gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ÇAM
İşletme

İlhan ÇAM
Telefon
(262) 605 14 63
E-Posta
icam@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 233
Çalışma alanları
-Kurumsal Finans -Kurumsal Sürdürülebilirlik (ESG) -Finansal Okuryazarlık -Finansal Analiz -Firma Değerlemesi

A. Journal Articles (Makaleler)

1.Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2024). "Corporate environmental, social, and governance activities and financial reporting quality: An international investigation"Borsa Istanbul Review, upcoming.(SSCI)

2. İlhan ÇAM et al., (2023). "The effect of the investment decisions of telecommunications firms on their financial performance during the COVID-19 pandemic"Empirical Economics, upcoming. (SSC)

3.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2022). "The influence of country governance on the capital structure and investment financing decisions of firms: an international investigation" Borsa Istanbul Review, 22(2), 257-271.(SSCI)

4. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2021). "Institutional quality and corporate financing decisions around the world" The North American Journal of Economics and Finance, 57(July 2021).(SSCI)

5. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, (2021). "Financing decisions of firms: the roles of legal systems, shareholder rights and creditor rights"Accounting and Finance, 61(2), 2717-2757.(SSCI)

6. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2023). "Environmental, social, and governance (ESG) scores and financial performance of publicly listed companies in Turkey"Eskisehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 18(2), 337-353.(ESCI)

7. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, Muhammet KOCAMAN, Sedat ÇEREZ, (2023). "Petrol fiyatı volatilitesi ve kurumsal nakit bulundurma politikası: BIST'te ampirik bir uygulama"Maliye Dergisi, 184, 74-91.(ESCI)

8.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER (2022). "Intellectual capital and firma value: an investigation of Turkish manufacturing companies", Istanbul Business Research, 51(1), 257-277.(ESCI)

9.Güler ARAS, İlhan ÇAM, Bilal Zavalsız, Serkan Keskin, (2018). "Fama-French çok faktör varlık fiyatlama modellerinin performanslarının karşılaştırılması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama"Istanbul Business Research, 47(2), 183-207.(ESCI)

10. Gökhan ÖZER, Nurullah, Okur, İlhan ÇAM, (2022). "Determinants of becoming an M-A acquirer or target: evidence from the US insurance industry"Journal of Capital Markets Studies;6(2), 203-218.(EconLit)

11. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, (2022). "A detailed investigation of the effects of human capital on firm value: an application on BIST "NEU Journal of Social Science, 15(1), 5-37.(EconLit)

12. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2022). "Firmaya özgü faktörlerin işletmelerin yatırım finansmanı kararları üzerindeki etkilerinin incelenmesi "Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi;22(2), 102-117.(DOAJ, Proquest)

13. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2022). "Kurumsal yönetim ve muhasebe bilgisinin Firma Değeri Üzerine Etkisi"Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi" 57(3), 1905-1919.(ULAKBİM)

14. Gökhan ÖZER, Onur ŞUATAMAN, İlhan ÇAM, (2022). "Firmaya özgü ve makro-ekonomik faktörlerin sermaye yapısı kararlarına etkisi: BIST'de bir uygulama"Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,24(1), 60-88.(ULAKBİM)

14. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, Tuğba H. Özçelik, (2020). "Hisse senedi fiyatlarının açıklanmasında finansal oranların rolü: BIST sanayi endeksindeki firmalar örneği."Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 725-745.(ULAKBİM)

15. Gökhan ÖZER ve İlhan ÇAM, (2018). "Dengeli puan kartı ve risk yönetimi: Entegrasyon için alternatif yaklaşımların incelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi, 18(4), 141-169. (ULAKBİM)

16. Gökhan ÖZER and İlhan ÇAM, (2017). "The moderatıng effect of human capıtal on innovatıon capıtal and firm market value relatıonshıp: An applıcatıon on BIST". International Journal of Management Economics and Business,13 (5), 512-522. (ULAKBİM)

B. Book Chapters (Kitap Bölümleri)

1. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ ve İlhan ÇAM (2022). "Dengeli Puan Kartının Dönüşümü ve Dördüncü Nesil Dengeli Puan Kartı"Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları III, 279-297 , Akademisyen Kitapevi.

2. İlhan ÇAM ve Gökhan ÖZER, (2020). "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinin Önemi ve Ölçüm Yöntemleri"Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden İşletmecilik Çalışmaları Kitabı, 227-268, İKSAD Publising House.

C. Conference Proceedings (Tam Metin Bildiriler)

1. İlhan ÇAM ve Gökhan ÖZER, (2021). "Duran varlık yatırımlarının finansmanında sektörel etkilerin incelenmesi;EUROASIA: Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII Bildiri Kitabı, 252-262.

2. Gökhan ÖZER ve İlhan ÇAM, (2019). "Finansal özgürlükler firmaların finansman kararlarını nasıl etkilemektedir" 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, 774-782.

3. Gökhan ÖZER and İlhan ÇAM, (2016). "The role of human capital in firm valuation: An application on BIST" 12th International Strategic Management Conference,Book Series: Procedia Social And Behavioral Sciences, 235, 168-177.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2016 - 2021)
    - Post-Doc: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları ABD (Disiplinlerarasi) (2021-2022)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2013 - 2016)
  • Lisans: Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü (2008 - 2013)