Etik Kurul

 

 Kurulun Görevleri>> 

2547 sayılı Kanunun 24 üncü, 42 inci ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

GÖREVLERİ:

a)Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

b)İnceleme sonucunda alınan kararları rektöre sunmak,

c)Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak,

d)Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek,

e)Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş, bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlamak,

f)Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında talep halinde görüş bildirmek,

g)    Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirmek,

h)Gerektiğinde alt komisyon oluşturmak,

i) Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetleri yürütmek:

1) Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirmek,

2) Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek,

3) Üniversite bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit etmek,

4) Üniversitede bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet göstermek,

5) Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ETİK KURUL ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ - Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER
Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU - Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Üye

Prof. Dr. Gökhan ÖZER - İşletme Fakültesi Dekanı

 Üye

Prof. Dr. Elif Özlem ORAL AYDIN - Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Sedat ALKOY - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Aylin USLU - Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA - İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum