GTÜ Spor Kulübü

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1) DERNEĞİN ADI: Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Derneği’dir.

MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZİ: Gebze’dir.

DERNEĞİN FAALİYET YERİ: Gebze-KOCAELİ’ dir.

MADDE 3) DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

        SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Derneğin  amacı Beden Terbiyesi  Kanunu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu’nun amaçlarına uygun olarak tüm sportif faaliyetlerde sağlıklı, iyi ahlaklı, çalışkan, her türlü kötü alışkanlıklardan  uzak, milli gayelere uygun ve milli kültürümüze bağlı, manevi değerlerimize saygılı, ülkemizi her alanda başarı ile temsil edecek sporcular yetiştirmek, çevre halkına spor yapma olanakları temin etmek, üyelerine ve sporcularına çeşitli sporları yaptırmak, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ve personeli ile gençliğin fiziki ve moral kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı saygı ve sevgiyi yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, üyelerin boş vakitlerini değerlendirmektir.
Bu amaçla:

3.1) Spor çalışmalarını daha verimli hale getirmek için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nü merci tanıyarak spor ve usul kaidelerine uygun verilecek direktiflere uymak ve yönetmeliklerini kabul etmek.

3.2) Öncelikle futbol, atletizm, basketbol, dağcılık, binicilik, güreş, bisiklet, hentbol,
kürek, masa tenisi, tenis, okçuluk, voleybol, kano, yelken ve yüzme - sutopu olmak
üzere türlü spor branşlarında faaliyet  göstermek.

3.3) Amatör ve profesyonel olmak için çalışmalar yapmak.

3.4)  Üyelerini  arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı  anlayış bağları  ile  birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.               

3.5) Üyelerin, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak üzere üyelere maddi manevi yardımlarda bulunmak.

3.6) Dernek Gebze Teknik Üniversitesi Spor kulübü olarak yurtiçi müsabakalara katılabilir. Mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği konularda faaliyetlerde bulunur.

3.7) Arsa hibe ve satın alınarak kulübün ihtiyacı olan kapalı ve açık spor sahaları inşa etmek, 5072 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşu ile özel kişi ve kuruluşlara ait spor tesislerini kiralamak ve bunları idare etmek için amatör sporcu, antrenör, menejer, memur, müstahdem ve diğer yürütme birimi görevlilerini işe  almak ve
gerektiğinde ücretlerini  dernekten temin etmek.

3.8)  Sporcuların her türlü  spor malzemelerini  ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek ve karşılamak.

3.9) a) Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün;

a-1) Spor, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sağlık gibi alanlardaki faaliyetlerinden,
a-2) İdari ve akademik faaliyetlerinden,

a-3) Diğer tüm alanlardaki faaliyetlerinden doğan cari, yatırım ve personel giderlerini dernek  imkanları ölçüsünde karşılamak.

        b) Satınalma, kiralama, yapım ve diğer yollarla dernek işletmesine verilen tesisler ile buralarda bulunan her türlü cihaz, araç-gereç, malzemeve binanın bakım, onarım, tadilat, iyileştirme, çevre düzenlemesi, işletimi ve benzeri tüm işlerinden doğan giderlerini dernek imkanları ölçüsünde karşılamak.

 

MADDE 4) DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI :

            Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

            Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

            Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.        

            Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

            Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

MADDE 5) ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

            1-Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

            2-Üye aidatını iki yıl üst üste ödemeyenler üyelikleri yönetim kurulu kararıyla düşürülür.

 

MADDE 6) ÜYELİK HAKLARI:

            Hiçbir kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasına dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf  farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan  veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

            Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

MADDE 7) DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :

            Bu dernek  1) Genel Kurul  2) Yönetim Kurulu  3) Denetim Kurulu  ve yürütme
 birimlerinden oluşur.

            Gerekli görüldüğünde  genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu dernek  organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

             Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde  ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül  eder.

 

MADDE 8)GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI:

 1-Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurullarının  gerekli gördüğü hallerde veya  dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılır.

Yönetim Kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, dernek üyeleri arasından birinin müracaatı üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9) ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre  genel kurula katılma  hakkına sahip üyelerin listesini  düzenler. Genel  kurula katılacak üyeler en az 15 gün  önceden günü, saati, yeri ve gündemi  yerel bir gazetede ilan  ettirmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya  çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması  sebebiyle  toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı ile birincisi arasında bırakılacak  zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı  taktirde bu durum bir tutanakla  geri bırakma sebebi de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı  gazeteye ikinci ilan  verilmek suretiyle  üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre  yeniden çağırılır, ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre  mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel kurul toplantısı  bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

            Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10) TOPLANTININ YETER SAYISI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

              İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullarının tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 11) TOPLANTI YERİ:  

               Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.

MADDE 12) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

               Dernek genel kurul toplantıları kararda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. 10 cu maddede belirtilen sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıya idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonucu bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

           Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin  gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

         Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır

1-Dernek organlarının seçimini yapmak.

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi konusunu karara bağlamak.

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve  yönetim kurulunun ibrası.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunun karara bağlanması.

7-Derneğin Uluslararası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması.

8-Derneğin feshinin görüşülmesi

9-Derneğin şube açılmasına karar verilmesi.

10-Mevzuata göre genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 15) YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ :

            Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

           2-Yönetim Kurulu üyeleri arasından ilk toplantısında bir Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip, 2 üye seçerler.

           3-Yönetim Kurulu aralarında mutabık kalacakları günlerde üç ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

           4-Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait borçlanma hükümleri olmamak kaydıyla bütçeyi hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

           5-Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek.

6-31.12 tarihi itibari ile mevzuat hükümlerine göre verilmesi gereken beyannameleri

ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek.

          7-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

           8-Genel kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.

 

MADDE 16) YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

         Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma
yapar. Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE 17) DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

           Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği, belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel  kurula sunar.  

            Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18) YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN TESPİTİ VE GÖREVLERİ:

          Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda aşağıda unvanları ve görev ile yetkileri belirtilen ücretli veya istihdamları yönetim kurulunca tespit edilir ve bu yürütme birimi görevlileri yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim birimi ve görevlilerin yetkileri Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliği ile tespit edilen görevleri yerine getirir ve bu görevlerinden dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Bu duruma göre aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

a) Genel Sekreter:

Gençlik ve Spor mevzuatı ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterlik görevini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

b) Kulüp Saymanı:

Kulübün hesap, işlem, gelir ve harcama  iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c) Kulüp Doktoru:

Derneğin yönetim ve yürütme personeli ile çalışmalarına katılanların, sporcuların, dernek tesislerinden yararlananların, Gebze Teknik Üniversitesi personeli ve öğrencileri ile yöre halkının sağlık çalışmaları, muayene, tedavi, ilkyardım ve gıda rejimlerine ilişkin hekimlik hizmetlerinin, alternatif tedavi yöntemlerinin (akupunktur gibi) yürütülmesi konusunda çalışmalar yapan, iş ve işlemlerini yürüten görevli olup  Genel Sekretere karşı sorumludur.

d) Tesis ve Malzeme Yöneticisi:

            Kulüp tesislerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulmasını, güvenlik, bakım, onarım ve diğer hizmetlerini yürütmekle görevli olup Genel Sekretere karşı sorumludur.  

 e) Spor Direktörü:

              Spor kulübünün, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetleri ile diğer hizmetlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

            f-) Gençlik Direktörü;

            Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g-) Genel Kaptan:

            Kulübünün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için Gençlik veya Spor Direktörü ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

            Genel Kaptan da, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

ğ) Kaptanlar:

Kaptan oldukları spor dalının eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri faaliyetlerine katılan ve katılacak olanların sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup Genel Kaptan’a karşı sorumludur.

            h-) Kol Başkanları:

            Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalarına vs. gösterilerine katılan ve katılacak olanların bay veya bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci dereceden faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludur.

ı) Teknik Yönetici Ve Öğreticiler:

Teknik yönetici ve öğreticiler kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlar ve kulüp temsilcileri görevlendirilir. Bunların görev ve yetkileri yönetmelikte belirtildiği gibidir.

i) 18 yaşından küçük olanların ve orta öğretim öğrencilerinin dernek faaliyetlerine katılmaları ve tesislerinden yararlanabilmeleri için varislerinden izin almaları gerekir.

 

MADDE 19) GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

            Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

 

MADDE 20) DERNEĞİN ŞUBESİ:

            Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 21) ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Üyelerin ödeyecekleri  yıllık aidat miktarı 10.00 YTL. olup, bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE 22) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

            Derneğin işlemleri, defterleri, hesap ve faaliyetleri İçişleri Bakanlığı’nca veya dernek merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amiri tarafından bizzat veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile denetlenir.

Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter ve işlemler ile yazılar dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri ile müessese ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 23) DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri 1- Üye aidatları, 2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferanslardan sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 4- Bağış toplama hakkındaki mevzuat / spor okulları kurmak ve işletmek suretiyle elde edilecek gelirler. 6-Mevzuatın izin verdiği diğer faaliyet ve çalışmalardan elde edilen gelirler.

MADDE 24) DEFTER VE KAYITLAR:

            Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin TL.yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

            İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

            Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

            Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz . Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

            Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

A) İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

            1-Üye Kayıt Defteri,

            2- Karar Defteri,

            3- Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,

4- İşletme Hesabı Defteri,

            5- Demirbaş Defteri,

            6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

B) BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

            1-Karar Defteri,

            2-Üye Kayıt Defteri

            3-Evrak Kayıt Defteri

            4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

            5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 25) DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 26)ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ  

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur

MADDE 27)YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 28) TAŞINMAZ MAL EDİNME:

            Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 29) TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

            1-Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer alması,

           2-Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesinin yazılı olarak istenmesi durumunda ve Genel Kurula katılan üyelerin sayısı üye tamsayısının 2/3’ünden az değilse tüzük değişikliği teklifinin gündeme alınması zorunludur. Bu takdirde Genel Kurul, üyelerin bu usule göre teklif ettiği tüzük değişikliği taslağını görüşür. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ü dür.

MADDE 30) DERNEĞİN FESHİ  :

            Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kulları üye tam sayısının iki katıdan az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 31) DERNEĞİN TASFİYESİ :

            Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredilir.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 32) DERNEĞİN LOKALİ :

            Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır.

Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar onanmaz.

MADDE 33) KULÜBÜN RENKLERİ:

Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübünün renkleri Turkuaz-Kırmızı-Beyazdır.

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum