Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ
Mimarlık

Cahide AYDIN İPEKÇİ
Telefon
(262) 605 16 15
E-Posta
caipekcigtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-24
Çalışma alanları
Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm Potansiyelleri Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Alçı

Journal Article (Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler)

 1. Karaman Öztaş, S., Aydın İpekçi,C.,(2013), "Evaluation of the Embodied Energy For Building Materials in Turkey", International Journal of Advanced Materials Research, Green Building Technologies and Materials II (ISSN print 1022-6680, ISSN web 1662-8985, ISBN 13:978-3-03785-687-1), Volume:689 , pp.273-277 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.689.273). (Indexed by Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), Institution of Electrical Engineers (IEE).
 2. Aydın İpekçi, C., (2012), "Yapılarda Savaşın Silinmeyen İzleri" (Irremovable Traces of War on Buildings), Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı:364, s.71-73, ISSN 1300-4212 (indexed by AIAP-Avery Index to Architectural Periodicals, DAAI-Design and Applied Art Index, Ulrichs Periodical Directory, Arthistoricum.net-Virtuelle Fachbibliothek Kungstgeschichte, EBSCOhost.)

Conference Proceedings (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler)

 1. Metin, B. Aydın İpekçi,C.,"An Approach for Sustainable Buildings:Architectural Deconstruction Design", ARCHDESIGN'15/II.Architectural Design Conference, Current Trends and Methodologies on Architectural Design, July 6-7, 2015, Conference Proceedings,pp.519-527, ISBN 978-605-9207-06-5, İstanbul, Turkey.
 2. Aydın ipekçi, C.,Coşgun N., Esin T.,"İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımın Sürdürülebilirlik Açısından Önemi" ISBS2015, 2.Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 28-30 mayıs 2015, Bildiri Kitabı, s.679-984, ISBN 978-975-507-278-4, Ankara, Türkiye.
 3. Karaman Öztaş, S., Aydın İpekçi, C., "An Innovation for Structural System Education in Architecture", CBU International Conference, Innovation in Science And Education, March 25-27, 2015,Volume:3,pp.271-278, ISBN 978-80-88042-00-6,Prag, Chez Republic..
 4. Karaman Öztaş, S., Aydın İpekçi,C., "Evaluation of the Embodied Energy For Building Materials in Turkey", GBTM 2012, The 2nd International Conference on Green Building Technologies and Materials, December 27-28, 2012, Conference Program and Abstract Book, pp.17-18, Wuhan, China.
 5. Özçelik, S., Aydın İpekçi, C., Arıkan T., "Designing The Campus Settlement:A Studio Challenge", Oikodomos International Conference-Innovating, Housing, Learning, October 27-28, 2011, pp. 2-14, Brussels, Belgium.
 6. Aydın İpekçi, C., Aköz, F., "Kalıp Alçısı Özelliklerinin İyileştirilmesi", 1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu-Yapılı Çevre, 15-16 Ekim 2010, ISBN 978-975-429-286-2 (2.c),Bildiri Kitabı Cilt 2, s.89-94, Ankara,Türkiye.
 7. Aydın İpekçi, C., Esin, T., "Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Programlarında Yapı Malzemesi Derslerine Yönelik Bir Değerlendirme", International Conference on New Horizons in Education, June 23-25, 2010, pp.555-560, Famagusta, North Cyprus.
 8. Aydın İpekçi, C., Aköz, F.,“Investigation of Demoulding Time For Casting of Ceramic Mud In Gypsum Mould“ SERES’09, I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, October 12–14, 2009, pp.47-57, Eskişehir, Türkiye.

Article (Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler)

 1. Aydın ipekçi,C., Aydın E.Ö.,Aktuğ, T., (2015), "Tarihi Eserler İçin Hazırlanan Malzeme Analiz Lejantlarına Yönenlik Bir Değerlendirme", Restorasyon Konservasyon çalışmaları dergisi, İBB KUDEB Yayını, Sayı:18, s.54-62, istanbul, ISSN 1309-7016.
 2. Aydın İpekçi, C., Aköz, F, (2010), ‘‘Seramik ve Seramiklerin Şekillendirilmesinde Kullanılan Kalıp Alçısının Özellikleri’’, SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:28, Sayı:3, s.249-258, ISSN 1304-7191, YTU Yayınları.

National Proceedings (Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler)

 1. Sevinç kayıhan, K., Aydın İpekçi, C., Esin T., "Bina Cephelerinde Uygulanmakta Olan Güneş Kontrolü Araçlarının Tasarım Kriterleri ve Çağdaş Uygulamalar Bağlamında Değerlendirilmesi", Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Kongresi, 12-13 Kasım 2012, s.240-251, İzmir (ISBN 978-975-6339-37-4).
 2. Aydın İpekçi, C.,Yüksel, E., "Bitkilendirilmiş Yapı Kabuğu Sistemleri", 6. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, 12-13 Nisan 2012,s.49-59, Bursa (ISBN 978-605-61283-0-1).
 3. Aydın İpekçi, C., Coşgun, N., ‘‘Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistem Derslerinin Önemi’’, Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2011, s.29-33, İstanbul (ISBN 978-605-4233-65-6).
 4. Yüksel, E., Aydın İpekçi, C., ‘‘Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemlerinde ve Yangına Karşı Korunumunda Malzemenin Etkisi’’, Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2011, s.141-150, İstanbul (ISBN 978-605-4233-65-6).
 5. Akıncıtürk, N., Aydın İpekçi, C.,‘‘Çelik Taşıyıcı Sistemlerde Yangın Yalıtımı ve Alçı Kullanımı’’, II.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kongre Bildirileri, s.341-352, 6-8 Ekim 2004, İstanbul (ISBN 975-395-787-4).
 6. Coşgun, N., Aydın İpekçi, C., Yılmaz, Y.,“Yapı Hatalarının Analizi”, I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kongre Bildirileri, Cilt II, s.558-569, 9-13 Ekim 2002, İstanbul (ISBN 975-395-557-X-2.cilt).

National/International Books and Chapters (Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler)

 1. Aydın ipekçi, C., Özer,H. 2015, "Current Situation Analysis of Ottoman Era Buildings Located Within Historical Bazaar Square of Üsküdar and Surrounding" , Trkey at the Beginning Of 21st Century:Past and Present, in book Chapter 3, pp.39-51, Editors: Efe, R., Ayışığı, M., Düzbakar, Ö.,Arslan, M.,St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, ISBN 978-954-07-4001-0.
 2. Sevinç Kayıhan, K.,Öztaş Karaman, S., Aydın İpekçi, C.,2015, "Reflections of Environment, Ecology and Sustainablility Concepts on Architecture and Design From The Starts of 21st Century in book Chapter 31, pp.737-455, Editors:Efe,R., Bizzarri, C., Cürebal, İ.,Nyusupova, G.N., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, ISBN 978-954-07-3999-1.
 3. Aydın İpekçi, C., 2010, "Yavuz Koşaner İzleri", Üç Kuşak Mimarlık Yazıları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, s.142-143.

Article (Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler)

 1. Akyürek, G., Potur, A.A.,Kayıhan,K.S.,Aydın İpekçi,C., Beyazıtoğlu Ü.C., Serter, N., Metin B., (2012), "GYTE Mimarlık Bölümü Tasarımı", Yapı Dergisi, Sayı:367/Haziran, s.72-75, ISSN 1300-3437.
 2. Aydın İpekçi, C., Yüksel E., (2012),"Bitkilendirilmiş Yapı Kabuğu Sistemleri’’ Çatı ve
  Cephe Sistemleri Dergisi, Sayı:39/Temmuz-Ağustos, s.46-53, ISSN:1306-5335.
 3. Aydın İpekçi, C.,(2012), "Geleneksel Bir Yapı Malzemesi Olan Alçının Özellikleri ve
  Seramik Endüstrisindeki Yeri" Alçıdergi, Türkiye Alçı Üreticileri Derneği, Yıl:3, Sayı:11/Nisan-Mayıs-Haziran, s.24-27, ISSN 1309-5463.
 4. Akıncıtürk, N., Aydın İpekçi, C.,(2006), ‘‘Çelik Taşıyıcı Sistemlerde Yangın Yalıtımı ve Alçı Kullanımı’’ Yalıtım, Yapı ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, Sayı: 62, s.66-71, ISSN 1302-8057.
 5. Aydın İpekçi, C., (2003), ‘‘Yangın Ve Malzeme İlişkisi’’ Güney Marmara Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Sayı:17, s.46-51.
 6. Aydın İpekçi, C., (1999), “O An…’’ Güney Marmara Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Sayı:5, s.3.

Scientific Research Projects (Bilimsel Araştırma Projeleri)

 1. ‘‘Seramiklerin Şekillendirilmesinde Kullanılan Kalıp Alçısı Özelliklerinin İyileştirilmesi’’, TUBİTAK (MAG), Proje No:107M214, s.1-36, Bursiyer Dr. Öğrenci, 2008.
 2. "İzmit Çuha Fabrikası Dokuma Atölyesi'nin (1 no'lu) Restorasyon Projesi", Proje No: 2011-A-35, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2013.
 3. "İzmit Çuhane Tavla Yapısının Restorasyon Projesi", Proje No: 2011-A-36, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2013.
 4. "Acil İhtiyaç Durumu kullanımına Yönelik geçici Bir Yapı Sistem Önerisi", Proke No:2015-A-44, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2015-XXXX

Interwiews (Söyleşiler)

 1. Aydın İpekçi, C.,"Geleceğin Mimarları Alçıyı Tanımalı ", Alçıdergi (Söyleşi), Türkiye Alçı Üreticileri Derneği, ISSN 1309-5463, Yıl:2, Sayı:5, s.14-17, Ocak-Şubat-Mart 2010, Ankara.

Workshops (Çalıştaylar)

 1. "Eski Eser Restorasyonlarında Yeni Yöntemler, Teknikler ve Karşılaşılan Sorunlar", I.Çalışma Grubu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Yılı, Vakıflar Haftası, 8-14 Mayıs 2006, Ankara.

Other Publications (Diğer Yayınlar)

 1. Aydın İpekçi, C.,‘‘Seramiklerin Şekillendirilmesinde Kullanılan Kalıp Alçısı Özelliklerinin İyileştirilmesi’’, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, İstanbul (yayımlanmamış).
 2. Aydın, C.N., “Yangının Çelik Taşıyıcı Sistemler Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama Örneği’’, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, İstanbul
  (yayımlanmamış).

Professional Practise (Mesleki Uygulamalar)

 1. GYTE Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Projesi (Proje Ekibinde), 2011, Kocaeli.
 2. MFU LTD. ŞTİ., Yardımcı Mimar, Ofis-Şantiye, Çırağan Sarayı Casino Renovasyonu, İstanbul Hilton Oteli Health Clup, Squash ve Greenhouse Renovasyonları ve çeşitli konutlara ait dekorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması, 1996-1997, İstanbul.
 3. YALOVA MÜH.MİM.MÜŞ.BÜROSU, Mimar, Ofis-Şantiye, Çeşitli projelerin tasarım ve uygulama tatbikat projelerinin hazırlanması, 1994-1996, Yalova.

Memberships (Üyelikler)

 1. TMMOB Mimarlar Odası üyeliği (1995-.....)
 2. A senior member of the International Association of Engineering Technology (IAET), (2012-...)

Other Tasks (Diğer Görevler)

 1. MOBBİG XXXII TOPLANTISI (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişlim Grubu), 5-7 Mayıs 2011, Kayseri.
 2. NWSA-New Sciences Academy, Uluslar arası hakemli E-dergi (EBSCO), ISSN:1306-3111, http://www.newwsa.com/ (Hakem üyeliği, 2011-devam ediyor).
 3. WASJ-World Applied Science Journal, Uluslar arası hakemli E-dergi (SCOPUS), ISSN:1848-4952,http://www.wasj.org/Index.apx (Hakem üyeliği, 2011-devam ediyor).
 4. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İntibak, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyon Üyeliği (2011-2014).
 5. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı "2010 Yılı Destek Programı Proje Yazma Eğitimi", 30 Eylül 2010, Gölcük, Kocaeli.
 6. Kocaeli Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi "Proje Döngüsü Yönetimi"
  Eğitim Semineri, 28 Haziran-02 Temmuz 2010, İzmit, Kocaeli.
 7. GYTE Mimarlık Lisans öğrenci danışmanlığı (2010- 2012).
 8. GYTE Mimarlık Lisanüstü öğrenci danışmanlığı (2010- 2014).
 9. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri.(2010-2014)
 10. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyeliği (2009-2014).
 11. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kültür Sanat Etkinlik Komisyon Üyeliği (2009-2011).
 12. Başkent Üniversitesi GSTMF (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) Ders ve Sınav Program Koordinatörü (2005-2006).
 13. Başkent Üniversitesi GSTMF (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) Özel Yetek Sınavlarında Görevlendirilme (rehberlik-sınav-mülakat) (2005-2006).
 14. Başkent Üniversitesi GSTMF (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) Tanıtım Programlarının hazırlanması ve uygulanması (2005-2006).
 15. Başkent Üniversitesi GSTMF (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Yönetmeliği, ISO ve ECTS Ders içeriklerinin hazırlanması (2004-2005).
 16. Uludağ Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj ve Konferans-Seminer-Panel Düzenleme Komisyon Üyelikleri (1999-2002).
 17. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binası giriş holü yeniden düzenleme projelerinin hazırlanması (Levent Arıdağ ile birlikte) 1999.
 18. Uludağ Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi Tanıtım posterlerinin hazırlanması
  (Bilim ve Teknoloji Fuarı, Tepebaşı,İstanbul) 1999.

Özer, H.,Tarihi Kent Meydanlarının Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma:Üsküdar Çarşı Meydanı”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Bulut, N., Toplu Konutlarda Eko Yerleşim Özelliklerinin İstanbul Sancaktepe Bölgesi Üzerinden İncelenmesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Tunca, M., “Geleneksel Ahşap Yapılarda Su ve Nem Kaynaklı Bozulmalar Üzerine Bir Araştırma:Taraklı Örneği", Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Özdoğan, H.A.,Yapım Şantiyesinde Alçı Levha Kullanımı ve Oluşan Atıkların Geri Dönüşüm Potansiyelinin Araştırılması”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020.

 • Doktora: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı,2009
 • Yüksek lisans: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı,1998
 • Lisans: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,1995
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum