gtu_logo

Doktora Yeterlik Sınavı

Biyoteknoloji Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları

Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda doktora yeterlik sınavları, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nın “Doktora Yeterlik Sınavı” esaslarını düzenleyen 50. maddesi uyarınca, gerek Doktora gerekse Bütünleşik Doktora öğrencileri için aşağıda sıralanan esaslar çerçevesinde yapılır:

(1) Doktora yeterlik sınavı bir yazılı bir de sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Biyoteknoloji doktora yeterlik sınavının gerek yazılı gerekse sözlü kısımları İngilizce olarak yapılır.

(2) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına ancak mezun olabilmek için almakla yükümlü oldukları tüm kredili dersleri, seminer derslerini (2 adet) ve BTEC693 kodlu “Scientific Research and Publication Ethics and Methodology” dersini başarı ile tamamladıktan sonra ve AGNO’ları en az 3.00 ise girebilirler.

(3) Doktora öğrencileri en erken 2., en geç 5. yarıyılın sonunda, Bütünleşik Doktora öğrencileri ise en erken 4., en geç 7. yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Ocak ayında bahar yarıyılı için ise Haziran ve/veya Temmuz ayında olmak üzere her akademik yıl içinde 2 kez yapılır. Sözlü sınav, yazılı sınavdan 5-10 iş günü sonra yapılır. Biyoteknoloji doktora yeterlik sınavlarının yapılacağı kesin tarihler en az 2 ay öncesinde Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenerek enstitünün sayfasında ilan edilir.

(5) Yazılı sınavdan en az 100 üzerinden 65 puan alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır. Doktora yeterlik sınavı başarı notuna yazılı sınav %60, sözlü sınav ise %40 katkı yapar. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılması için başarı notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyıl yeniden sınava alınır. Yazılı sınavda başarısız olanlar yeniden yazılı sınava ve başarılı oldukları takdirde sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olduğu halde sözlü sınavda başarısız olanlar ise sadece sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

Yazılı sınav esasları:

(1) Doktora yeterlik yazılı sınavı, “Advanced Biotechnology” ve “Bioentrepreneurship” konularına ilaveten, Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı tarafından belirlenen Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Konu Seçme Formu’nda listelenen konulardan öğrenci tarafından danışmanının onayı ile seçilip program koordinatörü tarafından onaylanan 5 adet konuları içerecek şekilde hazırlanır.

(2) Yazılı sınav “Advanced Biotechnology” konusundan 2, “Bioentrepreneurship” konusundan 1ve başvuru sahibi öğrenci tarafından seçilen 5 farklı konudan 2’şer soru olmak üzere toplam 13 sorudan oluşur.

(3) Öğrencilerin , “Advanced Biotechnology” ve “Bioentrepreneurship” konuları ile ilgili 3 soruya ilaveten, seçilen diğer konular ile ilgili 10 sorudan ise kendi seçecekleri 7 soru olmak üzere toplam 10 soruyu cevaplamaları beklenir.

(4) Öğrencilerin fazladan cevapladıkları sorular değerlendirmeye katılmaz. Soruların her biri 10 puan değerindedir. Yazılı sınavın süresi 4 saattir.

(5) Öğrencinin seçeceği 5 konuyu kendi opsiyonu ile ilgili havuzdan ve/veya “General Topics” konu havuzundan sayı sınırlaması olmaksızın seçer. Ayrıca 1 konu başlığını farklı bir opsiyonun konu havuzundan da seçebilir.

(6) Öğrencinin Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, öğrencinin yazılı sınav için seçmiş olduğu 5 konu ile ilgili uygun bulduğu soruları bir araya getirerek yazılı sınavı hazırlar. “Advanced Biotechnology” ve “Bioentrepreneurship” konuları ile ilgili sorular Doktora Yeterlik Komitesi tarafından Doktora Yeterlik Sınavı Tez Jürisi ile paylaşılır.

 Sözlü sınav esasları:

(1) Biyoteknoloji doktora yeterlik sözlü sınavında öğrenciler, kendilerine opsiyonlarına ve çalışma alanlarına uygun olacak şekilde önceden verilmiş olan 3 araştırma makalesinden sözlü sınav başlangıcında Doktora Yeterlik Sınav Jürisince seçilecek biri ile ilgili seminer formatında bir sunum yapmakla ve akabinde Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin soracağı ilgili soruları cevaplamakla yükümlüdür.

(2) Soru-cevap kısmı hariç, öğrencinin vereceği seminerin 25±5 dakika uzunluğunda olması beklenir.

(3) Öğrencinin Doktora Yeterlik Sınav Jürisi öğrenciye yazılı sınavda başarılı olması halinde gireceği sözlü sınavda sorumlu olacağı 3 makaleyi, yazılı sınavın yapıldığı gün, sonuçların ilan edilmesini beklemeksizin verir.

(4) Doktora yeterlik sözlü sınavı için makaleler, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi tarafından öğrencinin tez danışmanının önerisi ile belirlenir. Makalelerin Web of Science veritabanında Science Citation Index (SCI)-Expanded tarafından taranan dergilerden birinde son 10 yıl içinde yayımlanmış olmaları, tam araştırma makalesi niteliğinde olmaları (derleme hariç) ve yayımlandıkları dergilerin en az bir Journal Citation Reports (JCR) disiplininde Q1 diliminde yer almaları şartları aranır.

 

Başvuru esasları:

(1) Doktora yeterlik sınavına güz yarıyılı sonunda girmek isteyen öğrenciler Aralık ayının ilk iki haftası içinde, bahar yarıyılı sonunda girmek isteyen öğrenciler ise Mayıs ayının ilk iki haftası içinde başvurularını yaparlar.

(2) Başvuruda bulunacak öğrenciler, “Doktora Yeterlik Başvuru Formu”nu doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve danışmanlarına onaylattıktan sonra formda belirtilen ekler ile birlikte (transkript ve dil belgesi) Biyoteknoloji Enstitüsü Sekreterliğine teslim ederler.

(3) Biyoteknoloji anabilim dalı öğrencileri, doktora yeterlik sınavı başvurularını yaparlarken, yazılı sınavda sorumlu tutulmayı istedikleri 5 konuyu yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde seçerek “Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Konu Seçme Formu”nu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formu da yine danışmanlarına onaylattıktan sonra “Doktora Yeterlik Başvuru Formu” ile beraber Biyoteknoloji Enstitüsü Sekreterliği’ne teslim ederler.

(4) Öğrenciler halen kredili veya kredisiz ders almakta oldukları bir yarıyılın sonunda yapılacak doktora yeterlik sınavına girmek için başvurabilirler; fakat bu durumda sınava girebilmeleri için aldıkları tüm derslerde başarılı olarak ders yükümlülüklerini tamamladıklarını sınav tarihinden önce belgelemeleri beklenir.