gtu_logo

İç Denetim Birimi


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüştür. 

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız  nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. 

5018 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemize tahsis edilen 3 adet iç denetçi kadrosundan 2 adet iç denetçi ataması yapılmıştır.

 

Misyon
Üniversitemizin risk yönetimi, yönetişim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirme taahhüdü altında değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle  kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır

 

Vizyon
Uluslar arası standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygun, etkili ve verimli iç denetim faaliyetini, sürekli iyileştirme taahhüdü altında, kurum hizmetlerine maksimum değer katacak şekilde yürütmektir.

 

YÖ-0031 İç Denetim Birimi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

İç Denetim Biriminin Görevleri

 • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak,  
 • Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek, 
 • Üniversitenin  risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, 
 • İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üst yöneticinin bilgisine sunmak, 
 • İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, 
 • İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek, 
 • Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak, 
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak, 
 • İç denetim biriminin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunu Enstitünün insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturmak ve bunun için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek, 
 • İç denetim birim yönergesinin ve işlem süreçlerinin Kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek, 
 • İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında üst yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgilendirmek, 
 • Denetim raporlarını, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini iç denetim biriminde muhafaza etmek, 
 • İç denetim faaliyeti  ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,  görevlerini  yürütür.