gtu_logo

Tarihçe ve Genel Bilgi

Üniversitemizin kuruluş misyonu ve kurumsal stratejik planı çerçevesinde, meslek örgütleri ve Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin (TUPOB) Şehir ve Bölge Planlama eğitimine ilişkin görüş, tespit ve değerlendirmeleri çerçevesinde, içinde bulunduğu coğrafyanın potansiyellerini ve sorunlarını dikkate alan; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı ve küresel trendlerin gereklerini karşılayan bilgi ve becerileri sağlamaya yönelik meslek insanları yetiştirme hedefiyle 2017 yılında  lisans programında eğitim öğretim başlamıştır.

Disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi öngören lisansüstü öğrenim programına ise 1995 yılından bu yana Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İktisat ve Coğrafya gibi farklı disiplinlerden gelen öğrenciler kabul edilmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün vizyonu;

Türkiye ve özelde Marmara Bölgesi’nde yer alan planlama bölümleri arasında özgün ve karakteristik bir yer ve konum elde ederek ülke kalkınmasında ve ülke mekan organizasyonunda söz ve etki sahibi olmak”.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün misyonu;

Bilimsel gerçekler ve evrensel ahlaki normlar çerçevesinde dünya çapında, dünya ve ülke gerçekleriyle uyumlu, önyargılardan uzak ve kamu yararını ilke edinen bir planlama programı oluşturmak, bu doğrultuda bilimsel ve akademik yayınlar yapmak”.

Bu bağlamda GTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün yetiştirdiği meslek insanının;

Sosyal adalet, hakçalık, toplumsal refah ve kaynak kullanımında verimlilik değerlerine sahip,

Katılım odaklı organizasyon becerisi yüksek,

Birey ile kamunun hak ve çıkarlarını dengeleyen,

Farklı yaşam biçimlerini göz önünde bulunduran,

Doğal kaynaklar ile sosyal, kültürel ve mekânsal mirasın korunması, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda duyarlı,

Küresel meselelerde entelektüel bakış açısına, eleştirel düşünceye ve meslek etiğine sahip,

Yenilikçi, yaratıcı, özgün ve özgür düşünebilen

nitelik ve değerlere sahip olması hedeflenmektedir.