gtu_logo

Doç. Dr. Reyhan YILDIZ
Şehir Ve Bölge Planlama

Reyhan YILDIZ
Telefon
(262) 605 16 25
E-Posta
ryildiz@gtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 210
Çalışma alanları
stratejik mekansal planlama, metropoliten planlama, bilim felsefesi

A.SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makaleler/Yayınlar:

A1.Şenlier, N.,Yıldız, R., Aktaş, E. D., (2009), “A Perception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and Comparing the Life Satisfaction with the European Cities”,Social Indicators Research, Vol. 94, No.2, pp.213-226. (SSCI) Atıf Sayısı:151

A2. Şenlier, N., Salihoğlu, T., Yıldız, R., (2011), “A Comparative Investigation of Spatial Organization and Industrial Location Interaction in Context of the Automotive Industry”, Gazi University Journal of Science, 24(3), pp.573-584.(Web of Science-ESCI)

A3.Yıldız, R., Yücel, C., Katırcıoğlu, G. (2023), “Korunan Alanların Sürdürülebilirliğinde Planlama ve Yönetim: Kayseri, Sultan Sazlığı”, PLANLAMA DERGİSİ, 33(2), 324-339, ISSN:1300-7319, doi: 10.14744/planlama.2023.74429.(Web of Science- ESCI, Avery Index)

A4.Yıldız, R., Şenlier, N., Uzun, N. S., (2017), “Creating a City Center in Coastal Area : The Case of New City Center of Kocaeli”, The Thirteenth International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management and Conservation, 31 Oct- 04 Nov, 2017, Mellieha, MALTA, pp.293-305, ISBN:978-605-85652-7-2. (Web of Science- CPCI, SCOPUS and Compendex)

A5. Yıldız, R., Şenlier, N., Küçükyağcı, P. Ö., (2015), “Critical Review of Waterfront Regeneration Projects in Istanbul”, MEDCOAST 15, The Twelfth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 06-10 October, 2015, Varna, BULGARIA, pp.183-195, ISBN:978-605-85652-3-4. (Web of Science- CPCI, SCOPUS and Compendex)

A6. Şenlier, N., Öztürk, G., Yıldız, R. (2009), “Investigation of Tourism Area Life Cycle Model in Lara Coastal Development”, MEDCOAST 09, The 9th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 10-14 November, 2009, Sochi, RUSSIA, pp.381-392, ISBN:978-605-88990-0-1. (Web of Science- CPCI, SCOPUS and Compendex)

A7. Şenlier, N., Salihoğlu, T., Yıldız, R., (2007), “Life Quality of Residential Areas in the Urbanization Process of Coastal Settlements in Turkey”, MEDCOAST 07, The 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 13-17 November, 2007, Alexandria, EGYPT, pp.425-434, ISBN:9944087106. (Web of Science- CPCI, SCOPUS and Compendex)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Gümüş, H. N., Yavuz, Y. C., Köseahmet, G., Mert, Z. G., Yıldız, R. (2023), “Planning Studio Experience on Resilience”, 5. International Disaster and Resilience Congress, October 11-13, 2023, Gebze Technical University, Kocaeli,TURKEY.

B2.Yücel, C., Yıldız, R., Katırcıoğlu, G., (2018), “In-Situ Conservation: An Evaluation of Protected Area Planning and Management, Sultansazlığı, Kayseri”, InternationalSymposium “Ecology 2018”, 19-23 June 2018, Kastamonu, TURKEY, Abstract Book,Eds. S. Canbulat, N. Gültepe ve A. Türkyılmaz, p.298, ISBN: 978-605-4697-17-5.

B3.Yıldız, R., Şenlier, N., Güzel, B. İ. (2016),“Design Principles of Public Spaces in Urban Waterfronts- The Case of İstanbul Ortaköy ”,Sixth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques, 28-29 September 2016, Livorno, ITALY, pp.169-178.

B4. Şenlier, N., Yıldız, R., Güzel, B. İ., (2015),“Evaluation of Contemporary Approaches for Coastal Area Regeneration Projects”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2015), 26-28 May 2015, Ankara, pp.479-486.

B5. Yıldız, R., Şenlier, N., Güzel, B. İ., (2015),“Sustainable Urban Design Guidelines for Waterfront Developments”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2015), 26-28 May 2015, Ankara, pp.487-494, Atıf Sayısı:12

B6. Yıldız, R., Şenlier, N., Küçükyağcı, P. Ö. (2014),“Planning Process of the Istanbul Bosphorus Area, Conflicts and Challenges”, Proceedings of Fifth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques, 17-19 June 2014, Livorno, ITALY, edited by Fabrizio Benincasa, published by CNR-IBIMET Florence (ITALY), pp. 383-392.

B7. Yıldız, R., Şenlier, N., Özler, Ö. Acar., (2014), “50 Years Success for the Sustainable Spatial Development in the City Centers: The Case of Barbican”, 26.International Building and Life Fair Congress (Re-invention City Center), 03-05 April 2014, Bursa, pp.25-31.

B8. Şenlier, N., Yıldız, R., Salihoğlu, T., (2013), “Liveability on Different Housing Settlements”, 25.International Building and Life Fair Congress (Liveable Cities), 27-31 March 2013, Bursa, pp.45-52.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.Kıran, D., Yıldız, R. Özyılmaz, Küçükyağcı, P. (2023), “Üniversite Kampüslerinin Sürdürülebilirliğinde Ekolojik Yaklaşımların Değerlendirilmesi”,Peyzaj Araştırmaları-III,Eds. Ö. Demirel, E. Düzgüneş, Livre de Lyon Publishing, France, pp.21-50, ISBN:978-2-38236-586-11.

C2. Yıldız, R., Dural, A., (2018), "Review of Critical Reflections on Strategic Spatial Planning in Metropolitan/City Regions”,Recent Researches in Science and Landscape Management,Eds. R. Efe, M. Zencirkiran, I. Curebal, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp.693-706, ISBN: 978-1-5275-1087-6.

C3. Özler,Ö. Acar., Yıldız, R., (2015), "Exploring Sustainable Urban Development of Istanbul in Historical Perspective”, Tourism, Environment and Sustainability, Eds. C. Avcıkurt, M. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan,St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.606-632, (ISBN:978-954-07-4021-8).

C4. Yıldız, R., Şenlier, N., Salihoğlu, T., (2014), “Evaluation of Liveability in Residential Environments in the Scope of Sustainable Urbanization”, Urban and Urbanization, Eds. R. Efe, T. Tüzün Onay, I. Sharuho, E. Atasoy, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.105-124 (ISBN:978-954-07-3772-0).

C5. Yıldız, R., (2012),“Bilim Felsefesi Bakış Açısından Planlama”,Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Derleyen: Melih Ersoy, Ninova Yayıncılık, İstanbul, pp.28-29 (ISBN:978-605-88444-2-1).(Ansiklopedi Maddesi)

C6. Yıldız, R., (2012),Kavramsal Bir Sistem Olarak Planlama”,Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Derleyen: Melih Ersoy, Ninova Yayıncılık, İstanbul, pp.182-183 (ISBN: 978-605-88444-2-1).(Ansiklopedi Maddesi)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yıldız R., Gülbaz, H., (2015), Türkiye’de Bölgesel Ölçekte Planlama Çalışmalarına Başarılı Bir Örnek: Doğu Marmara Bölgesi Planlama Süreci”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.24, sayı.1, pp.33-54,Ankara. (Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS), Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA), TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Indexi)

D2. Yıldız R., Çıracı, H., (2006),5216 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın Stratejik Mekansal Planlama Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt.5, sayı.2, kısım.2, Eylül 2006, pp.199-208,Atıf Sayısı:14.

D3.Çıracı, H., Yıldız R. (2006),“Türkiye’de Metropoliten Bölge Ölçeğinde Stratejik Mekansal Planlama Sürecinin Geliştirilmesine Yönelik Kavramsal Bir Sistem Modeli Önerisi, KENT GÜNDEMİ , TBMM Şehir Plancıları Odası Yayını, Ocak 2006, pp.74-81.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Yıldız, R., Dural A., (2018),“Metropoliten Bölgelerde Mekansal Planlamaya İlişkin Yeni Gelişmeler”, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, 18.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özet Kitabı, p.85, İstanbul, E-ISBN: 978-975-400-387-1.

E2. Yıldız, R., Şenlier, N., Küçükyağcı, P. Ö. (2012),“Göl Kıyılarının Planlanması Sürecindeki Çelişkilere İlişkin Bir Değerlendirme”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX.Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Antakya, pp.195-202.

E3. Şenlier, N., Yıldız, R., Küçükyağcı, P. Ö. (2012),“Göl Havzası Yerleşimler İçin Tasarım ve Gelişme İlkelerinin İrdelenmesi”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX.Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Antakya, pp.203-210.

E4. Çıracı, H., Yıldız R., (2004),“Türkiye’de Stratejik Mekansal Planlama Sürecinin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Bakış Açısından Değerlendirilmesi”, 11. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 21-23 Ekim 2004, Trabzon, pp.143-148.

E5. Yıldız, R., (1999),“İstanbul’da Su Kaynaklarının Korunması ve Havza Planlaması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III., TÜBİTAK MAM ve GYTE Çevre Müh., Şehir ve Bölge Planlaması Böl., 1999, Gebze, pp.286-294.

F. Teknik raporlar :

F1. Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Kurumsal Yapılanma Alt Komisyonu” Raporu, Ankara, Aralık 2006 (Komisyon üyeleri ile birlikte ortak hazırlandı) Başlama/Bitiş Tarihi: Eylül 2005-Aralık 2006.

F2. Sakarya 1. ve 2. İdare Mahkemesinde planlama ve imar hukuku ile ilgili bilirkişi raporları. (2010-2012)

G. Araştırma projeleri

G1.Yıldız, R., Özyılmaz, Küçükyağcı, P., Kıran, D. (2021), “Üniversite Kampüslerinin Sürdürülebilirliğinde Ekolojik Yaklaşımlar: GTÜ Kampüsü İçin Öneriler”, GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (Proje No: 2021-A-101-27). (Proje Yürütücüsü)

G2.Şenlier, N., Yıldız,R., Salihoğlu, T., (2012),“Kentsel Dönüşüm Kapsamında Konut Alanlarının Yaşanılabilirliği İçin Bir Araştırma-Tuzla Şifa Mahallesi Örneği”, GYTE Araştırma Projesi, (Proje No: 2009-A-27).

G3. Şenlier, N., Yıldız, R., Aktaş, E.D., (2011),“Kocaeli Kenti Yaşam Kalitesi Değerlendirmesinde Öznel Algıların Belirlenmesi”, GYTE Araştırma Projesi, (Proje No: 2009-A-18).

G4. Şenlier, N.,Yıldız, R., (2005),“İstanbul Stratejik Metropoliten Planlama ve Gelişiminin Değerlendirilmesi”, GYTE Araştırma Projesi, (Proje No: 2003-A-30).

G5. Çelikhan, S., Yıldız, R., Albayrak, A. N., Pekdemir, D., Eryılmaz, Y., Atasayan, Ö., (2003), “Kadıköy Meydanı- Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi”, GYTE Araştırma Projesi, (Proje No: 01-A-02-01-14).

Yönetilen yüksek lisans tezleri:

1.Gizem Katırcıoğlu, “Korunan Alanlarının Planlanması ve Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme: Kayseri Sultansazlığı Örneği”,GTÜ Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.

2.Nilay Sönmez, “Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden İşlevlendirilmesi Kapsamında İzmit Kıyı Alanına İlişkin Gelişme Stratejilerinin Belirlenmesi”, GTÜ Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2017.

3.Burcu İmren Güzel, “Kıyı Alanlarında Başarılı Kamu Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım İlkeleri: Ortaköy Örneği”, GYTE Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2013.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Şehir Planlama Programı
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Şehir Planlama Programı
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü