Directives and Guidelines

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi (Directive for GTU Accessibility Division)

YÖ-0002 Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Preparatory English Education-Teaching and Exam Directive for Undergraduate Students)

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge (Directive for Determining Top-Ranking Undergraduate Alumni)

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi (Directive for Double Major Programs)

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi (Implementation Directive for Undergraduate Vertical Transfer)

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge (Directive on the Implementation Principles for Issuing Graduation Certificates, Diplomas and Diploma Registration Books)

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi (Exemption and Adjustment Directive for Undergraduate Students)

YÖ-0008 Lisanüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi (GTU Directive for International Graduate Students)

YÖ-0008 GTU Directive For Graduate International Students 

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Ögretim ve Sınav Yönergesi (Preparatory English Education-Teaching and Exam Directive for Graduate Students)

YÖ-0011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (Directive for the Application, Admission and Enrollment of Foreign National Students) 

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi (Directive for Associate Degree Programs)

YÖ-0013 Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi (Lateral Transfer Directive for Undergraduate Programs)

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi (Directive for Ethical Principles and the Ethics Board)

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi (Directive for Human Research Ethics Board)

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları (Implementation Principles for the Architectural Design Courses)

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları (Implementation Principles for the Architectural Design VIII Course)

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Architecture)

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Engineering)

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi (Directive for Intellectual and Industrial Property Rights)

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi (Directive for the Technology Transfer Office)

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi (Directive for the Anti-Mobbing Division)

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi (Directive for the Gebze Technical University Guest House)

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (Establishment and Operational Directive for Student Societies)

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (Directive for Part-Time Student Employment)

YÖ-0026 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölüm Staj Yönergesi (Internship Directive for the Department of Molecular Biology and Genetics)

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Business Administration)  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi (Directive for Correspondence Procedures, Signature Authorizations, and Authorization Transfers)

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi (Directive for Internal Audit) 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi (Directive for Using the Prof. Dr. Nejat Göyünç Library) 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi (Directive for the Rescue Team) 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi (Directive for the Student Council) 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi (Establishment and Operational Directive for the Preschool) 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi (Directive for Preparatory Turkish Teaching and Exams) 

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi (Directive for Foreign Language Education Programs and Courses) 

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi (Directive for Dormitory Administration and Management)

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi (Directive for Erasmus Student and Staff Exchange)

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (Implementing Directive for Scientific Research Projects)

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (Directive for Education-Teaching and Exams for Students with Disabilities)

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Academic Promotion and Evaluation Board)

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi (Directive on Rules for Bicycle Use)

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi (Directive for Dental Services)

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (Directive for the Industrial Applications Course) (Click for FR-0638)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi (Directive for Security and Traffic Practices)

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi (Directive for the Legislation Commission)

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi (Directive for Psychological Counseling and Guidance Services)

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi (Directive for the Education and Certificate Programs Offered by the Continuing Education Application and Research Center)

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Mediation Commission) 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları (Senate Implementation Principles for Graduate Education-Teaching Regulation)

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi (GTU Directive for Academic Promotion and Appointment)

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar (Requirements Determined for the Extension of the Period of Duty for Assistant Professors)

YÖ-0057 33a Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları (Requirements for the Extension of the Period of Duty for Research Assistants Under 33a)

YÖ-0058 Akademik Ödül Esasları (Principles for Academic Awards)

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları (Implementation Principles for ASELSAN Academy Graduate Education Program)

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar (Procedures and Principles for Administrative Staff Appointment by Transfer to Another City)

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi (Directive for the Advisory Committee for Research and Planning)

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi (Directive for the Employment of Foreign National Academic Staff)

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi (Directive for Information Technology Policies)

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi (Directive for Security Clearance and Archive Research)

YÖ-0066 Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Directive for Advising Undergraduate Students) 

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi (Directive for the Academic Archive and Open Access)

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi (Directive for the Animal Experiments Local Ethics Board)

YÖ-0069 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Yönergesi (Directive for Visiting and Postdoctoral Researchers) 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi (Directive for In-Service Training)

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Science) 

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi (Directive for Zero Waste Management)

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi (Management Directive for Gebze Technical University Sports Facilities)

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları (Incentive Programs for International Scientific Publications and Implementation Principles)

YÖ-0075 Yayın Yönergesi (Directive for Publications)

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge (Directive on the Establishment and Duties of the Catering Services Committee)

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Procedures and Principles on the Contract-Basis Employment of Faculty Members That Surpassed Their Retirement Age)

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (YÖ-0078 Procedures And Principles Of Implementation Regarding Undergraduate Students Who Have Used Their Maximum Period Of Study And Failed To Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (YÖ-0079 Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0088 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum