GTÜ Doktora Sonrası Araştırma Programı Uygulama Yönergesi

Gebze Teknik Üniversitesi
Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Yönergesi

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu Yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)’nın uygulama esas ve usullerini düzenler.

Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP), doktorasını tamamladıktan sonra, yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış ya da bir kamu veya özel kurumda görev yapan bir araştırmacının geçici bir süre için GTÜ’de görevlendirilmesi ve GTÜ’deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır. Programın amacı, genç öğretim elemanlarının ve araştırmacıların, kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmek, öğretim elemanları ve araştırmacılar arasındaki bilimsel etkileşimi artırmaktır.

Bu program kapsamına girmeyen ve GTÜ personeli olmamakla birlikte GTÜ’de yürütülen projelerde görev alan veya araştırma yapan doktoralı elemanlarla ilgili uygulama esas ve usulleri ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

DOSAP’IN TEMEL İLKELERİ

Madde 2: DOSAP, aşağıda sıralanan temel ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir:

a. Bir doktora sonrası araştırmacısının DOSAP’a dahil olabilmesi için yurtiçi ya da yurtdışında herhangi bir üniversitenin kadrosuna atanmış veya bir kamu ya da özel kurumda görev yapan doktoralı eleman olması gereklidir. Kadroları bir devlet üniversitesinde bulunan öğretim elemanlarının, DOSAP kapsamında çalışmalar yapabilmeleri için, 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesine göre GTÜ’de görevlendirilmeleri gerekmektedir. Vakıf üniversitelerinin ve yurt dışındaki üniversitelerin kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının da, üniversiteleri tarafından geçici olarak GTÜ’de görevlendirilmeleri halinde, DOSAP araştırmacısı olmaları mümkündür. Yurtiçi veya yurtdışı resmi ya da özel kurumlarda çalışmakta olan doktora derecesine sahip personel de, bağlı oldukları kurumca geçici olarak GTÜ’de görevlendirilmeleri halinde DOSAP araştırmacısı olabilirler.
b. Doktora derecesini GTÜ’den almış olan ve Madde 2.a’daki koşullara uyan öğretim elemanları da DOSAP kapsamında görevlendirilebilir. Bu bağlamda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında GTÜ’de doktorasını tamamlamış olan bir araştırmacının, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından YÖK yasasının 39. maddesi ile GTÜ’de görevlendirilmesi halinde, DOSAP’a dahil olarak GTÜ’de doktora sonrası araştırma yapabilmesi mümkündür.
c. Madde 2.a’daki koşullara uymayan doktoralı araştırmacılar DOSAP kapsamına girmezler. Bu konumdaki doktoralı araştırmacıların GTÜ’deki araştırma faaliyetlerine katılımı ve GTÜ’deki statüleri ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

DOSAP BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 3: DOSAP başvuru ve değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

a. DOSAP Aday Başvuru Koşulu: DOSAP adayının doktorasını son 5 yıl içinde tamamlamış olması gerekmektedir. Adayın bağlı olduğu üniversite veya GTÜ’de doktora sonrası araştırma yapabilmek için gerekli izinleri alması zorunludur. Devlet üniversitelerinde kadrosu bulunan öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesinde aranan tüm koşulları sağlaması gerekmektedir. Kamu veya özel kurumlarda çalışmakta olan doktoralı araştırmacıların, bağlı oldukları kurumların mevzuatlarında yer alan, izin alabilmeleri için gerekli bütün koşulları sağlamaları gereklidir.

b. Başvuru: DOSAP başvuru süreci, her yıl, GTÜ içindeki DOSAP araştırmacısı talebinin tespit edilmesi ve gazete ilanına çıkılması ile başlar. DOSAP araştırmacısı ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek isteyen GTÜ öğretim üyeleri, DOSAP Danışman Formunu doldurarak taleplerini GTÜ ÖYP başkanlığına bildirirler. Talepler web ortamında duyurularak, başvurular kabul edilmeye başlanır. DOSAP’a katılmak isteyen araştırmacılar başvurularını www.GTÜ.edu.tr adresindeki DOSAP Aday Başvuru Formunu doldurarak yaparlar.
c. DOSAP’ın Başlatılması: Başvurular, talebi yapan öğretim üyesi tarafından değerlendirilir ve birlikte çalışılacak olan DOSAP araştırmacısı belirlenir. DOSAP araştırmacısının danışmanlığını yapacak olan öğretim üyesi, araştırmacının çalışacağı araştırma projesi ile ilgili detaylı İş Planı ve takvimini, araştırmacı ile birlikte hazırlayarak, ilgili Bölüm Başkanı ve/veya Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı ile Dekan ve/veya Enstitü Müdürü’nün onayına sunar. Onay veren birim, DOSAP araştırmacısına sağlanacak ofis, bilgisayar, altyapı vb. olanakları da belirterek GTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne başvurur. GTÜ Rektörlüğü, hazırlanan İş Planı ile birlikte DOSAP araştırmacısının kadrosunun bulunduğu üniversiteye veya kuruma yazı ile başvurur ve araştırmacının geçici süre ile GTÜ’de görevlendirilmesini talep eder. Kendi üniversitesi veya kurumu tarafından GTÜ’de görevlendirilen araştırmacı, DOSAP kapsamında çalışmalarına başlar.

DOSAP UYGULAMA KOŞULLARI

Madde 4: DOSAP kapsamında görev alacak danışmanlar ve araştırmacılarla ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

a. DOSAP Danışmanının Sorumlulukları: DOSAP araştırmacısına danışmanlık yapan ve ortak çalışmalar yürüten öğretim üyesi, araştırmacının ihtiyaçlarının karşılanması ve takibi konusunda araştırmacıya destek olacaktır. Öğretim üyesi bağlı bulunduğu bölüm veya enstitü anabilim dalı aracılığı ile, DOSAP ile ilgili her türlü talebini GTÜ ÖYP başkanlığına bildirecektir. DOSAP araştırmacısının araştırmaları sırasında ihtiyaç duyduğu laboratuvar altyapısı ve sarf malzemelerinin temini DOSAP danışmanının sorumluluğundadır. Danışman, başvuru sırasında hazırladığı iş planında, gerekli olanakları hangi projeden ve nasıl karşılayacağını detayları ile belirtmelidir.
b. DOSAP Araştırmacısının Sorumlulukları: DOSAP araştırmacısı, GTÜ’nin kuralları ve yönetmeliklerine uymak zorundadır. Araştırmaları sırasında danışmanı ile birlikte hazırladığı iş planına göre araştırmalarını sürdürmekle yükümlüdür. DOSAP araştırmacısının tam zamanlı (full-time) olarak çalışması beklenmektedir. Ancak, danışman tarafından uygun bulunması halinde, haftanın belli günleri için görevlendirilen araştırmacılar da DOSAP’a kabul edilebilirler. DOSAP araştırmacısı, yaptığı çalışma ile ilgili altı ayda bir, gelişme raporu hazırlayarak ÖYP başkanlığına sunar. DOSAP kapsamında yürütülen çalışma sonucunda çıkabilecek akademik yayınlarda araştırmacının, kendi kurumunun/üniversitesinin adresi ile birlikte, çalışmanın yapıldığı kurum olarak GTÜ’ni de belirtmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonucunda patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve know-how gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek ürünlerin ortaya çıkması halinde, GTÜ öğretim elemanları için geçerli olan yükümlülükler DOSAP araştırmacısı için de geçerlidir.
c. DOSAP Araştırmacısına Sağlanan Olanaklar: Başka bir üniversitede öğretim elemanı olan DOSAP araştırmacısına GTÜ Ziyaretçi Akademik Personel Kimlik Kartı, diğer DOSAP araştırmacılarına da Ziyaretçi Araştırmacı Kimlik Kartı verilir. Tam zamanlı olarak çalışan DOSAP araştırmacısı, akademik ve sosyal olanaklardan imkanlar ve mevzuat el verdiği ölçüde, yararlandırılırlar. DOSAP araştırmacısına sunulacak imkanlar (misafirhane vb.) üniversitenin imkanlarıyla sınırlıdır. İhtiyaç duyulduğu taktirde DOSAP araştırmacısı Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan ve lisansüstü programlardan misafir öğrenci statüsünde dersler alabilir.
d. DOSAP’ın Süresi : DOSAP kapsamında sürdürülecek çalışmanın süresi bir yıldır. Başarıyla yürütülen bir çalışmanın bir yıl zarfında tamamlanamaması halinde, araştırmacının bağlı olduğu Üniversite veya çalıştığı kurumun onaylaması koşulu ile, toplam iki yıla kadar süre verilebilir. Süre uzatımında ve Üniversite imkanlarından faydalanma önceliğinin

belirlenmesinde araştırmacının akademik performansı (yayınlar vb.) göz önünde bulundurulur. Bu kapsamda sürdürülen araştırma projesinin çıktılarının bir rapor halinde GTÜ ÖYP Başkanlığına sunulması gereklidir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 5: Bu Yönerge, 05 Eylül 2012 tarihinde GTÜ Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 6: Bu Yönerge hükümlerini GTÜ Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi Sayısı
05.09.2012 2012/27
Yönerge’de Değişiklik Yapan Üniversite Senatosu Kararları
Tarihi Sayısı
(1) 24.12.2014 2014/40

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum