Doç. Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Mimarlık

Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Telefon
(262) 605 16 09
E-Posta
sgmayukgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-18
Çalışma alanları
Yapı Elemanları, Mimari Detaylandırma, Yapısal Hasarlar Su-Isı), Yapı Bilgisi Eğitimi, Yapı Alanında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Bulanık Mantık Yaklaşımı, Proje Yapım ve Yönetimi.

TEZLER

Yüksek lisans tezi ve danışmanı

“Yapılarda Su ve Isı Etkenleri, Oluşturduğu Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, YTÜ, 2007.

Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR

Doktora tezi ve danışmanı

“Yapı Elemanı Tasarım Süreci İçin Bulanık Çok Ölçütlü Bir Değerlendirme Modeli Önerisi”, MSGSÜ, 2015.

Yrd. Doç. Dr. Berrin ŞAHİN DİRİ

ESERLER

1. Makaleler

a. SCI, SCI-Expanded, SSCI ,AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

 1. Güzelçoban Mayuk, S.,Uzun, R., Özdoğan, M., Alankuş, B., Yıldırım, A.K.. (2023). Investigation of Energy Efficient and Earthquake Resistant Rehabilitation Methods in Existing Residential Buildings. Journal of Architectural Sciences and Applications, 8(Special Issue), 355-377. https://doi.org/10.30785/mbud.1332267(Uluslararası Alan indeksli- EBSCO Art Index’de taranabilmektedir),
 2. Gökçek, F.E., Güzelçoban Mayuk, S., (2023), "Cengiz Bektaş Detayları", Yapı Dergisi, Sayı:485/Mayıs, s.66-73, ISSN: 1300-3437 (Uluslararası Alan indeksli- Design and Applied Arts Index (DAAI)’de taranabilmektedir),
 3. Bedir, Z.,Güzelçoban Mayuk, S., (2019), "Yerel ve Yenilikçi Bir Yapı Olarak Jean Marie Tjibaou Kültür Merkezi ve Detaylarının İncelenmesi", Online Journal of Art and Design (OJAD), 7(5), 343- 354, ISSN: 2301-2501 (Uluslararası Alan indeksli- Design and Applied Arts Index (DAAI)’de taranabilmektedir).
 4. Aydın İpekçi, C., Güzelçoban Mayuk, S., (2016), "Mimari Tasarım Ürününe Yapım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: GTÜ Mimarlık Bölümü", Yapı Dergisi, Sayı:414/Mayıs, s.160-165, ISSN: 1300-3437 (Uluslararası Alan indeksli- Design and Applied Arts Index (DAAI)’de taranabilmektedir).

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 1. Nasır, C. A., Karaman Öztaş, S., Güzelçoban Mayuk, S. (2023). Evaluating the Impact of Bulding Information Modeling (BIM) on Sustainable Architectural Designs. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (e-scala), 2(2), 37-54(Uluslararası indeksli).
 2.  Özdoğan, M. , Coşgun, N.,Güzelçoban Mayuk, S. (2023). KONUT ÜRETİM SEKTÖRÜNDE SANAL GERÇEKLİK SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İNCELENMESİ . ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts , 5 (1) , 33-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artgrid/issue/78602/1264149 (Uluslararası indeksli).
 3. Günay, E., Güzelçoban Mayuk, S. (2022) A Research on the Use of Machine Learning on Building Facades .The European Journal of Research and Development (EJRnD), 2(2), 224–240.e-ISSN: 2822-2296. Retrieved from https://journals.orclever.com/ejrnd/article/view/63/31/ (Uluslararası indeksli).
 4. Güzelçoban Mayuk, S.(2020). Yeni Yapılacak Bina Temellerinde Gerekli Su Yalıtımı Önlemlerinin Belirlenmesi ve Denetimine Yönelik Bir Öneri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (3) , 535-544, ISSN 2146-538X, https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/55135/595737 (TR Dizin indeksli).
 5. Güzelçoban Mayuk, S,Coşgun N . (2020). Learning by Doing in Architecture Education: Building Science Course Example. International Journal of Education in Architecture and Design , 1 (1) , 2-15. ISSN 2717-8056 Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijead/issue/53504/681120 (Asos indeksli).
 6. Gül, N.,Güzelçoban Mayuk, S . (2019). Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree. Kent Akademisi , 12 (3) , 586-599. ISSN:2146-9229 e-ISSN:2146-9229 (URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/597113)(Uluslararası ve TR Dizin indeksli).
 7. Eren, Ö., Güzelçoban Mayuk, S., (2013), "Çelik Yapıların Yangına Karşı Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", NWSA Engineering Sciences, Cilt:8, Sayı: 3 (Yayım Tarihi: 01.07.2013), s.157-170, Dergi Seri: 1A, ISSN:1308-7231 (DOI URL : http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.3.1A0348) (Uluslararası indeksli).

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 1. Zorlu, K.,Güzelçoban Mayuk, S. (2021). Mevcut Bi̇naların Deprem ve Enerji̇ Performansları Açılarından İyi̇leştiri̇lmesine Yönelik Bi̇r Araştırma: Mi̇dori̇gaoka-1 Örneği̇. FBU-DAE Tasarım Mimarlık Mühendislik Dergisi (Journal of Design Architecture Engineering) 2021 1 (3) :204-220. e-ISSN: 2757-9093. Retrieved from https://journals.fbu.edu.tr/tr/arsiv-dae/ (Uluslararası indeksli).

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI , AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Şahin Diri, B. (2019), "A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation Method Proposal For Using In Building Element Design Phase", Research and Reviews in Architecture, Planning and Design Book, Chapter 6, Gece Kitaplığı, pp: 71-90 (ISBN:978-605-7631-55-8).

d) Ulusal Sempozyumda/Kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış
alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Avlar, E., "Dış Etkenler SonucuYapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul (Tam metni bildiri kitabında ve Yalıtım Dergisi’nde yayımlanmıştır).

3. Kitap

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı.

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Özer Yüksel, E., Esener, N. Ö., Aslan, G., Özdoğan, M., Süalp, Ç. (2021) "Building Science I Experiences as an Applied Course on Emergency Remote Teaching (ERT) of Architecture", Engineering and Architectural Sciences Theory, Current Researches and New Trends/2021, IVPE Publishing, Chapter IX: 147-159 (ISBN 978-9940-46-069-3).
 2. Köse, N. N., Açar, E. N., Kalaycı, P.,Güzelçoban Mayuk, S.(2021) "Bahçe Duvarlarının Tarihsel Geli̇şi̇mi̇: Kocaeli / Karamürsel Örneği" , Mi̇marlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Kitaplığı, Cilt 1: 49-70 (ISBN 978-625-7411-53-0).
 3. Şahin Diri, B.,Güzelçoban Mayuk, S. (2020)"Current Status of Postgraduate Education In Architecture in Turkey", Modern Critical Trends in Education, Lambert Academic Publishing (LAP), 215-233 (ISBN 9786203195484).
 4. Şahin Diri, B.,Güzelçoban Mayuk, S. (2019)"Türkiye'de Z kuşağı ile Mimarlık Eğitiminde Yenilikçi Yöntem Arayışları: Yapı Bilgisi Dersleri Örneği",Contemporary Educational Researches: Theory and Practice in Education Book, Books on Demand GmbH BoD, 49-65 (ISBN 9783750426542).

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı.

 1. Güzelçoban Mayuk, S.,(2017). "A Fuzzy Method Proposal For Using In The Facade Design Process", Interdisciplinary Perspectives for Future Envelopes, İTÜ Yayınevi, 178-189(ISBN: 978-975561479-3).

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

 1. Alankuş, B.,Güzelçoban Mayuk, S.,Karaman Öztaş, S., "Examination of the Circularity Approach Through Examples in the Context of Building Materials and Elements", Dicle Üniversitesi III. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 11-12 Aralık 2023 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet metin yayımlanmıştır).
 2. Soydabaş Aydoğan, Z. N.,Güzelçoban Mayuk, S., "Examination of Passive Air Conditioning Methosd in Terms of Energy Effectiveness", 3. Uluslararası Dünya Enerji Kongresi, 4-5 Aralık 2023 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet metin yayımlanmıştır).
 3. Uzun, R.,Güzelçoban Mayuk, S.,Özer Yüksel, E., "Current Practices in Energy-Efficient Facade Design: Double Skin Facade Systems and Phase Change Materials", 3. Uluslararası Dünya Enerji Kongresi, 4-5 Aralık 2023 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Tam metin yayımlanmıştır).
 4. Ceylan, Ö.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Comperative Analysis of Turkish Zoning Regulstion: İstanbul Zoning Regulationı", 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Kongresi (ICSULA 2023), 26-27 Ekim 2023 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet metin yayımlanmıştır).
 5. Nasır, C. A., Karaman Öztaş, S.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Evaluatıng the Impact of Buldıng Informatıon Modelıng (BIM) on Sustaınable Archıtectural Desıgns", International Congress of Adaptive Approaches (ADAP 23), 7-8 Eylül 2023 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Özet metin yayımlanmıştır).
 6. Mancık E.,Güzelçoban Mayuk, S.,"BIM Sisteminin Bina Yenileme Süreçlerinde Enerji Verimliliği İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 2. Uluslararası Dünya Enerji Kongresi, 8-9 Aralık 2022 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 7. Günay, E.,Güzelçoban Mayuk, S.,"A Research on the Use of Machine Learning on Building Facades", ESCICONF 2022 - International Conference On Emerging Sources In Science, 26-27 Mayıs 2022 (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet bildiriler kitabında, tam metin uluslararası indeksli dergide yayımlanmıştır).
 8. Köse,N.N.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Investigation of Other Architectural Practices for the Functional Sustainability of Existing Buildings", LivenARCH-VII 2021: OTHER ARCHITECT/URE(S), 28-30 Eylül 2021, Trabzon (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 9. Şenel, Ö.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Investigation of Renovation Methods in Existing Residential Building Façades for Net Zero Energy Buildings", ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 19-21 Nisan 2021, Online (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 10. Binbay, M.M.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Kabuk Sistemli Yapılarda Bilgisayar Destekli Üretimin Araştırılması", Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan 2021, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Edirne (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 11. Kolay, İ.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Mevcut Yapıların Toprakla Temas Eden Bölgelerindeki Su ve Nem Hasarlarının ve Güncel Onarım Yöntemlerinin Araştırılması", 4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 16-17 Ekim 2020, Kayseri (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 12. Toklu, S.,Güzelçoban Mayuk, S.,"The Implementation of Building Information Modeling (BIM) in Turkey", International e-Congress of Architecture and Planning - IV (Iconarch IV), 13-15 Ekim 2020, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Konya (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 13. Toklu, S.,Güzelçoban Mayuk, S.,"A Research for the Integration of BIM with the Architecture Education in Turkey", Architectural, Technology and Innovation (ATI) International Symposium, 27-29 Ağustos 2020, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir(Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 14. Aydın E. Ö., Karaman Öztaş, S., Sevinç Kayıhan, Güzelçoban Mayuk, S., "The Quality in Architecture Education Accrediting Experience of GTU Department of Architecture", International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2019), 26-27 Aralık 2019, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs (Tam metni bildiri kitabında yayımlanacaktır).
 15. Karagöz, M.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Titanyum Dioksit (TiO2)’in Yapı Cephelerinde Kullanımının İrdelenmesi", I. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi (INSI 2019), 26-29 Ağustos 2019, Richmond Pamukkale Thermal Hotel, Denizli (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmıştır).
 16. Şahin Diri, B., Güzelçoban Mayuk, S., "Türkiye'de Z kuşağı ile Mimarlık Eğitiminde Yenilikçi Yöntem Arayışları: Yapı Bilgisi Dersleri Örneği", 5. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD 2019), 25-27 Temmuz 2019, Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Frankfurt (Özet bildiri özeti kitabında , tam metin uluslararası kitapta yayımlanmıştır).
 17. Güzelçoban Mayuk, S.,Oztas Karaman S., "Borders between Theory and Practice for Sustainability in Turkey in terms of Building Materials", Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East (CAUMME 2018) International Conference, 22-23 Kasım 2018, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul (Tam metin ve Özet bildiriler kitabında ayrı ayrı kitabında yayımlanmıştır).
 18. Elmalı, B., Güzelçoban Mayuk, S., "Yenilikçi Cephe Sistemi Uygulamalarının Türkiye'deki Ofis Yapılarında artırılmasına Yönelik bir Çalışma", Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 4-6 Ekim 2018, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 19. Arıdağ, L., Güzelçoban Mayuk, S., Can, B., "Cappadocia GEOFOLD /
  Deneyimin Katmanları", 1. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, 01-02 Aralık 2017, İstanbul (Geniş özet, özet kitabında yer almıştır.).
 20. Güzelçoban Mayuk, S., Öztürk, S., "Analyzing The Local Climatic Characteristics As A Deterioration Reason In Buildings", 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components (XIV DBMC), 29-31 Mayıs 2017, Gent Üniversitesi, Belçika (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmışt, tam metin USB'de dağıtılmıştır).
 21. Güzelçoban Mayuk, S.,"A Fuzzy Method Proposal For Using In The Facade Design Process", International Conference on Building Envelope Systems and Technology (ICBEST), 15-18 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (Tam metin İngilizce-bildiri kitabında yayımlanmıştır).
 22. Güzelçoban Mayuk, S., Deniz, Ö. Ş.,"Principles for Controlling Water Vapour in Buildings", 2. International Conference on Architecture and Urban Design (2-ICAUD), 08-10 Mayıs 2014, Epoka Üniversitesi, Arnavutluk (Özet bildiri özeti kitabında, tam metin konferans web sayfasında yayımlanmıştır, Google Scholar'da taranabilmektedir).
 23. Güzelçoban Mayuk, S., Şahin Diri, B.,"Yenilikçi Cephe Teknolojilerinin Kent Merkezine Etkilerinin Araştırılması", 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, 03-05 Nisan 2014, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Bursa (Tam metin Türkçe ve İngilizce-bildiri kitaplarında yayımlanmıştır).

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya
özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış
çalışmalar.

 1. Temur, B.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Yeşil Çatılarda Su Yalıtımı ve Drenajın Sağlanması", 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 9-11 Eylül 2021, Online (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 2. Güzelçoban Mayuk, S.,Serter, N.,Yüksel, E., "Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Detaylarının İrdelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, 12-13 Kasım 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Tam metni bildiri kitabında yayımlanmıştır).

10. Diğer yayınlar

a) Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Avlar, E., (2015), "Dış Etkenler Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", Yalıtım Dergisi, Sayı:130/Ocak, s.46-54, ISSN:1302-8057.
 2. Güzelçoban Mayuk, S., Yüksel, E., (2014), "Yapıların Depremden Korunmasında Yalıtımın Önemi", İzolasyon Dünyası Dergisi, Sayı:108/Temmuz-Ağustos, s.18-21, ISSN:1304-3749.
 3. Güzelçoban Mayuk, S., (2012), "Mesleki Yeterlilik Sistemi'nin Su-Isı Sorunları ve Nedenleri Bağlamında İrdelenmesi", İzolasyon Dünyası Dergisi, Sayı:97/Eylül-Ekim, s.56-61, ISSN:1304-3749.

b) Internet Ortamında Yayımlanan Yazılar

 1. Akyürek Altürk, G., Okur Coşkunçay, E., Güzelçoban Mayuk, S., (2012),“GYTE Öğrencileri Minimum Yaşama Birimlerini İnşa Etti”, Mayıs 2012, Arkitera Mimarlık Merkezi (2012 Mimarlık Almanağı’nda yer almıştır) (http://www.arkitera.com/haber/8448/gyte-ogrencileri-minimum-yasama-birimlerini-insa-etti)
 2. Güzelçoban Mayuk, S., “Ev Aksesuarları Nasıl Olmalı?”, Mynet-Kadın-Yaşam-Dekorasyon Portalı (http://kadin.mynet.com/yasam/dekorasyon/6620-ev-aksesuari-secelim.html)
 3. Güzelçoban Mayuk, S., “Parkelerinizi Nasıl Korursunuz?”, Mynet-Kadın-Yaşam-Dekorasyon Portalı (http://kadin.mynet.com/yasam/dekorasyon/6793-parkelerinizi-nasil-korursunuz.html)

11. Diğer çalışmalar

 1. "Detay_Yapı Elemanları // 01" Atölye ve Sergisi (Yürütücü), Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03-04 Mayıs 2018, Kocaeli.
 2. "MicroProportion" Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 23-27 Temmuz 2012, İstanbul.

12. YL-Doktora Tezi Savunması Jüri Üyeliği

 1. Avcı, E., (2023), "“Fotobiyoreaktör (FBR) Sistemlerin Bina Kabuğuna Bütünleştirilmesinin İncelenmesi”, </span>Yüksek Lisans Tezi, TÜ FBE, Edirne. Danışman: Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR.
 2. Gürkan Güler, G., (2022), "Konut Uygulamalarinda Yapı Malzemesi̇ Seçi̇mleri̇ni̇n Sürdürülebi̇li̇rli̇k Açisindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ FBE, Kocaeli. Danışman: Doç. Dr.Saniye KARAMAN ÖZTAŞ.
 3. Özdoğan, M., (2021), "Mimarlık Okullarında Yapı Bilgisi Eğitiminin Sanal Gerçeklik Sistemleri ile Bütünleştirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya. Danışman: Prof. Dr. Serra Zerrin KORKMAZ.
 4. Bedir, Z., (2021), "Atık Alçı ve Levhaların Yapı Malzemesi Üretiminde Kullanıldığı Çalışmaların Analizi", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ FBE, Kocaeli. Danışman: Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ..
 5. Tuğrul Okbaz, F., (2020), "Sıradışı Biçimli Yüksek Ofis Yapılarında Kullanım Alanı Verimlilik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Model Önerisi", Doktora Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Prof. Dr. Ayşin SEV
 6. Koç, S., (2020), "Ahşap Izgara Kabuk Strüktürlerin Uygulama İlkeleri, Malzeme ve Teknolojilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi N. Volkan GÜR.
 7. Serdar, F., (2019), "Karadeniz Bölgesi Geleneksel Ahşap Konutunun Su ve Isı Etkilerine Karşı Dış Duvar Performansının Artırılmasına Yönelik Önlemler", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Suat ÇAKIR
 8. Metin, H., (2018), "Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Van Örnekleminde Algısal Yargılara Dayalı Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, FBE, Kocaeli. Danışman: Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR
 9. Ahmed, H., (2018), "Geleneksel Mimarinin Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi: Etiyopya Örneği", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Yrd. Doç. Dr. N. Volkan GÜR
 10. Öztürk, S., (2017), "Geleneksel Konut Cephelerindeki Bozulma ve Hasar Nedenlerinin İrdelenmesi: Antalya-Kaleiçi Örneği", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, FBE, Kocaeli. Danışman: Prof. Dr. Nilay COŞGUN

13. Diğer görevler

 1. Mimarlık Bölümü Kalite Komisyonu Üyeliği, 2021-...
 2. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü, 2018-...
 3. Mimarlık Bölümü MİAK Komisyonu Üyeliği, 2017-...
 4. Mimarlık Bölümü Sınıf Danışmanlığı, 2017-...
 5. Mimarlık Bölümü Erasmus Komisyonu Üyeliği, 2017-2021
 6. Mimarlık Bölümü Sergi Tanıtım ve Arşiv Komisyonu Üyeliği, 2013-2018
 7. 44. MOBBİG Organizasyon Kurulu Üyeliği, 4/5 Mayıs 2017
 8. Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Görevlendirmesi, 2013-2016
 9. Mimarlık Bölümü Sınıf Danışman Yardımcılığı Görevleri, 2013-2016
 10. Mimarlık Bölümü Yatay- Dikey Geçiş İntibak Komisyonu Üyeliği, 2012-2013
 11. Mimarlık Bölümü Bölüm Ders Ekipmanları Takibi Görevlendirmesi, 2012-2013
 12. Mimarlık Bölümü Bölüm Ders Ekipmanları Takibi Görevlendirmesi, 2012-2013

14. Diğer Mesleki Uygulamalar / Profesyonel Deneyim

 1. SETYAPI MİMARLIK, Mimar, Ofis, Mimarlık, Dekorasyon ve Uygulama Projeleri, Ocak 2011 - Ocak 2012, İstanbul.
 2. GENTA MİMARLIK, Mimar, Ofis, Mimarlık, Dekorasyon ve Uygulama Projeleri, Eylül 2005 - Kasım 2010, İstanbul.

15. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

 1. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası Üyeliği (2005-…)

Tamamlanmış YL tezleri:

 1. Mancık, E. (2023), "BIM Teknolojisinin Yapıların Yenilenme Süreçlerinde Kullanımının İrdelenmesi".
 2. Köse, N.N. (2023), "Mevcut Yapıların İşlevsel Sürdürülebilirliğinde Kullanılan İyileştirme Yöntemlerinin Araştırılması".
 3. Günay, E. (2022),"Makine Öğrenmesinin Yaşam Döngüsünde Cepheler için Kullanımının Araştırılması".
 4. Binbay, M.M. (2022), "Mimarlık Uygulamalarında Bilgisayar Destekli Üretimin Araştırılması".
 5. Temur, B. (2022) "Yeşil Çatılarda Su Yalıtımının Düzenlenmesi".
 6. Toklu, S.(2022), "Yapı Bilgi Modelleme (BİM) Sisteminin Mimarlık Eğitimi ile Bütünleştirilme Yöntemlerinin Araştırılması: Yapı Bilgisi Alanı".
 7. Şenel, Ö. (2021), "Net Sıfır Enerjili Binalar İçin Mevcut Konut Cephelerinde İyileştirme Yöntemlerinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi".

Devam Eden YL Tezleri

 1. Ceylan, Ö., Türkiye’deki İmar Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi".
 2. Soydabaş, Z.N., "Pasif İklimlendirme Yöntemlerinin Türkiye’deki Mevcut Yapılara Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi".
 3. Gökçek, F.E., " Mimari Detayların Cengiz Bektaş Uygulamaları Bağlamında İncelenmesi".
 4. Emecan, B., "Konutlarda İç Mekan Yenilemelerinde Kullanılabilecek Detayların Araştırılması".
 5. Oruç, T., "Havalandırmalı Cephe Sistemi Uygulamalarına Yönelik Bir Model Önerisi".
 6. İlhan, M.F.,"İnşaat Yatırım Sürecinde Mimarın Rolünün İncelenmesi".
 7. Gürbüz, T.
 8. Nasır, C.A.

Devam Eden DR. tezleri:

 1. Özdoğan, M.
 2. Toklu, S.

Diğer YL tezleri:

 1. Kolay, İ., "Mevcut Yapıların Toprakla Temas Eden Bölgelerinde Su ve Nem Hasarlarının ve Güncel Onarım Yöntemlerinin Araştırılması: Istanbul Anadolu Yakası Örneği".
 2. Çetin, Z., "Uyarlanabilir (Adaptive) Cephe Sistemlerinde Kullanıcı Merkezli Kontrol İlkelerinin Araştırılması".
 • Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2011-2015)
 • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi (2005-2007)
 • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi- Bölüm Birinciliği (2001-2005)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum