Değerleme Üzerine Bir Deneme’’, GYTE, 1999

 8. Yumuşak, Mustafa, ‘’İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramının Yönetim Fonksiyonlarında Etkisi Ve Bir Uygulama’’, GYTE, 1999

 9. Isıyel, Hande, ‘’ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Ve Uygulama Çalışması’’, GYTE, 2000

 10. Çetin, Ayşe Tansel, ‘’Sermaye Yatırım Kararlarında Satın Alma Yada Finansal Kiralama Alternatiflerinin Analizi’’, GYTE, 2000

 11. Bayram, Ali Cemnur, ’’Tam Zamanında Üretim Sistemi Ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama Çalışmaları’’ ,GYTE, 2000

 12. Ölçüm, Mehmet, ’’İşletme Birleşmeleri Ve Muhasebesi’’, GYTE, 2001

 13. Şenol, Cenk Kaan, ‘’AR-GE Yönetimi Ve AR-GE Personelinde Risk Alma Davranışı’’, GYTE, 2001

 14. Ertokatlı, Cengiz Tansel, ‘’İ.M.K.B. Şirketlerinin Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerindeki Değişim Trendleri’’, GYTE, 2002

 15. Kökden Barış, ‘’PV (Photo-Voltaic) Temelli Enerji Sistemleri Ve Ülkemiz İçin Bir Güneş Santrali Modellemesi’’, GYTE, 2002

 16. Fırat, Ömer Faruk, ‘’İMKB`De Haftanın Günü Etkisi Ve Deneysel Bir Uygulama’’, GYTE, 2002

 17. Akay, Mehmet Salih, ‘’Döner Sermayeli İşletmelerin Yapısı, Muhasebe Düzeni Ve Uygulaması’’ ,GYTE, 2002

 18. Pınar, Talip, ‘’Hisse Senedi Getirilerinde Firma Büyüklüğü Etkisi: İMKB`De Uygulamalı Bir Analiz’’, GYTE 2002

 19. Yılmaz, Murat, ‘’Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerine Yönelik Kullanıcı Algılarının Analizi’’, GYTE, 2003

 20. Erzurumlu, Ziya, ‘’Enflasyon Muhasebesi Ve Türkiye Uygulaması’’, GYTE, 2003

 21. Şahin, Serdar, ‘’Toptan Satış İşlemi Haberlerinin Hisse Senedi İşlem Hacmi Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2004

 22. Kaya, Özlem, ‘’İMKB Firmalarının Sermaye Yapısı Ve Buna Etki Eden Faktörler’’ ,GYTE, 2004

 23. Doğruer, Mehmet Cüneyd, ‘’Türk Kredi Kartları Piyasasında Değiştirme Maliyetleri Ve Bir Uygulama’’, GYTE, 2005

 24. Yılmaz, Emine, ‘’Mantıklı Eylem Teorisi İle Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımı Üzerine Bir Uygulama’’, GYTE, 2006

 25. Akpınar, Görkem, ‘’Bütçesel Katılımın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi’’, GYTE, 2007

 26. Aktaş, Sonnur, ‘’Teknoloji Kabul Modeli İle Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama’’, GYTE, 2007

 27. Şanlı, Suna, ‘’Ticaret Lisesi Öğretmenlerinin Teknolojiyi Kabulü’’, GYTE, 2009

 28. Sivri, Cevahir, ‘’Yöneticilerin Başarma İhtiyacı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bütçesel Katılımın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri’’, GYTE, 2010

 29. Kılınç, Abdulsemet, ‘’Yönetsel Performans Üzerinde Yönetim Muhasebe Sistemlerinin Rolü’’, GYTE, 2010

 30. Mutlu, Halid Reha, ‘’Servis Proses Tipleri Ve İş Stratejisinin Yönetim Kontrol Sistemi Ve Organizasyonel Performans Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2010

 31. Aydın, Asim, ‘’İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılıklarına Etki Eden Faktörler’’, GYTE, 2010

 32. Kızmaz, Hande Çağla, ‘’Yönetim Kontrol Sisteminin Organizasyonel Performans Üzerindeki Etkileri’’, GYTE, 2010

 33. Yiğit, Fatih, ‘’Bütçesel Katılım İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Rol Belirsizliğinin Ara Değişken Etkisi’’, GYTE, 2010

 34. Türküer, Doruk, ‘’Enformasyon Paylaşımı, Bütçesel Katılım Ve İş Memnuniyetinin Çalışan Performansı Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2010

 35. Tunç, Azmi, ‘’Türkiye Ulusal Entelektüel Sermaye Endeksi’’, GYTE, 2010

 36. Akalın, Fatmagül, ‘’Sağlık Ocaklarının Performansının Artırılmasında Rol Oynayan Faktörlerin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması’’, GYTE, 2010

 37. Doğru, Canan, ‘’Muhasebe Çalışanlarının Kişisel Karakteristikleri, Etik Felsefeleri Ve Algılanan Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Etik Yargılama Üzerine Etkileri’’, GYTE, 2011

 38. Düzova, Al, Kemal, ‘’Özel Sağlık Sektöründe Bütçesel Katılımın Yönetimsel Güven Üzerindeki Etkisi’’, GYTE, 2011

 39. Yüksel, Setenay, ‘’Muhasebecilerde Duygusal Tükenmenin Mesleki Memnuniyet Ve Meslekten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi’’, GYTE, 2013

 40. Alagöz, Serhat Murat, ‘’Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Muhasebecilerin Tutumu’’, GYTE, 2013

 41. Yılmaz, Muhaemmed, ‘’Hava Durumları Ve Borsa Endeks Getirileri: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Uygulama’’, GTU, 2015

 42. Akpolat, Turgay, ‘’Etik Yönelim Ve Mesleğe Yeni Başlayanların Algısının Haksız Rekabet Davranışı Üzerine Etkisi: Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma’’ GTU, 2015

 43. Ağaoğlu, Merve, ‘’Mobbing Algısının İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi Üzerine, Ücret Tatmini - Diğer İş Alternatifleri - İstifa Tazminatlarının Düzenleyici Etkilerinin Ölçülmesi: Kamu Bankalarında Bir Uygulama’’, GTU, 2015

 44. Karakuş, Muhammed Nurullah, ‘’İhracatçı Birliklerinin Muhasebe Sisteminde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri İle Bir Yönetmelik Önerisi’’, AREL, 2015

 45. Murzaev, Murat, ‘’Kırgızistan'da Faaliyet Gösteren Şirket Yöneticilerinin Etik Olmayan Davranışlarının Azaltılmasında Yönetim Kontrol Sistemi Ve Adaletin Etkisi’’, GTU, 2015

 46. Yalçın, Sercan, ‘’Dolar, Euro Ve Altın Fiyat Değişimlerinin Bist 30 Trendlerine Etkileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama’’, AREL, 2016

 47. Bilgiç, Şenol, ‘’Gerçek Opsiyonları Kullanarak, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Ve Biyogazdan Enerji Üretimi Projesinde Uygulanması’’, AREL, 2016

 48. Okutan, Kübra, ‘’İç Denetimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler’’, AREL, 2016

 49. Keçelioğlu, Ayşe, ‘’Muhasebecilerin Tükenmişlik Ve Çalışma Yaşam Kalitesinin Meslekten Ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri’’, AREL 2016

 50. Özçelik, Tuğba Hacer, ‘’Hisse Senedi Fiyatlarının Açıklanmasında Finansal Oranların Rolü; BİST Sanayi Endeksindeki Firmalar Örneği’’, AREL, 2016

 51. Çam, İlhan, ‘’İnsan Sermayesi, İlişkisel Sermaye, İnovasyon Sermayesi Ve Süreç Sermayesinin Firma Değeri İle İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama’’, GTU, 2016

 52. Kara, Mine, ‘’Finansal Tablo Açıklamalarının Hisse Senedi Değerine Etkisi’’, AREL, 2017

 • Doktora: Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman.
 • Yüksek lisans: Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman.
 • Lisans: Gazi Üniversitesi, İşletme.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum