gtu_logo

Donanım

Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer)
Genel olarak katı haldeki numunelerin yüzey pürüzlülüğünü yüzeye temas eden (mekanik profilometre) farklı çaplardaki elmas ucun, numune yüzeyinde hareket etmesi vasıtasıyla ölçen cihazdır.

Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer)
Aşınma, bir yüzeyin başka bir yüzeye kıyasla göreceli olarak hareketiyle sonuçlanan sürekli hasardır. Aşınma (Tribometre) cihazında katı haldeki (metal, seramik, polimer, kompozit ve kaplama gibi) malzemelerin aşınma deneyleri yapılmaktadır. Aşınma cihazı “ball-on-disc” ve “pin-on-disc” mekanizmaları ile çalışmaktadır.

Çizik Testi (Nanovea Scratch Tester)
Çizik testi cihazı kaplanmış malzemelerin (kaplamanın altlık malzemeye karşı yapışma mukavemetini ölçmek amacıyla) ve sinterlenmiş seramik malzemelerin (farklı seramik tozların matrise karşı yapışma mukavemetini ölçmek amacıyla) yapışma mukavemeti ölçmek amacıyla kullanılır.

Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı
Optik mikroskop metallerin, seramiklerin, polimerlerin, kompozitlerin ve kaplamaların içyapısını incelemek amaçlı kullanılır. Optik mikroskopla bulk haldeki malzemeler incelendiği gibi toz haldeki malzemelerde (tozları görmek amaçlı) incelenebilir. Mikroskopta daha önceden zımparalanıp, parlatılan ve sonrasında asit vasıtasıyla dağlanan numunelerin içyapısı incelenerek, yapı hakkında fikir edinilir.
Optik mikroskopta 50x, 100x, 200x, 400x, 500x ve 1000x büyütmeler mevcuttur. Farklı faz yapılarına ait parçacık boyutu, toz parçacıkların boyutları ve kaplamaların kesit alan görüntü kalınlıkları ölçülmektedir. Cihaz uygun dağlayıcı kullanılarak, polarize görüntü yardımıyla taneleri farklı renkte göstererek analiz imkânı sağlamaktadır. Ayrıca cihaza adapte edilmiş 0.5 gf’ dan 400 gf’ a kadar aralıkta yük uygulayabilen Vickers sertlik cihazı mevcuttur. Vickers sertlik cihazı ile mikron sevilerdeki kaplamaların sertlikleri ölçülmektedir.

.
Korozyon Test Cihazı (Voltalab PGZ402 Potansiyometre)
Korozyon; genel olarak maddelerin, özel olarak metal ve alaşımların çevrenin çeşitli etkileriyle kimyasal ve elektrokimyasal değişime uğraması ya da fiziksel çözünme sonucu aşınması olarak tanımlanır. Korozyon cihazında metal, seramik, polimer bazlı malzemelerin ve kaplanmış numunelerin, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara kadar (0 C’ nin çok altından 100 C’ ye kadar) ve farklı ortamlarda (asidik, bazik veya tuz çözeltisi ortamında) korozyon deneyleri gerçekleştirilir. Cihaz, tafel ekstrapolasyon yöntemi veya elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemini kullanarak korozyon hızını ölçer. Korozyon deneylerinde klasik üç elektrotlu hücre kullanılmaktadır. Hücre camdan yapılmış bir hücre olup atmosfere açık şartlarda çalışma elektrotu, karşıt (platin) elektrotu ve referans (K/KCl kalomel) elektrot olmak üzere üç elektrottan oluşmaktadır. Çalışma elektrotu deney yapılacak numunenin yerleştirildiği 1,04 cm2 yüzey alanına sahip numune tutucu, karşıt elektrot olarak 2,5 cm2 yüzey alanına sahip platin elektrot ve referans elektrot olarak ta K/KCl kalomel elektrot kullanılır. Hücre ortamında mekanik karıştırıcı kullanılarak çözelti içerisinde oluşan korozyon ürünlerinin yüzeyden uzaklaştırılması ve kullanılan çözeltinin homojen kalması sağlanır.

.
Differential Scanning Calorimetry (Netzsch DSC 404 C Pegasus)
Malzeme sıcaklığı kontrollü bir şekilde değiştirilirken malzemenin herhangi bir fiziksel özelliğinin (ağırlık, enerji, genleşme, iletkenlik v.s.) sıcaklıkla değişiminin ölçüldüğü yöntemlere ısıl analiz denir.
DSC yönteminde 2 adet numune potası bulunmaktadır, bu potalar Alumina, Platin gibi olası reaksiyonlara karşı kimyasal tepki vermeyen malzemelerden yapılmıştır. DSC de 25 C’ den 1400 C’ ye kadar çıkılarak ısıl analiz yapılmaktadır. Böylelikle yapıda görülebilecek cam geçiş sıcaklığı, kristalleşme, faz dönüşümü, erime, oksitlenme kararlılığı aralığı, yeniden kristalleşme sıcaklığı, ısı sığası, ısı kapasitesi vb. özellikleri saptamada kullanılmaktadır. Ayrıca normal atmosfer, argon atmosferi ve vakum şartlarında çalışılabilir. DSC cihazı ile metal, seramik ve polimer* kökenli numuneler incelenmektedir.
Diğer analitik metodlara göre avantajları:
1. Geniş bir sıcaklık aralığında çalışılması,
2. Genellikle malzemenin fiziksel haline bağlı kalınmaksızın ölçüm alınması,
3. Çok küçük miktarlarla (0.1-10mg) çalışılmasıdır.
Sıcaklık veya zamana bağlı olarak malzemede oluşan enerji değişimini ölçen analitik bir tekniktir. Bir madde fiziksel ya da kimyasal bir değişime uğradığında ya ısı alır ya da ısı açığa çıkarır. Sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak numune ve referansın (boş numune kabı) içine veya içinden geçen ısı akışının ölçülmesi esasına dayanır.
Cihaz, numunedeki ısı değişimi veya değişimlerini numune ve referansın sıcaklıklarını eşit seviyede tutarak inceler. Bu iki sıcaklığı eşit tutabilmek için numune veya referansa sağlanacak ısı miktarı sürekli bir şekilde ölçülür. Kaydedilen ısı akışı belirli bir ısıl olayda alınan veya verilen enerji miktarının ölçüsünü verir.

.
RF-Glow Discharge Optik Emisyon Spectrometresi (Horiba Jobin Yvon RF-GDOES)
RF-GDOES cihazı çoğu uygulamalar için bulk haldeki bir malzemenin yüzeyinde ve ara yüzeyindeki kimyasal kompozisyonu belirlemek için kullanılmaktadır. Cihaz, birkaç nanometre sevilerinden 150 μm kaplama kalınlıklarına kadar ppm (per part million) seviyelerinde hassasiyetle yüzeyden ara yüzey ve bulk haldeki yapıya kadar derinliğe bağlı olarak kimyasal kompozisyon analizi yapmaktadır. Cihaz başlıca; metaller, metal alaşımları, seramikler, camlar, polimer kaplamaları ve yarı iletkenleri içeren malzeme gruplarının yüzey ve içyapılarının kimyasal kompozisyonlarının analizini çok yüksek hassasiyetle (ppm seviyelerinde), hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Cihaz ayrıca; H, C, N ve O elementlerini belirlenmesini sağlamakta ve bütün elementler için 18 ile 25 pm arasında optik çözünürlük vermektedir.

.
Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx)
Optik Emisyon Spektrometre cihazı ile Alüminyum, Demir, Bakır  ve Magnezyum bazlı malzemelerin kantitatif analiz yapılmaktadır.
Gelen numunelerin metalik halde olması gerekmektedir.

.
Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı (Fischer Dualscope MP40)
Cihaz; probu vasıtasıyla tahribatsız muayene ile eddy akım kayıpları (girdap akımları) yöntemini kullanarak, demir ve demir dışı (alüminyum, magnezyum, titanyum ve zirkonyum gibi) metallerin yüzeylerindeki metalik veya seramik bazlı kaplamaların kalınlıklarını ölçmektedir. Elde edilen değerler; ortalama kalınlık, standart sapma, minimum ve maksimum kalınlık değerleridir.

.

Transmisyon Elektron Mikroskobu 

TEM için numune hazırlama,kimyasal çözelti ile metal numuneler için elektro potansiyel farkı ile TEM numunesi hazırlama,TEM Görüntüleme,nano boyut analizi,görüntüleme ve kırınım tekniklerini birlikte kullanarak malzemelerin mikro yapısal incelenmesi ve kristal yapılarının belirlenmesi

 

Otomatik Kafalı Zımparalama-Parlatma Cihazı (Struers Labopol 5)
Su sirkülasyonlu döner disk zımparalama ve parlatma cihazı: Max 500 rpm

.
Zımparalama-Parlatma Cihazı (Buehler Phoenix Beta)
Su sirkülasyonlu döner disk zımparalama ve parlatma cihazı: Max 600 rpm

.
Elektrolitik Parlatma ve Dağlama Cihazı (Struers LectroPol-5)
Elektrolitik parlatma ve dağlama ünitesi

.
Direnç Telli Fırın (Protherm Alser Teknik) 
Maksimum sıcaklık: 1100 ºC

.
Direnç Telli Fırın (Protherm Alser Teknik)
Maksimum sıcaklık: 1200 ºC

.
Yüksek Sıcaklık Mufl Fırını (NABERTHERM)
Maksimum sıcaklık: 1800 ºC

.
Etüv (Heraeus)
Maksimum sıcaklık: 250 ºC