AR-GE Faaliyetleri


Araştırma-Geliştirme faaliyetleri; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni bir teknolojinin yurt koşullarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar ile bu çalışmaların sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş çalışmalardır. GTU, kalkınmanın ve teknolojinin dinamosu olan Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.Sanayi ile işbirliği'ne dayalı Ar-Ge projeleri yapılabilecek konular aşağıda ilgili laboratuvar kapsamında özetlenmiştir:

Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı

Radar kesit alanı (RKA) ölçümü ve kestirimi
Anten ölçüm ve kalibrasyonu
1-18GHz aralığında mikrodalga elemanları için S-parametresi ölçümleri
Elektromanyetik uyumluluk ve etkileşim (EMC/EMI) konularında test hizmetleri
Ölceklenmiş modeller üzerinde RKA ölçümü ve anten analizleri

Bilgisayar Ağları ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı

Bilgi İletişim ağları araştırma kurulum ve analizleri
Bu tür uygulamalar için genel amaçlı sistemlerin tasarımı
Bilgi güvenliği çözümleri

Bilgisayarla Görme, Grafik ve HCI (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Laboratuvarı

Computer Vision destekli endüstriyel uygulamalar için ihtiyaca özel yazılım geliştirilmesi
Computer Vision uygulamaları için genel amaçlı sistemlerin tasarımı
Göz hareketlerinin takibi ile reklam filimlerinde ve web sayfalarında etkinlik analizi
Göz hareketlerinin takibi ile yazılım denetimi ve sanıkların kriminal incelemesi

Göz hareketlerinin takibi ile engelliler için bilgisayar kullanımı ve tamamen felçlilerde (konuşma dahil) iletişim
Endüstüriyel otomasyon ve kalite kontrol yazılımı geliştirilmesi
Asayiş sektöründe insan bilgisayar etkileşimi kullanılarak yeni uygulamalaroluşturulması
Yazılım arayüz tasarımı
Arayüz etkinlik analizi ve kullanıcı deneyleri
Sanal gerçeklik uygulamaları geliştrilmesi
PDA uygulama geliştirilmesi
Mobil Arayüz tasarımı
Tıbbi ve fizyolojik araştırmalar
Engelliler için sistemler

Bilgisayar Destekli Tasarım/İmalat (CAD/CAM) Lab

CAD/CAM
Kalıp tasarımı
Yapısal Sistem Analizleri
Çok Çeşitli kalıp tasarımı ve imali
Dinamik Sistem Analizler

Bitki Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı

Zirai Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Projeleri
Kromozomal analizler
TEM-Sc spreading analizleri
RAPD analizleri
RFLP analizleri
Mutajenite testleri

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı

Çeşitli bitki türlerinin doku kültürü yöntemleri kullanılarak kısa sürede ve aseptik şartlarda mikroçoğaltımınlarının sağlanması. Elde edilen bitki klonlarındaki somatik varyasyonların genetik belirteçler ile saptanması. Bitkilere gen aktarımı yolu ile transgenik bitki eldesi.

Çevre Mühendisliği Araştırma ve Analiz Laboratuvarları

Çevre Mühendisliği AR-GE konularında detaylı bilgiler için tıklayınız

EE Güç Sistemleri Laboratuvarı

Güç Sistemleri için Web tabanlı Görsel Simulator
Elektrik tesislerinde çarpılma riskinin analizi
Toprak empedansı ölçme sistemi
PC tabanlı güç analizörü
Mikroişlemci temelli analizör
Toprak empedansının değişiminin izlenmesi
Güç sistemlerinde olay sınıflaması ve tespit edilmesi
Akıllı kesintisiz güç kaynağı
Akıllı röle dizaynı

Elektron Spin Rezonans Labratuvarı (ESR)

Manyetik Kayıt Teknolojisi
Polimerler, Süperiletkenler
Malzeme kusurları
Kimyasal (ilac) malzemelerin ESR ile araştırılması

Enzim Moelküler Genetiği Laboratuvarı

Endüstriyel enzim üretimi
Deterjan, tekstil, deri, kağıt, ilaç sanayi ve benzeri endüstrilerde kullanılmak üzere uç koşullarda çalışabilen enzimleri üreten bakteriyel soyların taranarak seçilmesi,
Rekombinant enzim üretimi,
Yönlendirilmiş mutagenez eliyle enzim kararlılığının arttırılması ve daha üretken soyların geliştirilmesi.

Gıda Laboratuvarı

Türk ihraç ürünleri için ozonlama koşullarının belirlenmesi ve mikrobiyal yükün azaltılması

Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuvarı

Fotogrametrik yöntemle harita yapımı,
Endüstriyel Fotogrametrik Ölçmeler,
Fotogrametrik Mimari Röleve Alımları ,
İmar Uygulamaları / Kentsel Alan Düzenlemeleri,
Kamu ölçmeleri, deformasyon ölçümleri, sayısal arazi modelleri oluşturulması,
Coğrafi bilgi sistemleri için veri hazırlanması,
Uydu görüntüleri yardımı ile harita yapımı, arazi planlaması, çevre kirliliği, tabiat olaylarının izlenmesi
Konum belirleme teknikleri, deformasyon ölçüm ve analizi,
Başta GPS olmak üzere her türlü jeodezik ölçme ve değerlendirme uygulamaları,
Yer kabuğu hareketlerinin tespiti,
Araç takip sistemleri,
Kamu kurumları, yerel yönetimler ile özel ve tüzel kişilere yönelik grafik ve sözel bilgilere dayalı
Coğrafi / Kent Bilgi Sistemi planlanması, tasarlanması, kurulumu ve eğitimi,
Mühendislik ve plan/proje uygulamalarının teknik ve hukuki yönlerinin incelenmesi,
Ölçme tekniklerinin değerlendirilmesi,
CAD ortamında bilgisayar destekli harita üretimi ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmaları,
Altyapı Projelendirme ve uygulamaları,
Bilirkişi ve Emlak ve Arazi Danışmanlık Hizmetleri.

Kimya Laboratuvarı

Endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan organik ve anorganik maddelerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve uygulama alanlarının belirlenmesi içeren araştırmalar
Diş çürütmeyen şeker üretimi
Prebiotik üretimi
Endüstriyel enzimlerin immobilizasyonu
Serbest yağ asidi ihtiva etmeyen zeytin yağı üretimi
Enerji içeceği üretimi
Kimyasal katalizörler, çevre dostu üretim (Green Chem.), nanomalzemeler, gaz sensörleri ve ilaç ve safsızlıkları sentezi
Anorganik polimer sentezi
Endüstriyel enzim üretimi
Yara ilacı üretimi
Biyodisel üretimi

Malzeme Bilimleri Laboratuvarları

Metalik yüzeylerin aşınmaya dirençli seramik esaslı malzemelerle kaplanması
Yeni beyaz seramik bünyelerin (çin porseleni) geliştirilmesi
Biyouyumlu seramik malzemelerin geliştirilmesi
Sualtı sonar, biyomedikal veya tahribatsız muayene uygulamalarına dönük piezoelektrik esaslı seramik malzemelerin ve dönüştürücülerin tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu
Yüksek sıcaklık, yüksek performans uygulamalarına dönük olarak seramik fiber takviyeli seramik matrisli kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve karakterizasyonu
Elektronik ve optoelektronik uygulamalara dönük olarak yarıiletken ve ferroelektrik ince filmlerin üretimi, mikroyapısal, elektriksel ve optik karakterizasyonu
Aluminyum ekstrüzynonunda karşılaşılan yırtılma problemlerin incelenmesi ve çözümü
Bilgi depolanmasına yönelik manyetik ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu
Metallerin ve kompozit malzemelerin yorulma ve sürünme özelliklerinin incelenmesi
Nanoboyutlu toz sentezi ve karakterzasyonu

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Böceklere (insect) karşı biyolojik mücadelede kullanılacak bakteriyel kökenli toksinlerin geliştirilmesi çalışmaları.
BBL Crystal System ile bilinmeyen bir mikroorganizmanın idendifikasytonunun kısa sürede tayini.
HACCP Sisteminin Gıda sektöründe uygulaması çalışmaları.

Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

Tıbbi ve farmakolojik ilaçların in vitro analizi.
Tıbbi teşhis kitlerinin denenmesi ve analizi.
Potansiyel karsinojenlerin etkilerinin in vitro incelenmesi.

Robotik ve Kontrol Laboratuvarı

Endüstriyel Kontrol
Robot Kontrol
Akıllı Sistemlerin Tasarımı

Savunma Teknolojileri ve Simulasyon Laboratuvarı

Dağıtık Simülasyon Sistemleri
HLA Uygulamaları
Yazılım geliştirme
Teklife bağlı yazılım ve araştırma projeleri

Şehir Bölge Planlama Laboratuvarları

Demografik, Ekonomik ve Sosyal Çevresel Planlamalar
Konut Alanları Planlamaları
Sanayi Alanları Planlamaları, örneğin; sanayilerin yapısal analizi ve ihtisaslaşma düzeylerinin tespiti, yeni sanayi ve istihdam alanlarının planlanması, yaşam alanları ve çevre için hassasiyet arz eden sanayi tesisleri için uygun yer seçimi planlanması
Turizm Alanları Planlamaları
Kıyı Alanları Planlamaları
Havza Alanları Planlamaları, örneğin; Ömerli Barajı su havzası
Altyapı ve Ulaşım Planlamaları, örneğin; mevcut altyapının ( ulaşım, su, kanalizasyon, arıtma, vb.) iyileştirilmesine yönelik planlama çalışmaları, kentlerin kendi içinde ve çevre illerle olan ilişkilerinin ( ulaşım ve haberleşme ) analizi
Planlamaların Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri yardımıyla yapılması örneğin; sanayi alanlarının planlanmasına yönelik bilgi sisteminin oluşturulması, kent bilgi sistemlerinin oluşturulması
Çevre Düzenleme ve Peyzaj Planlamaları, örneğin; endüstriyel çevre düzenlemesi
Koruma Planlamaları
Arazi Kullanım Kararlarının Standardizasyonu ve Buna Yönelik Bir El Kitabı Hazırlanması
Ulaşım Planlamalarında Seyahat Talebi Modellemeleri
Trafik Güvenliği ve Saldırgan Sürücü Analizleri

Triboloji Laboratuvarı

Değişik çalışma şartlarında sürtünme ve aşınma karakterizasyonu
Aşınma ve sürtünme katsayısı ölçümleri
Çekme ve kopma deneyleri
Hidrodinamik yataklarda yağlamanın incelenmesi
Yağlama karakterizasyonu
Turbo makinelerde sızdırmazlık sistemleri tasarımı ve karakterizasyonu
Sızdırmazlık ölçümleri

Yüksek Başarımlı Hesaplamalar Laboratuvarı

Yüksek performans gerektiren endüstriyel uygulamalar için ihtiyaca özel yazılım ve donanım geliştirilmesi
Bu tür uygulamalar için genel amaçlı sistemlerin tasarım ve imalatı
Kişisel kullanımda bulunan bilgisayarları kullanarak yüksek performanslı uygulamalr için ortan hazırlanması
 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum