gtu_logo

Genel Bilgi

Üniversitelerin görevi, Ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma yapmak, araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslar arası bilgi platformunda seçkin bir yer ve bireyler kazandırmak, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunmak ve toplumsal, kültürel ve ekonomik zenginleşme sürecine katkıda bulunmaktır.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelere getirilen yenilikler çerçevesinde birçok üniversitede lisanüstü öğretim başlamıştır. Bilimsel çalışma ve araştırma kadroları olarak da nitelendirebileceğimiz lisanüstü öğrencilik, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversite bünyelerinde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitüler disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak lisanüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Üniversitelerin akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülmektedir.

Sosyal Bilimler alanında yapılan lisansüstü eğitimin amacı, farklı çalışma alanlarında kişisel entellektüel derinliği geliştirmek; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişimi sağlamak; eğitim, araştırma, endüstri ve yönetimde kariyer için etkin eğitimi verebilmek ve öğrencilerin iletişim ve liderlik gibi yetkilerini geliştirmektir. Bu nedenle, üniversitelerde yüksek öğrenim gören gençlerimizin sahip oldukları mesleklerde ufuklarını genişletmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve kendilerinin bilimsel ve teknik alanlarda çok daha üretken olmalarını sağlamak amacı ile seçtikleri programlarda Enstitüler ve ilgili anabilim dalları yönlendirici olmalıdır. Günümüzde özellikle sosyal bilimler alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu çağdaş teknolojilerin ihtiyaç duyduğu uzmanlık bilgisinin karşılanması, lisansüstü programların, öğrencileri değişik alanlarda, lisanüstü derslerle ve ileri araştırmalarla hazırlanması ile mümkündür. Bu amaçla, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında, üniversitekamu-özel sektör işbirliği ile AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisanüstü çalışmalarının sürdürülmesinde ve sorunlara çözüm önerileri sunulup, uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasında enstitülerin önemi ortaya çıkmaktadır.

Lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslar arası düzeyde rekabet edebilir, üstün nitelikli, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olan Sosyal Bilimler Enstitümüz, etkin bir lisansüstü eğitim ile Sosyal Bilimler alanında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bilim ve teknoloji alanında uluslar arası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerekyeni lisanüstüprogramlarının açılmasını ve ileri araştırma konularını teşvik etmek; lisanüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslar arası düzeyde rekabet edebilir, üstün nitelikli, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmayı hedeflemektedir.