gtu_logo

Proje ve Rapor Hizmetleri

Aşağıda kısmen ifade edilen rapor ve proje hizmetleri fakültemiz bünyesindeki akademik personel tarafından verilebilmektedir.

 

Mimarlık-Restorasyon Alanı

1-      Mimari Tasarım ve Uygulama Projeleri

2-      Tarihi Yapıların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

3-      Tarihi yapılara ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları

4-      Tarihi yapılara ait mimarlık tarihi raporları

5-      Yapı Malzemeleri ile ilgili laboratuvar hizmetleri, raporlama ve danışmanlık.

 

Yapı Deprem Alanı

1-      Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemleri; Sanayi tesisi, İletim Hatları, Boru Hatları, Eğitim ve diğer yapılar için Bölgesel Risk Analizleri T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı için hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasarı ve can kaybını bölgeden henüz bilgiler gelmeye başlamadan tahmini olarak hesaplayan bir sistem “AFAD RED” (Rapid Earthquake Damage and Loss Estimation System) geliştirilmiştir. Bu sistem; 2016 yılından itibaren alt yapı hasarı (su, elektrik, doğalgaz v.b), karayolları, demir yolları, limanlar ve kritik tesislerdeki hasar hesaplaması ile deprem sarsıntısının doğrudan oluşturacağı yaklaşık ekonomik kaybı hesaplayabilir duruma gelmiştir.

2-      Sahaya Özel Deprem Tehlike Analizleri ve DBDY2017’ye göre Deprem Kayıtların Ölçeklendirmesi,

3-      Yapı-zemin-Kazık etkileşimleri için 3 Boyutlu detaylı analizler (FLAC3D)

4-      Tarihi ve/veya Yığma Yapıların Yapısal Modelleme Analizleri ve Güçlendirme Yöntemleri

5-      Yüksek Yapıların İleri Düzey Sismik Analizleri ve Yapısal Sistemlerin Performansa Dayalı Tasarımları

6-      Köprü Tasarımları ve Performans Analizleri

7-      Deprem Yalıtımlı (izolatörlü) Yapıların Analizleri

8-      Riskli bina tespit raporu (6306 sayılı kanun çerçevesinde ÇŞB tarafından yetkili)

 

Şehir ve Bölge Planlama Alanı

1-      Planlama sürecinde farklı ölçeklerde plan çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri (mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları, imar planları, vb.)

2-      Özel alanlarda planlama çalışmaları (kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim alanları, koruma alanları, kıyı alanları, sanayi alanları vb.)

3-      Kentsel tasarım ve peyzaj projeleri

4-      Strateji ve vizyon belirlemeye yönelik, odak grup toplantısı vb. süreçlerin tasarımı ve yönetimi, SWOT ve PESTLE analizi

5-      Sosyo-ekonomik yapıyı incelemeye yönelik analizler, istatistiki analizler (faktör analizi, anova, regresyon vb.)

6-      Eğilim analizleri ve projeksiyon (nüfus, istihdam vb.)

7-      Coğrafi bilgi sistemleri destekli mekânsal analizler

8-      Saha araştırmaları, anket tasarımı, anket uygulama sürecinin yönetimi ve anket sonuçlarının değerlendirmesi-raporlanması

9-      Kentsel yaşam kalitesi araştırmaları, anket ve analizleri

10-  Planlama ve imar konularında bilirkişilik ve uzman raporlarının hazırlanması.

11-  Şehir ve Bölge Planlama Hizmetleri

 

Endüstriyel Tasarım Alanı

1-      Ürün tasarımı hizmetleri (mobilya, beyaz eşya, seramik sağlık gereçleri, aksesuar, takı, ayakkabı, çanta)

2-      3 boyutlu modelleme hizmetleri