gtu_logo

Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fatma AYDINOĞLU
Telefon
(262) (0262) 605 25 71
E-Posta
faydinoglu@gtu.edu.tr
Ofis
C2 Blok, 101
Çalışma alanları
Bitki büyüme düzenleyici genler, Bitkilerde hücre bölünmesi, Bitki hücre döngüsünün genetik düzenlenmesi, Bitki stres cevabında rol alan genlerin transkriptomik ve genomik analizleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Aydinoglu, F., Kahriman, T.Y., Balci, H. (2023) Seed bio-priming enhanced salt stress tolerance of maize (Zea mays L.) seedlings by regulating the antioxidant system and miRNA expression.3 Biotech;13, 378.https://doi.org/10.1007/s13205-023-03802-w

2. Aydinoglu, F., Kuloglu, A.(2023) Nicotiana benthamiana as a model plant host for;Fusarium
verticillioides to investigate RNA interference, cross-kingdom RNA exchange, and competitive endogenous RNA (ceRNA) network. Mol Biol Rep 50, 8061–8072. https://doi.org/10.1007/s11033-023-08698-6

3. Eserci H, Çetin M, Aydınoğlu F, Eçik ET, Okutan E (2022) Naphthalimide-BODIPY dyads: Synthesis, characterization, photophysical properties, live cell imaging and antimicrobial effect, Journal of Molecular Structure 1265, 133440

4. F AYDINOGLU (2022) RNAI MANAGEMENT STRATEGIES OF FUNGAL DISEASES AND MYCOTOXIN CONTAMINATION IN PLANT, Current Research in Science and Mathematics. https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/science-2.pdf#page=37

5. F Aydinoglu (2021) Fumonisin Mycotoxins: Metabolism, Toxicity, Detection And Prevention, Mathematics and Natural Sciences: Research and Theory, 1-22. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=m7eROLoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=m7eROLoAAAAJ:mVmsd5A6BfQC

6. AYDINOĞLU, Fatma (2020) Elucidating the regulatory roles of microRNAs in maize (Zea mays L.) leaf growth response to chilling stress. PLANTA, DOI :10.1007/s00425-019-03331-y.

7. Senkuytu E, Ozturk E, AYDINOĞLU Fatma, Ecik ET, Okutan E (2020). Cyclotriphosphazene cored naphthalimide-BODIPY dendrimeric systems: Synthesis, photophysical and antimicrobial properties.
Inorganica Chimica Acta 502 (2020) 119386.

8. AYDINOĞLU, Fatma; Lucas, Stuart James; (2019) Identification and expression profiles of putative leaf growth related microRNAs in maize (Zea mays L.) hybrid ADA313, Gene, 690, 57-67.

9. Lucas Stuart J, Kantar Melda, Weinstein Zohar, Akpınar Bala Anı, AYDINOĞLU Fatma, et al. (2013).Physical Mapping Integrated with Syntenic Analysis to Characterize the Gene Space of the Long Arm of Wheat Chromosome 1A. PLOS ONE, 8(4).

10. Güney Deniz, Bak Zehra Duygu, AYDINOĞLU Fatma, Turna İbrahim, Ayaz Faik Ahmet (2013). The effect of the geographical variation on the sugar composition of oriental beech Fagus orientalis Lipsky. Turkish Journal of Agriculture and Foresty, 37, 221-230.

11. Bart Rymen, Fiorani Fabio, KARTAL Fatma, Vandepoele Klaas, Inze Dirk,Beemster Gerrit TS (2007). Cold nights impair leaf growth and cell cycle progression in maize through transcriptional changes of cell cycle genes. Plant Physiology, 143(3), 1429-1438.

10. AYDINOĞLU Fatma (2016). Investigating role of miR319 genes on chilling stress during maize leaf growth. The FEBS Journal – S107.

12. Aktuğ Gizem, AYDINOĞLU Fatma (2016). Mir396 and growth-regulating factors interaction during maize leaf growth under low-temperature stress; The FEBS Journal- S345.

13. Rymen Bart, Fiorani Fabio, Beemster Gerrit, KARTAL Fatma, Vandepoele Klass, Inze Dirk (2006). Cold nights impair leaf growth and cell cycle in maize through transcriptional changes of specific CDKs, cyclins, and their inhibitors. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular Integrative Physiology – S176.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. AYDINOĞLU FATMA (2016). Evaluation of Turkish maize hybrid lines leaf growth for drought and chilling tolerance. SGEM 2016, 6(1), 547-554., Doi: 10.5593/SGEM2016/B61/S25.072.

2. AYDINOĞLU FATMA, Özcan Melehat,Aydınoğlu Arif Çağdaş (2016). Genotype Environment Interaction OfCirsium (Asteraceae Cardueae) Taxa Distributed On North East Anatolia By Using Spatial Analyst Techniques. SGEM 2016, 3, 231-238., Doi: 10.5593/SGEM2016/B23/S11.030. microRNAs. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences 2019, Ankara/TURKEY.

4. AYDINOĞLU FATMA (2017). Cold induces differential expression of microRNAs in the maize leaf growth zones.  International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Afyon/TURKEY.  

5. AYDINOĞLU FATMA (2017).MiRNome analysis of maize (Zea mays L.) leaf throughout growth (2009). Identification of genes regulating</span>

7. AYDINOĞLU FATMA, Iltas Omer, Akkaya Ozlem (2019). Investigation of growth response of maize (Zea mays L.) treated to rhizospheric endophytic Pseudomonas putida. 2nd International Eurasian Conference on Biological &  Chemical Sciences, Ankara.

8. AYDINOĞLU FATMA (2018) MicroRNAs control maize leaf size by switching cell proliferation to cell expansion targeting developmental transcription factors, 60th Annual Maize Genetics Conference. 

9. AYDINOĞLU FATMA (2017).  Cell cycle regulation in maize (Zea mays L.) leaf growth zones under chilling stress. International Green Biotechnology Congress. 

10. Fiorani Fabio, Rymen Bart, KARTAL FATMA, Inze Dirk, Beemster Gerrit (2005). Transcriptional analysis of cell cycle gene expression in maize leaves. American Society of Plant Biologists (ASPB) Conferance, Seattle, 

11. </span>Şeker Mine Gül, Kayıhan Ceyhun, AYDINOĞLU FATMA, Çiftçi Yelda Özden (2019). Biotization of in vitro plants with endophytic benefial bacterium (PGP_invit) to understand plant-bacteria interaction. IN VITRO CELLULAR DEVELOPMENTALBIOLOGY-ANIMAL, 55, S60-S60.</span>

12. AYDINOĞLU FATMA, Akgül Burak (2019).  Virus-based microRNA silencing to unrevealing maize (Zea maysgrowth regulation under chilling stress,  Eurasian Congress on Molecular Biotechnology (ECOMB2019),Trabzon/TURKEY.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. AYDINOĞLU FATMA (2015) Bitki Biyokimyası, Bölüm adı:(Bölüm 22: Biyoteknoloji Tarım, Besin ve Endüstrinin Gereksinimlerini Karşılayacak Şekilde Bitkileri Değiştirir. Nobel, Editör: Ayaz FA Sökmen A.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. AYDINOĞLU FATMA, Akgül Burak (2019) Mısır (Zea mays L.)’ın üşüme stresine toleransı sırasında yaprak büyüme bölgelerinde mikroRNA aracılıklı redoks regülasyonunun incelenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri

2. AYDINOĞLU FATMA, Aktuğ Gizem (2017). Bitki Biyoteknolojisi’nde MikroRNA Tabanlı İnterferans Uygulamaları.Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2), 227-238.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. İltaş Ömer, Akkaya, Özlem, AYDINOĞLU FATMA (2018). Investigating growth-related microRNAs roles in growth promoting bacteria in the leaf of maize seedlings, FBE Yüksek Lisans Araştırmalar Sempozyumu, KOCAELİ.

2. Akgül Burak, Aktuğ Gizem, AYDINOĞLU FATMA (2017).Mısır (Zea mays L.) bitkisinin yaprağının büyüme ve gelişimi sırasında mikroRNA aracılıklı redoks regülasyonu.GTÜ FBE Lisanüstü Araştırmalar Senpozyumu, KOCAELİ.

3. Aktuğ Gizem, AYDINOĞLU FATMA (2016). Soğuk Stresi Sırasında Mısır Zea mays Yaprağının Büyümesinin Düzenlenmesinde miRNA Genlerinin Rolü. FBE Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, KOCAELİ, 76-77.

4. Abdihakem Abdi Mohamud, AYDINOĞLU FATMA (2016). Identification of genes regulating maize leaf growth under drought stress. FBE Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, KOCAELİ, 45-45.

5.KARTAL FATMA AYAZ Faik Ahmet ÖZCAN Melahat HAYIRLIOĞLU-AYAZ Sema (2006) Bazı Alchemilla L. Türlerinin Yapraklarında Fenolik Madde İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN.

Projeler:

1. Mısır (Zea mays L.) Fidelerinin Üşüme Stresine Toleransında ve Büyüme İşlevlerinde miRNA Genlerinin Rolünün Belirlenmesi, 2018, TÜBİTAK - 115Z527.

2. Üşüme stresi sırasında mısır (Zea mays) bitkisinin yaprağında hücre bölünmesi ve genişlemesi işlevleri üzerine mikroRNA aracılıklı redoks regülasyonunun incelenmesi, 2017, BAP -2017-A-105-42.

3. Melatonin uygulamasının ve içsel betalainlerin tuz stresine duyarlı ve duyarsız kırmızı ve beyaz pancarlarda lipid kararlılığı ve bütünlüğünün korunmasındaki rolünün araştırılması, 2019, TÜBİTAK1001.

4. Alev ağacının in vitro kültürlerinden izole edilen ve bitki büyümesini teşvik eden bakterinin konakçısına olan etkilerinin fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde irdelenmesi, TÜBİTAK1001-117R002.

Ödüller:

1. Doktora Sonrası Arastırma Bursu, TÜBITAK, 2011

2. Yurtdısı Doktora Bursu, TÜBITAK, 2008

3. Erasmus Bursu, KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, 2004

Burak AKGÜL, Mısır (Zea mays L.) Bitkisinin yaprak büyüme işlevleri üzerine mikroRNA aracılıklı redoks regülasyonunun incelenmesi, GTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, Kocaeli.

  • Doktora: Mısır (Zea mays L.) bitkisinin büyümesini düzenleyen yeni bir genin tanımlanması, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü & Ghent University, Plant Systems Department, Trabzon/Turkey & Ghent/Belgium, 2010.
  • Yüksek lisans: Mısır (zea mays cv. B73) yaprağında soğuk stresi etkileri ve gelişim evrelerinde hücre döngüsü genlerinin transkript analizleri, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2006.
  • Lisans: KTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,2003.