Alumni

No Name & Surname
Year Advisor Thesis Title Degree
1 ALİ NAİL ÇETİNER 2002 Bülent Akbaş Tek serbest dereceli sistemlerde enerji talebinin olasılıksal yöntemle bulunması MSc
The energy demand in inelastic single degree of freedom systems by probabilistic method  
2 YUSUF YÜCEKAYA 2002 Eren Uçkan Sakarya viyadüğünün sismik performansının araştırılması MSc
Seismic performance of Sakarya viaduct  
3 HAKAN TEMİZ 2002 Eren Uçkan Bolu viyadüğünün sismik performansının araştırılması MSc
Study of seismic performance of Bolu viaduct  
4 SERDAR ALTIN 2003 Eren Uçkan Alternatif sismik izolasyon cihazı (FPS) sürtünmeli sarkaç tipi deprem izolatörlerinin Bolu viyadüğünde uygulanabilirliğinin ve performanslarının araştırılması MSc
The applicability and performance of displacement of the friction pendulum system (FPS) which consists of alternative bearings for retrofit of the Bolu viaduct  
5 BURÇİN ŞAHİNALP 2004 Bülent Akbaş Çelik yapılarda P-delta etkisinin araştırılması MSc
Research of the P-delta effects on steel frames  
6 GÖKHAN GÖKMENOĞLU 2004 Bülent Akbaş Tek serbestlik dereceli sistemlerde enerji parametrelerinin ve yapısal mukabelenin istatistiki olarak değerlendirilmesi MSc
A statistical evaluation of energy parameters and structural response in single degree of freedom systems  
7 İHSAN YAVUZ PARLAK 2004 Atilla Öven Standart 2-boyutlu çubuk sonlu elemanların yüksek sıcaklık analizine adaptasyonu MSc
   
8 SERKAN BİLGİÇ 2004 Bülent Akbaş Betonarme yapılarda sismik iyileştirme yöntemleri ve maliyet karşılaştırmaları MSc
Seismic isolation of concrete structures and cost comparison  
9 MÜCİP TAPAN 2004 Atilla Öven Deprem tehlikesinin yerleşim birimleri üzerindeki etkilerinin tahmini -Van örneği- MSc
Assessment of earthquake risk on residentials -sample of Van-  
10 İLKNUR KARA 2004 Bülent Akbaş Çelik çerçevelerin öteleme analizleri ve plastik mafsal dönmesi değişimleri MSc
Pushover analyses of steel moment resisting frames and plastic hinge deformations  
11 PELİN ÇORUK 2005 Eren Uçkan 1999 Kocaeli depremi sırasında İzmit Körfezi'ndeki kollektör hattında meydana gelen hasarın derlenmesi (batı bölgesi) MSc
Determination of repair rates of pipeline damages during 1999 Kocaeli earthquake in İzmit Bay (west site)  
12 DİLEK KARABULUT 2005 Eren Uçkan 1999 Kocaeli depremi sırasında İzmit Körfezi'ndeki kollektör hattında meydana gelen hasarların derlenmesi (doğu bölgesi) MSc
Determination of repair rates of pipeline damages during 1999 Kocaeli earthquake in İzmit Bay (east site)  
13 KEZBAN KARADUMAN 2005 Bülent Akbaş Soğukta şekil verilmiş ince cidarlı çelik profillerle oluşturulan yapı panellerinde kaplamanın yanal dayanıma etkisi MSc
The influence of lining on the lateral behaviour of cold-formed thin walled steel wall frames  
14 ABDULGANİ YILDIZ 2005 Atilla Öven 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra İstanbul'daki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının rehabilitasyon çalışmalarının irdelenmesi MSc
The investigation of the rehabilitation studies of primary and high schools in İstanbul after the 17 of August Marmara earthquake  
15 ÜLGEN MERT TUĞSAL 2005 Bülent Akbaş Çelik çerçevelerde histeretik enerji talepleri ve öteleme analizleri MSc
Pushover analyses and hysteretic energy demend in steel frames  
16 EMRE ABALI 2005 Eren Uçkan Sıvı tanklarının deprem hareketlerinin sismik taban izolasyonu yöntemi ile azaltılması MSc
Reducing seismic responses of base isolated liquid storage tanks  
17 MALİKİ EJDER BATUR 2005 Bülent Akbaş Standart yapılarda sismik izolasyon MSc
Seismic isolation of standard buildings  
18 FATİH ŞEKÜR 2005 Bülent Akbaş İnce cidarlı çelik takviyeli CTP yapısal elemanlarının tasarımında ince cidarlı çelik yapı hesap standartlarının kullanılabilirliği MSc
Using inventions related, which is the greatest obtacle for use of GRP composites as structural elements  
19 ONUR KILIÇ 2006 Bülent Akbaş Deprem hareketine maruz doğrusal olmayan tek serbestlik dereceli sistemlerin göçme olasılıkları MSc
Failure probabilities of inelastic single degree of freedom systems subject to earthquake ground motion  
20 SELCEN GÜRBÜZ 2006 Bülent Akbaş Çelik çerçevelerde kirişlerin ön tasarımı için bir yaklaşım MSc
An approach for the preliminary design of beams in steel frames  
21 VEYSEL ÖNER 2006 Bülent Akbaş Çelik çerçevelerde kolon ek yerlerinin sismik talepleri ve zaman geçmişi analizleri MSc
Seismic demands and time history analysis on column splices in steel frames  
22 SERKAN ALATAŞ 2007 Eren Uçkan Çok katlı yapıların sismik takviyesinde kullanılan metal sönümlendirici TADAS cihazlarının verimliliğinin araştırılması MSc
Efficiency of metallic TADAS damping devices as the retrofit for multi story buildings  
23 BAŞAR ERALP 2008 İrfan Sayım Yüksek yapıların dinamik davranışlarının gerçek zamanlı DPGS yöntemi ile ön izlemesi için test prototipi MSc
Test prototype for monitoring of dynamic behavior of high buildings with real time DPGS method  
24 EMRE ERTEK 2009 Yasin Fahjan Osmanlı minarelerinin yapısal modellenmesi ve deprem analizi MSc
Structural modelling and earthquake analysis of Ottoman minarets  
25 OSMAN DİZDAR 2009 Bülent Akbaş Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin sismik performansları MSc
Seismic performance of concentrically braced frames  
26 MEHMET AYDIN 2010 Yasin Fahjan Ortagonal olmayan yapıların DBYBHY 2007'ye göre deprem performanslarının değerlendirilmesi MSc
The earthquake performance practice of non-orthogonal structures according to DBYBHY 2007  
27 HÜSEYİN FIRAT YALÇIN 2010 Bülent Akbaş Eksenel kuvvet etkisindeki çelik kolon ayaklarının boyutlandırılması için hesap çizelgesi programı hazırlanması ve tasarım uygulamaları MSc
Preparation program schedule for the steel column leg under effect of axial forces and design practices  
28 YUSUF SERDAR İŞÇİ 2010 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeve elemanlarının tasarımı için hesap çizelgesi programı hazırlanması ve tasarım uygulamaları MSc
   
29 RIZA YEŞİL 2010 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek moment çelik çerçeve elemanlarının tasarımı için hesap çizelgesi programı hazırlanması ve tasarım uygulamaları MSc
A spreadsheet for the design of special moment frame elements and design practicies  
30 NECMETTİN DOĞAN ÖNDER 2010 Bilge Siyahi Sıvılaşma nedeniyle oluşan yanal yayılmanın bir yapay sinir ağı (YSA) modeli ile değerlendirilmesi MSc
Evaluation of liquefaction-induced lateral spreading by a neural network (NN) model  
31 ABDULLAH SOYLU 2010 Bülent Akbaş Zayıflatılmış kiriş enkesitli çerçevelerin sismik performansları MSc
Seismic performance of reduced beam section (RBS) frames  
32 HÜSNÜ MERCİMEK 2010 Yasin Fahjan Simetrik ve asimetrik binalarda modal ek dışmerkezlik yönteminin uygulanması MSc
Application of alternative procedure for accidental eccentricity in dynamic modal analyses of symmetric and non-symmetric buildings  
33 ONUR AKOVALI 2010 Yasin Fahjan Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde artımsal mod birleştirme yöntemi ile deprem performansının değerlendirilmesi MSc
Earthquake performance assessment of concentrically braced steel frames using incremental response spectrum analysis procedure  
34 MEHMET TOYANÇ YAZGAN 2010 Bülent Akbaş Yangın geçirmiş çelik binaların dayanımlarının araştırılması MSc
Investigation of lateral strength of steel buildings subject to fire  
35 GÖKHAN KILIÇ 2010 Bilge Siyahi İstanbul su şebekelerinin sismik analizi MSc
Seismic evaluation of water transmission system in Istanbul  
36 ÖZGÜR BAŞARAN ERDEM 2010 Bilge Siyahi Güç (enerji) santralı temellerinin sismik tasarımı üzerine bir çalışma MSc
A study on seismic design of foundations for power (energy) plants  
37 ÖZGÜR BORA ENGİN 2010 Yasin Fahjan Hatay bölgesi için deprem tehlike analizleri MSc
Earthquake hazard analysis for Hatay region  
38 SELMAN AKDOĞAN 2010 Bülent Akbaş Çelik moment birleşimlerinin kümülatif plastik dönme kapasitelerinin yapay sinir ağları yardımıyla tahmin edilmesi MSc
Estimation of cumulative plastic rotation capacity of steel moment connections using artificial neural networks  
39 UYGAR KAYA 2011 Bilge Siyahi Endüstriyel çelik binalarda taşkolon temelinin binanın dinamik davranışına olan etkisi MSc
The effects of stone columns to the dynamic response of industrial steel buildings  
40 SELAMİ ÜZEL 2011 Bilge Siyahi Endüstriyel çelik binalarda kazık temellerin binanın dinamik davranışına olan etkisi MSc
The effects of pile foundations to the dynamic response of industrial steel buildings  
41 SELÇUK VATANSEVER 2011 Yasin Fahjan Gerçek deprem kayıtlarının ölçeklendirme yöntemlerinin karşılaştırılması MSc
Comparing of the real earthquake time histories scaling factors  
42 OĞUZHAN ÇETİNDEMİR 2011 Bülent Akbaş Çelik tabliyeli eğik kablo askılı köprülerin deprem performanslarının incelenmesi MSc
Seismic performance evaluation of cable-stayed bridges with steel deck  
43 BİHTER KORKMAZ 2012 Bilge Siyahi İzmir bölgesi için olasılıksal deprem tehlikesinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi MSc
Probabilistic seismic hazard assessment for Izmir region applying different methods  
44 TÜRKER ÇOKAR 2012 Bilge Siyahi GYTE Çayırova kampüsü zemininin eşdeğer lineer analiz yöntemi kullanılarak davranış analizlerinin değerlendirilmesi MSc
The estimation of site response analysis of G.I.T. campus soil by using equivalence linear analysis method  
45 RAMAZAN BALIK 2013 Yasin Fahjan Üç boyutlu çelik çerçevelerde artımsal mod birleştirme yöntemi ile deprem performansının değerlendirilmesi MSc
Evaluation of earthquake performance with incremental response spectrum analysis in three-dimensional steel frames  
46 EMEL ALTINTAŞ 2013 Bülent Akbaş Çelik perdeli binaların deprem performansları MSc
Comparison of steel plate shear walls and braced frames  
47 YILMAZ BULUT 2013 Bülent Akbaş Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde çapraz düzeninin çelik çerçevelerin dinamik davranışına etkisi MSc
Effect of brace configuration on dynamic response of special braced frames  
48 HİLAL YARAR 2013 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek çelik moment çerçevelerde arttırılmış deprem etkisinin statik ve dinamik analizlerle incelenmesi MSc
Investigation of amplified seismic loads at special moment resisting frames by nonlinear dynamic time history analyses  
49 MUHAMMED TÜRKER EKİNCİ 2013 Yasin Fahjan Çelik tersane yapılarının deprem performanslarının değerlendirilmesi MSc
   
50 KÜRŞAT BAŞAK 2013 Yasin Fahjan Perdeli taşıyıcı sistemlerin artımsal itme yöntemi ile deprem performansının değerlendirilmesi MSc
Nonlineer analysis methods for reinforced concrete buildings with shearwalls  
51 AYŞEGÜL KIZILAY KONTAŞ 2013 Yasin Fahjan Türkiye’deki orta katlı binaların bina performansına etki eden parametrelerin incelenmesi MSc
Parameters affecting the performance of medium rise buildings in Turkey  
52 ÜNAL EKŞİ 2013 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı çelik çerçeve elemanlarının tasarımı için hesap çizelgesi programı hazırlanması ve tasarım uygulamaları MSc
A spreadsheet for the design of special eccentrically braced steel frame elements and design practices  
53 AHMET METİN YILDIRIM 2013 Bülent Akbaş Çelik taşıyıcı sisteme sahip yüksek binaların tasarımı ve analizi MSc
Design and analysis of tall buildings with steel structural system  
54 ÖZGÜN BOZKURT 2014 Yasin Fahjan Giydirme cephe sistemleri ankraj elemanlarının deprem etkisi altında davranışlarının irdelenmesi MSc
Investigation of curtain wall systems anchor elements' behaviour under earthquake effect  
55 ALİ DUMAN 2014 Yasin Fahjan Performance based design of prestressed concrete spun pi̇le supported marine jetty MSc
Öngerilmeli prekast betonarme kazıklı iskelenin doğrusal olmayan performans değerlendirmesi  
56 FARUK KOÇAK 2014 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerde tasarım depremi altında hedef yer değiştirmenin belirlenmesi MSc
Evaluation of target displacement in reinforced concrete moment resisting frames  
57 SERKAN GÖKALP 2014 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek alçak ve orta katlı betonarme çerçevelerde tasarım depremi altında eşit yer değiştirme kuralının incelenmesi MSc
Evaluation of deflection amplification factor in reinforced concrete moment resisting frames  
58 ZEYNEP ÇİFTÇİ 2014 Yasin Fahjan Orta yükseklikteki hasar görmüş betonarme binaların hasargörebilirliğinin incelenmesi MSc
Assessment of fragility curves of damaged midrise buildings  
59 MEHMET TURAL 2014 Bilge Siyahi Betonarme yapıların deprem güvenilirliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleri ile karşılaştırılması MSc
Comparison of earthquake reliabilities of concrete buildings by rapid assesment methods  
60 HÜSEYİN METİN DOĞAN 2015 Bilge Siyahi Sismik sıvılaşma mekanizması ve buna bağlı oluşan deformasyonların incelenmesi : Adapazarı bölgesi MSc
The mechanism of the seismic liquefaction and the investigation of the related deformations: Adapazarı region  
61 GÖKHAN ÖZDEMİR 2015 Bilge Siyahi İstanbul ili Tuzla ilçesi sismik tehlike analizi ve geoteknik tehlikelerin değerlendirilmesi MSc
Tuzla district of Istanbul province seismic hazard analysis and evaluation of geotechnical hazards  
62 ASIM TEPENÇELİK 2015 Yasin Fahjan Perdeli taşıyıcı sistemlerin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi MSc
Nonlinear time history analysis for reinforced concrete buildings with shear walls  
63 ZİYA KADIOĞLU 2015 Bilge Siyahi Kazıklı kıyı yapılarının doğrusal olmayan davranışı ve şekil değiştirmeye göre tasarımı MSc
Deformation based design and nonlinear behavior of pile supported wharf structures  
64 BERATİ DEMİR 2015 Yasin Fahjan Yüksek binalarda perdelerin süreklilik ve süreksizlik durumlarının doğrusal olmayan analiz yöntemiyle incelenmesi MSc
Investigation of continuous and discontinuous shear wall effects in high-rise buildings with nonlinear analysis  
65 YALÇIN KOÇAK 2015 Yasin Fahjan Betonarme U-perdelerin modellenmesi ve dinamik etkiler altında performansının incelenmesi MSc
Performance assessment and modelling methods of reinforced concrete U-shaped shear wall under dynamic load effects  
66 ÖZKAN YENİTÜRK 2016 Bülent Akbaş Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde arttırılmış deprem etkileri MSc
Amplified earthquake effects on high level ductility concentrically braced steel frames  
67 MURSEL İĞIN 2016 Bülent Akbaş Farklı çelik taşıyıcı sistem konfigurasyonlarının çelik yapı boyutlandırmasına etkisi MSc
Effect of different structural system configurations on the design of steel structures  
68 ÖZGE YALÇIN 2016 Bülent Akbaş, Eren Uçkan Üçlü sarkaç izolatörle yalıtılmış sıvı depolama tanklarının deprem davranışlarının incelenmesi MSc
Investigation of seismic behavior of the liquid storage tanks insulated the triple pendulum isolators  
69 OSMAN ALİ KORKMAZ 2016 Bülent Akbaş Krenli endüstri yapılarının depreme dayanıklı tasarım esaslarının incelenmesi MSc
Investigation of earthquake resistant design principles for crane-supporting industrial buildings  
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum