gtu_logo

Genel Bilgi

 

Ülkemizde giderek şehirlerin dev şehirlere dönüşmesi ve bu dev şehirlerin her türlü inşaat mühendisliği yapılarına (yüksek yapılar, köprüler, sanat yapıları, otoyollar, barajlar, termik ve nükleer santraller, içme suyu ve kanalizasyon hatları, tarihi yapılar, vb.) olan ihtiyacı ve bu yapıların deprem, sel, rüzgâr, heyelan vb. tehlikeler gerçeği göz önüne alınarak tasarlanması, uygulanması ve kontrolü sırasında nitelikli inşaat mühendisliğine olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyada yaşanan tüm afetler (deprem, sel, taşkın, heyelan, fırtına, terör, vb.), hızla artan nüfus, kentlere göç ve sürekli yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşim alanlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri, mühendislik yapılarında yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasındaki hızlı gelişmeler, artan yapı stoku ve yüksek yapı sayısının giderek artması inşaat mühendisliği alanındaki sorunları da hızla arttırmaktadır.

 

Yukarıda sayılan afetlerden özellikle deprem tehlikesi, inşaat mühendisliğinin konusu olmasına rağmen ülkemizde inşaat mühendisliği lisans programlarında, deprem ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konuları ile ilgili dersler genellikle seçmeli dersler şeklindedir. Deprem mühendisliği ile ilgili konular ise genellikle lisansüstü programlarında yer almaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü, Deprem ve Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, deprem, yapı ve geoteknik deprem mühendisliği konularında 1999 senesinden itibaren yüksek lisans ve 2008 senesinden itibaren doktora çalışmaları yapılmaktadır. 2016 senesinden itibaren Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümünün açılmasıyla birlikte hem lisans hem de lisansüstü programlarımız yeniden düzenlenmiştir. 

 

İnşaat Mühendisliği Lisans Programının amacı; lisans ve lisansüstü düzeyde inşaat mühendisliğinin temel ilkelerini, kavram ve yöntemlerini deprem öncesi ve sonrasında deprem hasarlarının azaltılması yönünde kullanabilen, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulamada kullanımlarını sağlayabilen mühendisler yetiştirmektir. Bu bölümü destekleyen (matematik, fizik, risk analizi vb. gibi) diğer bilim dallarının uygun dersleri de lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim programımızda yer almaktadır. 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, aşağıdaki disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir:

- Deprem ve Yapı Mühendisliği

- Geoteknik Mühendisliği

- Hidrolik

- Kıyı Mühendisliği

- Yapı Malzemesi

- Yapı İşletmesi

- Ulaştırma

 

Bölüm Vizyonumuz

 

Diğer disiplinlerle işbirlikleri içinde yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle inşaat mühendisliği çalışmalarını birleştirmek ve elde edilen bilgi birikimlerini toplumumuzun faydası için kullanabilecek küresel mühendisler yetiştirmektir.​

 

Bölüm Misyonumuz

 

  • Toplumun ihtiyacı olan güncel problemlere (afetlere hazırlık, kaynak planlama vb.) ekonomik ve güvenli çözümler aramak,​
  • Güncel mühendislik bilgi ve becerisine sahip olacak araştırma ve eğitim programları oluşturmak,​
  • Araştırma ve eğitim faaliyetlerinde yenilikçi ve girişimciliği öne çıkartan yaklaşımlar kullanmak,​
  • Çevreci, mühendislik etiğini bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirmek,​
  • Eğitim programında ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirecek fırsatlar sunmak,​
  • Çok iyi yabancı dil becerisine sahip, literatürü takip edebilen, çözümleme yapabilen, özgüveni yüksek, geniş görüşlü öğrenci profili yaratmak…