gtu_logo

Doç. Dr. Serdar KARA
Çevre Mühendisliği

Serdar KARA
Telefon
(262) 605 3171
E-Posta
kara@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z31
Çalışma alanları
Biyosensörler, İyon değişimi, adsorpsiyon uygulamaları, Elektro-koagülasyon, Elektro-oksidasyon Membran prosesler,

A. MAKALELER
Uluslararası
1. Nihal BEKTAŞ, Serdar KARA, “Removal of Lead From Aqueous Solutions by Natural Clinoptilolite: Equilibrium and Kinetic Studies”, Separation and Purification Technology, 39 189–200, 2004
2. Nihal BEKTAŞ, Burcu AKMAN AĞIM, Serdar KARA, “Kinetic and Equilibrium Studies in Removing Lead Ions From Aqueous Solutions by Natural Sepiolite”, Journal of Hazardous Materials, B 112 115–122, 2004.
3. Canan Akmil BAŞAR, Coşkun AYDINER, Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, “Removal of CrO4 Anions From Waters Using Hybrid PAC/MF Process Combined With Surfactant”, Separation and Purification Technology, 48 (3) / 270-280, 2006
4. Coşkun AYDINER, Mahmut BAYRAMOĞLU, Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, Orhan İNCE, “Nickel Removal From Waters Using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process. I. The Influence of System-Component Variables”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 45 (11) / 3926-3933, 2006
5. Serdar KARA, Coşkun AYDINER, Erhan DEMİRBAŞ, Mehmet KOBYA, Nadir DİZGE, “Modelling the Effects of Adsorbent Dose and Particle Size on the Adsorption of Reactive Textile Dyes by Fly Ash”, Desalination, 212 / 282–293, 2007
6. Nadir DİZGE, Coşkun AYDINER, Erhan DEMİRBAŞ, Mehmet KOBYA, Serdar KARA, “Adsorption of Reactive Dyes From Aqueous Solutions by Fly Ash: Kinetic and Equilibrium Studies, Journal of Hazardous Materials, 150 737–746, 2008
7. Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, Elif ERHAN, “A Novel Microbial BOD Biosensor Developed by The Immobilization of P Syringae in Micro-Cellular Polymers”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84, 511–518, 2009.
8. Canan. Akmil BAŞAR, Coşkun. AYDINER, Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, “Removal of Copper Ions from Waters Using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process”, Journal of Environmental Engineering, 135 (4), 250–258, 2009.
B. BİLDİRİLER
Uluslararası
1. Nihal BEKTAŞ, Burcu Akman AĞIM, Salim ÖNCEL, Serdar KARA, “Sorption of Lead From Aqueous Solutions by Natural Sepiolite”, International Symposium on the Environment & Analytical Chemistry (ISEAC 32) Plymouth UK, Haziran 2002.
2. H. Cengiz YATMAZ, Nihal BEKTAŞ, Buray SADIKLAR, Serdar KARA, “Membrane Microfiltration Units for Treatment Effects of Groundwater Resources in Marmara Region”, EPMR-2002 International Conference Environmental Problems of Mediterranean Region, Lefkoşe, KKTC,12-15 April 2002
Ulusal
1. Coşkun AYDINER, Mehmet KARPUZCU, Halil HIZ, Serdar KARA, “Kocaeli İli Gebze Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Alanı: Planlama, Tasarım ve Uygulama Esasları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, İZMİR, Mayıs 2003.
2. Serdar KARA, Nihal BEKTAŞ, “Sulu Çözeltilerden Pb, Ni, Co ve Zn' nin Klinoptilolit İle Giderilmesi”, İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Eylül 2003.
3. Duygu SOYSAL, Serdar KARA, Nihal BEKTAŞ, “Atıksulardan Kromun Modifiye Edilmiş Clinoptilolit ile Giderilmesi”, İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Eylül 2003.
4. Coşkun AYDINER, Serdar KARA, “Çevresel ve Endüstriyel Açıdan Siyanürün Ekotoksikoloji Profili”, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze, Ekim 2003.
5. Serdar KARA, Nihal BEKTAŞ, “Ağır Metal Gideriminde Düşük Maliyetli Adsorbentler”,Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze/KOCAELİ, Ekim 2003.
6. Coşkun AYDINER, Mahmut BAYRAMOĞLU, Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, Orhan İNCE, “Hibrit Mikrofiltrasyon (MF) Prosesler İle Sulardan Nikel İyonlarının Giderilmesi: Proses Performansı ve Membran Kirlenmesi Analizleri”, ÇEVKOS V, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumunu, GYTE Çevre Müh. Böl., Gebze/Kocaeli, Mayıs 2006.
7. Serdar KARA, Bülent KESKİNLER, Elif ERHAN, “Mikrobiyal BOİ Biyosensörü”, ÇEVKOS VI, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumunu, GYTE Çevre Müh. Böl., Gebze/Kocaeli, Mayıs 2009.
8. Halil HIZ, Serdar KARA, Aytuğ TEKBAŞ, “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği Üzerine Bir Çalışma: Körfez Örneği”, ÇEVKOS VI, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumunu, GYTE Çevre Müh. Böl., Gebze/Kocaeli, Mayıs 2009.
C. ARAŞTRIMA PROJELERİ
1. Doğal Klinoptilolit ile Sulu Çözeltilerden Kurşun Giderimi, GYTE BAP Projesi, 2004.
2. Modifiye Edilmiş Klinoptilolit ile Sulu Çözeltilerden Krom ve Fosfatın Adsorbsiyonu, GYTE BAP Projesi, 2004.
3. Hibrit Sistem Toz Aktif Karbon Çapraz Akış Mikrofiltrasyon Teknolojisi ile Sulu Ortamdan Ağır Metal Giderimi ve Modellemesi, GYTE BAP Projesi, 2004.
4. Biyolojik Oksijen İhtiyacı Biyosensörü Geliştirilmesi” (Tübitak Projesi), 2008.

5.Yüksek Performanslı İleri Osmoz Membranı Üretimi ve Bu Membranlar ile Gerçek Atıksu Arıtım Performanslarının Belirlenmesi, Tübitak 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Araştırmacı, 2014-2016

D. TEKNİK RAPORLAR
1. Tekirdağ İli Arıtma Çamurlarının Karakterizasyonunun Ve Uygun Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi, GYTE, Aralık 2010.
2. Körfez Bölgesi Hava Kirletici Kaynaklarının Ve Hava Kalitesi Seviyesinin Belirlenmesi, Tübitak-GYTE-Kocaeli Üniversitesi, 2006.
3. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi, Tübitak, GYTE, Kocaeli Üniversitesi, 2004.

Tülin Yılmaz NAYIR (2016). Konteyner yıkama atık sularının kombine ve hibrit elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliginin incelenmesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Yusuf KÜÇÜKAGA, Atıkların Biyorafineri Konseptiyle Faydalı Son Ürünlere Dönüsümü: Sentez Gazından Biyoplastik Fermantasyonu, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Devam ediyor).

Tülin Yılmaz NAYIR, Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyopolimer Geri Kazanımı ve Nanofiber Üretimi, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Devam ediyor).

Mücahit BOYALI, Endüstriyel Kirliliğin Ticari Değeri Olan Bitkilere Etkisinin İncelenmesi Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mevkii Örneği, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor).

Havva Nur ÇİFTÇİ, Biyopolimer Üretiminde Maya Endüstrisi Atıksuyu Arıtma Çamurunun Kullanılması, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor).

  • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003
  • Lisans: Uludağ Üniversitesi, 2000
Teknik Uygunluk Rapor hazırlamak