gtu_logo

Dr. Yeşim CAN SAĞLAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yeşim CAN SAĞLAM
Telefon
(262) 605 12 51
E-Posta
yesimcan@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, Z32
Çalışma alanları
Tedarik zinciri risk yönetimi, Ters lojistik, Döngüsel ekonomi, Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, Katmanlı üretim, Yapay zeka, Blockchain, Akıllı lojistik, Toplam kalite yönetimi

Journal Article

Yildiz Çankaya, S., Can Saglam, Y. and Sezen, B. (2024) "Developing a decision model for risks associated with using social media in operation and supply chain management", Business Process Management Journal, Vol. ahead-of-print.(SSCI)(Q3)

Can Saglam, Y. (2024), "Fostering supply chain agility by prominent enablers’ identification and developing conceptual modeling based on the ISM-MICMAC approach", Journal of Modelling in Management, Vol.19, No.3, pp.980-1002 (ESCI)

Can Sağlam, Y. (2024). Smart Logistics Management in the Age of Digital Transformation: A Systematic Literature Review. Journal of the Human and Social Science Researches, 13(1), 11-31. (TR dizin)

Can Saglam, Y. (2023), "Analyzing sustainable reverse logistics capability and triple bottom line: the mediating role of sustainability culture", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.34 No.7, pp.1162-1182 (SSCI) (Q1)

Can Saglam, Y. (2023), "Does green intellectual capital matter for reverse logistics competency? The role of regulatory measures", Journal of Intellectual Capital, Vol. 24 No.5, pp.1227- 1247 (SSCI) (Q2)

Can Saglam, Y. (2023) The Barriers to the Practice of Reverse Logistics: The Delphi Technique as a Methodological Approach,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,12(2), 541-564. (TR dizin)

Can Sağlam Y. (2023). Veri zarflama analizi ile Türk sağlık sektörünün bölgesel temelde etkinliğinin ölçümü, Yaşar Üniversitesi E-dergisi, 475-494. (TR dizin)

Can Sağlam Y. (2023). Endüstri 4.0 ile katmanlı üretimin bütünleşmesini kolaylaştıran faktörlerin yorumlayıcı yapısal modelleme ile analizi, Beykoz Akademi Dergisi, 11(1), 348-367. (TR dizin)

Can Sağlam Y. (2023). Döngüsel ekonomi önündeki engellerin yorumlayıcı yapısal modelleme ve MICMAC analizi ile değerlendirilmesi, İzmir İktisat Dergisi, 38(4), 930-950. (TR dizin)

Can Saglam, Y., Çankaya, S. Y., Golgeci, I., Sezen, B., and Zaim, S. (2022). The role of communication quality, relational commitment, and reciprocity in building supply chain resilience: A social exchange theory perspective.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,167, 102936. (SSCI) (Q1)

Yildiz Çankaya, S., Can Saglam, Y. and Sezen, B. (2023), "Mapping the landscape of organizational theories for future research themes in supply chain risk management", Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol.15 No.4, pp.594-625 (ESCI)

Can Saglam, Y. Yildiz Çankaya, S. and Sezen, B. (2021), "Proactive risk mitigation strategies and supply chain risk management performance: an empirical analysis for manufacturing firms in Turkey", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 32 No.6 pp.1224-1244. (SSCI) (Q1)

Çankaya, S. Y.,, Can, Y. (2021), “Tedarik Zinciri Entegrasyonu, Operasyonel Çeviklik Ve Kitlesel Kişiselleştirme Yeteneği: İmalat Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(1), 11-27.

Can Saglam, Y., Sezen, B., Çankaya, S. Y. (2020). The inhibitors of risk information sharing in the supply chain: A multiple case study in Turkey.Journal of Contingencies and Crisis Management,28(1), 19-29.(SSCI) (Q2)

Can Y., Erdil O. (2018). Determining Antecedent of Re-Purchase Intention: The Role of Perceived Value and Consumer's Interest Factor. International Business Research, 11(4): 17.

Alan A. K., Kabadayi E. T., Bakis S., Can Y., Şekerin M. C.(2017) Generating and Assessing Consumer's Innovativeness, Innovation Characteristics and Perceived Brand Innovativeness, International Journal of Marketing Studies, 9/10.

Can L.(2017). Sosyal Medyada Kulaktan Kulağa İletişime Yönelik İhtiyacın Marka Bağlılığına Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 140-158.

Can, L. (2017). Sosyal Medya Pazarlaması Kanalı Olarak Instagram’da Algılanan Sürü Davranışı ve Satın Alma Niyeti, Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, 59, 208-220.

Can L., Kaya N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 30-39.

Can, L., Serhateri, A. (2016). “Sosyal Medya Reklamlarının Markaya Yönelik Tutuma Etkisi: Facebook Üzerinde Bir Uygulama”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2/3, 16-28.

Book chapters

Can Saglam, Y. (2024). “Artificial Intelligence Technologies for Sustainability in Business”. In Operational Research for Renewable Energy and Sustainable Environments, IGI Global, pp. 56-70.

Can Saglam, Y. (2023). The Role of E-Health in Total Quality Management. In Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, IGI Global, pp. 364-378.

Can Saglam, Y. (2023). Blockchain Technology and Additive Manufacturing. In Streamlining Organizational Processes Through AI, IoT, Blockchain, and Virtual Environments, IGI Global, pp. 85-105.

Conference Proceedings

Can Saglam, Y. (2023). The Relationships Between the Knowledge Creation Process, Big Data Analytics Capability, and Supply Chain Innovativeness, 11th Internatıonal Euroasıa Congress on Scientifıc Researches and Recent Trends, pp.1116-1127.

Can Y., Sezen B., Yıldız Cankaya S. (2019). Collaborative Risk Mitigation Strategies and Supply Chain Risk Management Performance: Information Processing Theory Perspective, 15th International Strategic Management Conferance, 27-29 June, Poznan-Poland.

Can Y., Erdil O. (2018). Evaluating Status Consumption: The Relationship Interpersonal Influences and Technology Consciousness, 14th International Strategic Management Conference, 12-14 July Prague Czechia.

Can Y., Kitapçı H. (2018). Influence of Knowledge Quality and Team Climate on Team Performance, 14th International Strategic Management Conference, 12-14 July Prague Czechia.

Can Y., Erdil O., Kitapcı H. (2017). Brand Loyalty and Re-purchase Intention ın Smartphone Marketing: The perspective of Habit, 13th International Strategic Management Conference, 6-7 July Montenegro, 39-48.

Can, L., Kaya N. (2016).“Social Networking Sites Addiction And The Effect Of Attitude Towards Social Network Advertising”,12th International Strategic Management Conference, 26-28 May İstanbul, Türkiye, 235, 484–492.

Projeler:

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı TÜBİTAK Projesi, (2023) “Yeşil dönüşümcü liderlik ile tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkide yeşil entelektüel sermaye ve inovasyonun rolü: Çevresel dinamizmin moderator etkisi”

Ödüller:

Gebze Teknik Üniversitesi “Yılın En İyi Doktora Tez Ödülü”, (2023) “Evaluation and Comprehension of Supply Chain Risk Management”.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme
  • Yüksek lisans: Sakarya Üniversitesi (2016), Üretim Yönetimi ve Pazarlama
  • Lisans: Kocaeli Üniversitesi (2013), İşletme