Directives and Guidelines

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi (Directive for GTU Accessibility Division)

YÖ-0002 Önlisans-Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Associate Degree-Undergraduate English Preparation Education And Exam Directive)

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge (Directive for Determining Top-Ranking Undergraduate Alumni)

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi (YÖ-0004 Double Major Program Directive)

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi (YÖ-0005 Vertical Transfer Undergraduate Practice Regulation)

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge (Directive on the Implementation Principles for Issuing Graduation Certificates, Diplomas and Diploma Registration Books)

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi (Regulation On Exemption From Undergraduate Courses And Recognition Of Previous Courses)

YÖ-0008 Lisansüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi (Directive for International Graduate Students)

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Graduate English Preparatory Education-Teaching And Exam Directive)

YÖ-0011 Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (Directive for the Application, Admission and Enrollment of International Students to Bachelor's Degree Programs)

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi (YÖ-0012 Minor Program Regulation)

YÖ-0013 Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi (YÖ-0013 Directive for Transfer of Associate and Undergraduate Programs)

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi (Directive for Ethical Principles and the Ethics Board)

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi (Directive for Human Research Ethics Board)

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları (Architectural Design Courses Application Principles Directive)

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları (Guidelines For the Practical Aspects Of Architectural Design VIII Course)

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education At The Faculty Of Architecture Internship Directive)

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Engineering)

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi (Directive for Intellectual and Industrial Property Rights)

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi (Directive for the Technology Transfer Office)

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi (Directive for the Anti-Mobbing Division)

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi (Directive for the Gebze Technical University Guest House)

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (Establishment and Operational Directive for Student Societies)

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (Directive for Part-Time Student Employment)

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Staj Yönergesi (Internship Directive for the Faculty of Business Administration)  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi (Directive for Correspondence Procedures, Signature Authorizations, and Authorization Transfers)

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi (Directive for Internal Audit) 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi (Directive for Using the Prof. Dr. Nejat Göyünç Library) 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi (Directive for the Rescue Team) 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi (Directive for the Student Council) 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi (Establishment and Operational Directive for the Preschool) 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi (Turkish Preparation Education and Examination Directive)

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi (YÖ-0038 Directive on Foreign Language Education Programs and Courses

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi (Directive for Dormitory Administration and Management)

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi (Directive for Erasmus Student and Staff Exchange)

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (Implementing Directive for Scientific Research Projects)

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (Disabled Students Education - Training and Examination Practices Directive)

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Academic Promotion and Evaluation Board)

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi (Directive on Rules for Bicycle Use)

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi (Directive for Dental Services)

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (Directive for the Industrial Applications Course) (Click for FR-0638)

YÖ-0093 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi - YENİ VERSİYON (Directives Of Industrial Applications Course - NEW VERSION) (Click for FR-0638)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi (Directive for Security and Traffic Practices)

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi (Directive for the Legislation Commission)

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi (Directive for Psychological Counseling and Guidance Services)

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi (Directive for the Education and Certificate Programs Offered by the Continuing Education Application and Research Center)

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Mediation Commission) 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları (Graduate Education and Training Regulations Senate Implementation Principles)

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi (GTU Directive for Academic Promotion and Appointment)

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar (Requirements Determined for the Extension of the Period of Duty for Assistant Professors)

YÖ-0057 Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları Yönergesi (Requirements for the Extension of the Period of Duty for Research Assistants)

YÖ-0058 Personel Ödül Esasları Yönergesi (Directive for Principles for Personel Awards)

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları (Implementation Principles for ASELSAN Academy Graduate Education Program)

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar (Procedures and Principles for Administrative Staff Appointment by Transfer to Another City)

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi (Directive for the Advisory Committee for Research and Planning)

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi (Directive for the Employment of Foreign National Academic Staff)

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi (Directive for Information Technology Policies)

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi (Directive for Security Clearance and Archive Research)

YÖ-0066 Önlisans-Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Associate and Undergraduate Student Counseling Directive)

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi (Directive for the Academic Archive and Open Access)

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi (Directive for the Animal Experiments Local Ethics Board)

YÖ-0069 Misafir, Doktora Sonrası Araştırmacı ve Kısmi Zamanlı Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi (Directive for In-Service Training)

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Basic Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi (Directive for Zero Waste Management)

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi (Management Directive for Gebze Technical University Sports Facilities)

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları (Incentive Programs for International Scientific Publications and Implementation Principles)

YÖ-0075 Yayın Yönergesi (Directive for Publications)

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge (Directive on the Establishment and Duties of the Catering Services Committee)

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Procedures and Principles on the Contract-Basis Employment of Faculty Members That Surpassed Their Retirement Age)

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (Procedures And Principles of Implementation Regarding Associate Degree-Bachelors Degree Students Who Have Completed Their Maximum Period of Study But Failed to Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Electronics Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları Civil Engineering Department Undergraduate Education Internship Principles)

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Faculty Of Engineering Department of Cartography Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Chemical Engineering Department Internship Application Principles)

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Mechanical Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Environmental Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Industrial Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Computer Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0088 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Materials Science And Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0089 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Aviation and Space Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0091 Araştırma Geliştirme Komisyonu Yönergesi

YÖ-0092 Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

YÖ-0094 GTÜ 101 Müfredat Dışı Etkinlik Uygulama Esasları (GTU 101 Principles of Implementation for Extracurricular Activities)

YÖ-0095 Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0096 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0097 Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü (GebzeLAB) Yönergesi

YÖ-0098 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

YÖ-0099 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0100 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Uygulama Esasları

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree