Prof. Dr. M. Halis SAKA
Harita Mühendisliği

M. Halis SAKA
Telefon
(262) 605 18 02
E-Posta
sakagtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 103
Çalışma alanları
Global Konum Belirleme(GPS), Jeodezik Kontrol Ağları, Jeodezik Verilerin İstatistik ve Yapay Zeka Yöntemlerle Analizi, Deformasyon Analizleri, Dengeleme Hesabı, Kalman Filtreleme Teknikleri

Journal Article

 1. M.H. Saka, T. Kavzoglu, C. Ozsamli and R.M. Alkan, (2004) Sub-Metre Accuracy for Stand Alone GPS Positioning in Hydrographic Surveying, The Journal of Navigation, 57, 135-144.
 2. T. Kavzoglu and M.H. Saka, (2005) Modelling Local GPS/Levelling Geoid Undulations Using Artificial Neural Networks, Journal of Geodesy, 78, 520-527.
 3. R.M. Alkan, A.El-Rabbany and M.H. Saka, (2006) Assessment of Low-Cost Garmin OEM GPS Receiver for Surveying Applications, Ontorio Professional Surveyor, Vol:49, No:4, 14-16.
 4. Alkan, R.M., El-Rabbany, A. and Saka, M.H., (2007) Low Cost Single-Frequency GPS for Surveying: A Performance Analysis, Location, 2(2), 28-31.
 5. Saka, M.H., (2008) Optimal positioning of pseudolites augmented with GPS, Sea Technology, Volume: 49(8), 39-42.
 6. Kavzoglu, T., and Saka, M.H., (2008) Reply to the comments of RN Celik and HS Kutuoglu on Kavzoglu and Saka (2005) Modelling Local GPS/Levelling Geoid Undulations Using Artificial Neural Networks, Journal of Geodesy, 82(3), 179-180.
 7. Alkan, R.M. and Saka, M.H., (2009) A Performance Analysis of Low-Cost GPS Receivers in Kinematic Applications, the Journal of Navigation, 62 (4), 687–697.
 8. Saka, M. H., and R. M. Alkan., (2014) Decimeter-level positioning in dynamic applications with a single GPS receiver. Acta Geodaetica et Geophysica 49 (4), 517-525.
 9. Alkan, R. M., İlçi, V., Ozulu, İ. M., Saka, M. H., (2015) A comparative study for accuracy assessment of PPP technique using GPS and GLONASS in urban areas. Measurement, 69,1-8.
 10. Saka, M. H., Alkan, R.M. and Özperçin, A., (2015) A Stand-Alone Positioning Method for Kinematic Applications, Coordinates, XI(6), 37-39.
 11. Saka, M. H. (2016) Performance evaluation of outlier detection methods in GNSS vector networks using 1D and 3D component analysis, Measurement, 160;82, 145-150.
 12. Tiryakioglu I., Yigit C.O., Yavasoglu H., Saka M.H., Alkan R.M. (2017) The Determination of Interseismic, Coseismic and Postseismic deformations caused by the Gökçeada-Samothraki Earthquake (2014, Mw:6.9) based on GNSS data, Journal of African Earth Sciences, 133: 86-94.
 13. Alkan, R. M., Saka, M. H., Ozulu, İ. M., İlçi, V., (2017) Kinematic Precise Point Positioning Using Gps And Glonass Measurements In Marine Environments, Measurement, 109, 36-43.

Conference Proceedings

 1. Saka M. H., Kalyon M., Deniz M., Bahar M., 1997, Monitoring of a Moving Vehicle with GPS, International Symposium on GPS/GIS, September İstanbul.
 2. Cenesiz F., Saka M. H., Nas S., Özşamlı C., 1999, Quarantee the Continuety of GPS Measurements in Urban Envirement , International Symposium on Remote Sensing and Integrated Tecnologies 20-24 Ekim İstanbul.
 3. Saka, M. H., Özşamlı, C. and Alkan, R.M., 2002, Sub-meter level kinematic GPS point positioning by using single geodetic receiver for hydrographic surveying, Proceedings of The International Symposium on Geographic Information Systems, 23-26 September, Istanbul, Turkey, Paper Number in Symposium Proceeding CD: 67.

National Proceedings

 1. Saka M. H., Oral H. A., Diken H., 1996, GPS ile Trafik Akışının İzlenmesi, I. Ulusal Ulaştırma Sempozyumu, 6-7 Mayıs, İstanbul.
 2. Saka M. H., Nas S., Yücesan G., 1998, GPS ile Bir Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi, II. Ulusal Ulaştırma`Sempozyumu 4-6 Ekim İstanbul.
 3. Saka M. H., Nas S., Yücesan G., 1998; GPS ile Bir Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi, II. Ulusal Ulaştırma`Sempozyumu 4-6 Ekim İstanbul.
 4. Pehlivan H., Saka M. H., Şahin C., Şehir İçi Ortamlarda Araç Takip Sistemleri ve GPS Ölçmelerinin Güvenilirliği, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Nisan 2003, Ankara.
 1. GPS Ölçmeleri ile Yer Kabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi

  Ömer ANDIK , 2003. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Bilindiği gibi yeryuvarı, içerisinde sürekli bir hareketlenmenin olduğu yaşandığı dinamik bir yapıya sahiptir. Bu hareketlerin sonucunda yer yüzünde meydana gelen yer ve şekil değiştirmelerinin belirlenmesi ve kritik değerlerin hesaplanarak olası felaketlere karşı önlemlerin alınması son derece önemlidir. Yerkabuğu deformasyonları birçok etkinin sonucunda oluşur. Bu etkilerin matematiksel ve fiziksel modellenmesinin zorluğu yer kabuğu deformasyonlarının belirlenmesinde problem yaratır. Bu zorluğa rağmen, bir bölgede belirli zaman aralıklarında meydana gelen deformasyonlar jeodezinin özel konularından olan deformasyon analiziyle belirlenir. Deformasyon analizinde, üç boyutlu olarak ortaya çıkan yer kabuğu deformasyonları, yatay ve düşey yönde incelenir. Yer kabuğunda meydana gelen deformasyonların belirlenmesi, yer yuvarının tanımlanması ve depremlerin izlenmesi için oldukça önmelidir. Deformasyon analizi, beklenen deformasyonların türüne ve kullanılan jeodezik ağın tipine göre ardaşık adımlar izlenerek yapılır. Eğer jeodezik ağ referans ve deformasyon noktalarından oluşuyorsa temel adımlar aşağıdaki gibi sıralanır. · Referans noktalarının incelenmesi ve hareketli olanların belirlenmesi · Deformasyon noktalarının noktasal hareketlerinin incelenmesi, bu noktaların ihmal edilmesi veya varsa ter değiştirmelerin modellenmesi · Katı kitle hareketlerini ve cisim deformasyonlarını içeren deformasyon modellinin tasarımı · Bu modelin istatistiksel testlerle gerçekleşmesi

 2. Kalman Filtresi ve Bulanık Mantık ile GPS Navigasyon Uygulaması

  Kadir İMAMOĞLU, 2004. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Son zamanlarda bilgisayar teknolojisi ve ölçme aletlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, gerçek zamanlı veri değerlendirme yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu yöntemlerden Kalman Filtresi, navigasyon ağırlıklı çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Diğer bir yöntem’ de karmaşık problemleri deneyimlere göre çözen Bulanık Mantık’ dır. Bu tezin amacı; GPS verileri kullanılarak hareket eden araçların anlık olarak hareketlerinin Kalman Filtresi ve Bulanık Mantık yardımıyla daha doğru bir şekilde izlenmesidir. Bu tez yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümü olan giriş bölümünde tez konusu hakkında genel bilgi verilmektedir. İkinci bölümde GPS teknolojisi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde Kalman Filtresi ve algoritması hakkında bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde Bulanık Mantık hakkında bilgi verilmektedir. Beşinci bölümde Kalman Filtresinde Bulanık Mantığın kullanımı, altıncı bölüm uygulama kısmıdır. Yedinci bölümde ise tez çalışmasının sonuç ve öneriler kısmı yer alır. Anahtar Kelimler : GPS, Kalman Filtresi, Bulanık Mantık

 3. Raster veri Yapısındaki Haritaların Dalgacık (Wavelet) Transformu ile sıkıştırılması

  Uğur Kemal ÇELİK, 2003. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Bu çalışmada bilgisayar hafızasında çok büyük miktarlarda yer kaplayan raster haritaları (sayısal orthofoto ve grafik kadastral paftalar) depolama problemini çözmek için Wavelet Dönüşümü ile görüntü sıkıştırma üzerinde çalışıldı. Bu Çalışmanın ugulamasında, Visual Basic Programlama Dili ile bir Görüntü Sıkıştırma programı geliştirildi. Programda, wavelet dönüşümlerinden biri olan Haar Wavelet Dönüşümü kullanıldı. Program vasıtasıyla çeşitli raster görüntüler, farklı sıkıştırma katsayılarında sıkıştırıldıktan sonra, bu sıkıştırma katsayıları ile sıkıştırılan görüntülerin kullanılabilirlikleri tartışıldı.

 4. Kalman Filtresi Yöntemi ile GPS Kot Ölçülerinin Dinamik Ortamda Değerlendirilmesi

  Oktay BAYRAK, 2000. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Günümüzde gerçek zamanlı ölçmelerin yaygınlaşması, bilgisayar teknolojisinin ve ölçme aletlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile gerçek zamanlı veri değerlendirme yöntemlerine güncellik kazandırılmıştır. Bu yöntemlerin başunda gelen Kalman Filtresi, jeodezik ve özellikle navigasyon ağırlıklı çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Kalman Filtresi 1960 yılında Rudolf Emil Kalman tarafından geliştirilmiştir. GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde Kalman Filtresi modeli özellikle hareketli (kinematik) konum belirleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Kalman Filtresi ile çözüm uygulandığında GPS, üç boyutlu konum, hız ve zaman bilgilerini gerçek zamanda elde eder. Kullanıcının dinamiğine (hareketliliğine) bağlı olarak parametrelerin modellenmesi Kalman Filtresi ile çözümün temelini oluşturur. Tezin amacı; kara hava ve deniz taşıtları gibi yüksek seviyede ve dinamik modellere göre hareket eden objelerin anlık olarak hareketlerinin izlenmesidir. Bu tezin uygulamasında üç durumdaki noktaların konumlarını incelenmiştir. Bunlar: Durağan durumdaki sabit bir nokta (nirengi noktası), Denizde demirli bir tekne üzerindeki nokta, Hareketli bir tekne üzerindeki nokta. Bu noktalara yerleştirilen GPS alıcılarıyla elde edilen veriler Kalman Filtresi ile değerlendirilmiş ve performans analizleri yapılmıştır. Böylece durağan ve hareketli modeller ayrı ayrı incelenmiştir Uygulamada elde edilen GPS verileri hidrografik amaçlı olup İstanbul’un Haliç bölgesine aittir. Bu tezde sunulan çalışmayla GPS kod ölçülerinin değerlendirilmesinin ve durağan ve dinamik ortamlarda yapılan konum belirleme çalışmalarında Kalman Filtresi kullanımının sağlayacağı katkılar incelenmiştir. Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümü olan giriş bölümünde tez konusu hakkında genel bilgi verilmektedir. İkinci bölümde GPS ve navigasyon çözümünden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde Kalman Filtresi ve algoritması hakkında bilgi verilmektedir, Kalman Filtresine ilişkin detaylar EK A da verilmiştir.. Dördüncü bölümde ise Kalman Filtresi’nin GPS ölçülerine uyarlanması anlatılmıştır. Tezin beşinci bölümü uygulama kısmıdır. Altıncı bölümde ise tez çalışmasının sonuç ve öneriler kısmıdır.

 5. GPS Bazlı Araç Takip Sistemleri İçin GIS Altyapısının Oluşturulması

  Güzin ERTEKİN, 2002. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet GPS ölçmelerinde, alıcı anteni ile uydu arasında herhangi bir engel bulunmaması ölçme yapabilmenin temel gereklerinden biridir. Güvenilir sonuç alabilmek için, ufuk düzleminin üzerinde uygun dağılmış en az dört adet uydunun var olması gerekir. Bu, şehir içi ortamlarda yüksek binaların bulunmasından dolayı günün bazı zamanlarında sağlanamaz. Araç takibi çalışmalarında bu durumun önceden bilinmesi araçlardan beklenen bilgilerin doğruluğu hakkında ön bilgiye sahip olmak bakımından önemlidir. Araçların izlendiği bilgisayar ortamındaki yazılımda, uydu görünürlüğünün yol haritası üzerinde ayrı bir tabaka olarak gösterilebilmesi, kullanıcıya konum bilgilerini doğruluk açısından yorumlayabilme imkanı sağlar. Böylece, araçlardan gelen bilgilerin hangi sokaklarda güvensiz olacağı önceden bilinebilir. Bu çalışmada, şehir içinde GPS ile araç takibi uygulamalarında, uydu sinyallerinin yüksek binalardan dolayı engellenmesi ile ortaya çıkan sorunlar araştırılmış, şehrin cadde ve sokaklarında, konum belirleme sorunları incelenmiştir. Uyduları perdeleyen binaların yükseklikleri hakkındaki bilgilerin kesin olması durumunda aracın herhangi bir konumda hangi uyduları görebileceği bilgisi daha doğru hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada, bina yükseklik bilgileri kullanılarak hazırlanan görünürlük tabakasının GPS verilerinin güvenilirliğini yorumlama açısından sağlayacağı katkılar incelenmiştir.

 6. Üç Boyutlu Ağlirda GPS ve Nivelman Ölçülerinin Birlikte Değerlendirilmesi

  Mehmet GÜNEŞ, 2004. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Uydu Teknolojisinin gelişmesi sonucunda üç boyutlu konum belirleme önem kazanmıştır. Nivelman ölçmeleriyle yapılan (yersel ölçmeler) ölçüler yükseklik belirleme teknikleri uygulanarak yapılmaya başlanmıştır. Klasik ölçülerle iyiy sonuç elde edilemeyen gerek arazinin topografik yapısı, görüş azlığı ve gerekse hava şartlarının bozukluğundan etkilenene ülke ağları, GPS uyduları yardımıyla hassas ve kolay bir şekilde belirlenebilmektedir. Bu çalışmada Ambarlı’da yer alan GPS ve presizyonlu nivelman ölçüleri ayrı ve birlikte dengelenmiştir. GPS koordinat farkları ile nivelman kot farkları ( ) nın ayrı ve birlikte değerlendirilmesine ilişkin fonksiyonel ve stokastik modeller ile Helmert Varyans analizi açıklanmıştır. Dengeleme modelleri oluşturularak, uygulama verilmekte ve sonuç bölümünde uygulama sonuçları irdelenmektedir. Anahtar Kelimeler: GPS, presizyonlu nivelman ölçüleri, fonksiyonel model, stokastik model, Hemlert Varyans Analizi, dengeleme, birlikte değerlendirme, ayrı değerlendirme

 7. GPS Uydu Görünürlüğünün Kısıtlı Olduğu Ortamlarda Navigasyon Çözümü

  Dolunay KARACA, 2003. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Uzay, varoluşundan bu yana insanoğlunun gizemini ve kanunları çözmeye çalıştığı bir mekan olmuştur. İlk defa tamamen askeri amaçlarla üretilmiş ve yaşama geçirilmiş olan yapay uydular, daha sonraları diğer yersel sorunların çözümünde sivil kullanıma da açılmıştır. Uzay ve bilgisayar teknolojisinin günümüzde ulaştığı boyutlar sayesinde ise pek çok alanla ilgili sorunlar, teknolojik anlamda çözüme kavuşmuştur ve çözümlenmeyi beklemektedir. 1960 yılında Rudolf KALMAN tarafından geliştirilen Kalman Filtresi, uydu bazlı konumlama sistemlerinin kullanımının gelişmesi ile büyük bir önem kazanmıştır. Kalman Filtresi GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde kullanılan yaygın yöntemlerden birisidir. Bu tezin amacı; GPS ölçüleri kullanılarak yapılan navigasyon çözümünün ve şehir içi ortamlarda uydu görünürlüğünün kısıtlı olması durumunda, anlık konum belirlemede kullanılabilecek alternatif çözümlerin irdelenmesidir.

 8. GPS ile Deformasyon Analizi

  Halim Ferit BAYATA, 2002. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Yeryüzünde veya mühendislik yapılarında meydana gelen fiziksel değişiklikler deformasyon adı ile incelenir. Özellikle uydu ölçme yöntemlerinin kullanımı ile deformasyon ölçümleri kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Bu sayede kıtalar arası hareketlerin ölçümü bile kolaylaşmıştır. Buna rağmen klasik ölçme yöntemleri lokal çalışmalarda hala etkin bir biçimde kullanılır. Avcılar Ambarlı Liman bölgesinde tesis edilen 29 adet sabit jeodezik noktada belirli peryotlarda yapılmış olan GPS deformasyon ölçüleri alınarak, uyuşumsuz ölçü testi yapılmıştır. Farklı zamanlarda ölçülmüş verilerde farklı datum oluştuğundan ortak bir datum birliği sağlamak ve bu ortak datum birliğinde deformasyon analizi yapabilmek için S-Transformasyonu kullanılarak ağda hareketli nokta olup olmadığı Global Model Testi (Doğrusal Hipotez) uygulanarak tespit edilmiştir. Daha sonra S-Transformasyonu yardımıyla hareketli noktalar tespit edilerek analiz yapılmıştır.

 9. GPS Yöntemi Kullanılarak Deformasyon Ölçmelerinde Gerilmelerin Belirlenmesi

  Yusuf Kıranlıoğlu, 2006. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet Deformasyonlar çeşitli dinamik etkiler altında yeryüzünde ve yapılarda meydana gelen değişimlerdir. Bunların en önemlilerinden biri heyelanlardır. Bu çalışmada, Atlaş Ambarlı liman bölgesindeki potansiyel heyelan alanında yapılan GPS ölçüleri değerlendirilmiş ve inklinometre, piezometre verileri ile karşılaştırılmıştır. GPS parametreleri kullanılarak gerinim parametreleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamada iki farklı zamanda ölçülmüş 8. ve 10. peryod GPS verileri S- transformasyonu kullanılarak ortak datuma dönüştürülmüş ve deformasyon analizi yapılmıştır. Gerinimlerin hesaplanmasında GPS sonuçları Chen modeli yardımıyla değerlendirilmiş, maksimum asal gerinim, minimum asal gerinim, maksimum asal gereinimin doğrultusu, alan bozulması ve toplam kayma değerleri geliştirilen bir MATLAB programıyla hesaplanmıştır. Maksimum asal gerinim sonuçları grafik olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak; GPS ve Inklinometre, verilerinden elde edilen sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğu ve heyelan bölgesinde anlamlı bir gerinim birikmesi olduğu görülmüştür.

 10. İki Boyutlu Kalman Filtresinin Yersel Lazer Tarama Verisine Uygulanması

  Emre Pınarcı, 2007. Yüksek Lisans Tezi.

  Özet

 • Doktora: Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum