Akademisyenlerimize TÜBİTAK Desteği

GTÜ Akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamındaki projeler desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme ve kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek amacıyla yapılan çağrıya Gebze Teknik Üniversitesi( GTÜ) akademisyenleri de proje önererek katıldı. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu üniversitemiz akademisyenlerinin projeleri destek almaya hak kazandı.  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında destek alan akademisyenlerimiz ve araştırma projeleri şöyle:

-          GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa AHSEN’in  proje başlığı ; Yeni imidazolidindion türevlerinin ve platin komplekslerinin sentezi ve insan kanser hücrelerinde anti-tümör etkilerinin araştırılması: İmidazolidindion ve bunun türevlerinin çeşitli kanser türlerine karşı aktivite gösterdiği bilinmektedir. Bu alanda prostat kanserine karşı halen kullanılan Nilutamide isimli ilaç en bilinen örnektir. Dolayısıyla bu projenin bir kısmında yeni imidazolidindion türevleri sentezlenerek prostat kanseri hücrelerindeki aktiviteleri incelenecektir. Projenin diğer kısmında yine piyasada çok kullanılan Oxaliplatin, Eloxatin gibi cis-Platin temelli yeni platin kompleksleri hedeflenmektedir. Bu yeni kompleksler de meme prostat ve rahim ağzı kanserlerine karşı aktiviteleri incelenecektir. Yukarda verilen deneysel çalışmalara paralel olarak teorik çalışmalar da planlanmıştır. Bu araştırma kuantum kimyasal yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Hesapların, deneysel çalışmaları hem sentezden evvel reaktiviteyi ön görmesi bakımından hem de in vitro çalışmalarında yüksek antitümöral aktivite gösteren yapılarda etkileşimleri aydınlatması bakımından desteklemesi planlanmaktadır. Sonuçların mevcut ticari ilaçlardan daha iyi çıkması durumunda patent alınarak bu yeni bileşiklerin ticarileşmelerine zemin hazırlanacaktır.

-          GTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Banu Çetin’in proje başlığı; Kocaeli ve Isparta’da Farklı Mikroçevrelerdeki Mikroplastik Seviyelerinin Belirlenmesi ve Mikroplastiklerin Çeşitli Kirletici Gruplarıyla Olan Korelasyonunun İncelenmesi:  Projede bilimsel çalışmalarda, sucul ortamlarda,  biyotada incelenen, çevrede, sularda ciddi bir tehlike potansiyeline sahip olduğu görülen mikroplastikleri, farklı iç/dış hava ortamında incelemek, kişisel maruziyetleri belirlemek ve sağlığa olumsuz etkileri açısından değerlendirilmesine temel teşkil edebilecek veri oluşturmak amaçlanmaktadır. Bunun yanın sıra mikroplastiklerin olumsuz etkileri kanıtlanmış olan çeşitli kirleticileri de yüzeyinde tuttuğundan dolayı bazı kirletici gruplarıyla olan ilişkisinin incelenmesi de yapılacaktır.

-          GTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ’ın proje başlığı; Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Hücrelerinin Soğuk Sinterleme Yöntemiyle İlk Kez Üretimi: Soğuk sinterleme suyun kaynama sıcaklığının hemen üzerinde (100-200°C) ve 400 MPa’a kadar basınç altında gerçekleştirilen bir prosestir. İlginç bir şekilde, soğuk sinterleme yerkabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık, basınç ve su ortamında (hidrotermal şartlarda) kayaçların oluşma süreçlerine de benzemektedir. Bu araştırma projesinde katı yakıt hücrelerinde yaygın elektrolit olarak kullanan Zr0.84Y0.16O2 (YSZ) ve Ce0.8Gd0.2O2 (GDC)'ların anot destekli olarak soğuk sinterleme tekniği ile üretimi araştırılacaktır. Soğuk sinterlemenin konvansiyonel sinterlemeye göre enerji maliyeti, proses basitliği, ekipman gereksinimi (refrakter, ısıtıcı eleman, vb.) gibi konularda üstünlükleri vardır.  Genellikle 1400-1500°C gibi yüksek sıcaklıklarda sinterlenen YSZ ve GDC elektrolitlerinin ikincil bir ısıl işlem ile 1200°C’nin altında sinterlenmesi sağlanacaktır. Bu araştırma projesi hedefine ulaştığı takdirde soğuk sinterleme ile üretilen bir ileri seramik ilk kez teknolojik bir uygulamaya adapte edilmiş olacaktır. 

-          GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN’ın proje başlığı; HİPOTALAMİK NÖRONLARDA IRE1 KAYNAKLI YENİ TANIMLANAN SİNYAL BİLEŞENLERİNİN ER STRESİ, OTOFAJİ, İNSÜLİN VE LEPTİN SİNYALLERİ ÜZERİNE MUHTEMEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: Hipotalamik inflamasyonun özellikle beslenme ve enerji dengesi ile ilgili POMC ve AgRP nöronlarında insülin ve leptin direnci ile birlikte fonksiyonel veya hücresel kayıplara neden olarak canlıda enerji dengesinin bozulmasına neden olduğu öngörülmektedir. Obez birey ve hayvan modellerinde hipotalamusta gelişen insülin ve leptin dirençlerinin ortadan kaldırmaya yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi besinsel strese bağlı olarak ortaya çıkan bu patolojik süreçlere ait moleküler detayların aydınlatılmasını zorunlu kılmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje kapsamında hipotalamik insülin direncinde önemli rolü olduğu düşünülen ER stresi ve otofaji’nin proteomik ön çalışmalarımızda ilk defa tanımladığımız IRE1 kaynaklı protein-protein etkileşimleri dikkate alınarak hem leptin hem de insülin duyarlılığına sahip hipotalamik fare nöron hücre hatlarında (mHypoA) araştırılması öngörülmektedir.

-          GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Kayabol’un proje başlığı; Hiperspektral İmgelerde Anomali Saptama için İstatistiksel Yöntemler: Uzaktan algılama imgelerinde anomali saptaması çevresel gözetlemede, doğal kaynakların ve tehlikeli materyallerin tespitinde, savunma sanayinde, kamu güvenliğinde ve havadan arama ve kurtarma gibi birçok geniş alanda yaygınca kullanılmaktadır. Bu projede, uzaktan algılanan hiperspektral imgelerden anomalilerin saptanması için olasılıksal modeller ve istatistiksel çıkarım yöntemleri geliştirilecektir. 

-          GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Nuri ÖZTÜRK’ün proje başlığı; Biyolojik Saat Proteinlerinin Zamana Bağımlı Etkileşimlerinin Keşfedilmesi: Projemizin temel amacı, biyolojik saati oluşturan faktörlerde gece ve gündüz zaman dilimlerinde meydana gelen değişikliklerin yeni geliştirilen bir teknikle bulunmasıdır. Bu sayede kronoterapi denilen yani ilaçların en az yan etkili en etkin olacak şekilde günün farklı zamanlarında uygulanmasına dayanan bilim dalı için yeni stratejiler belirlenebilecektir. Model olarak kemoterapide kullanılan ilaçların neden günün bazı zamanlarında daha etkin olduğu sınanacaktır. Genel anlamda ilaçların daha akıllı uygulamaları için moleküler mekanizmalar açığa çıkarılacaktır.

-          GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz KUCUR; 5G VE ÖTESİ İÇİN DİK OLMAYAN ÇOKLU ERİŞİM HABERLEŞME TEKNİKLERİ: Bu projede 5G ve sonrasındaki telsiz haberleşme nesillerine aday olan dik olmayan çoklu erişim (NOMA) tekniğinde, performansı ve kapasiteyi arttıran çeşitli çok antenli tekniklerin, güvenirliği ve kapsama alanını arttıran işbirlikli tekniklerin performansının pratik şartlarda analiz edilmesi ve yazılım tabanlı radyo ile gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

-          GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin KILIÇ’ın proje başlığı; Spintronik Uygulamalar için Geniş Bant Aralıklı Yarıiletken Nanotellerin Karma Katkılanması: Bu proje, hesaplamalı modelleme ve simülasyon yöntemleri kullanılarak, manyetik anizotropilerin mühendisliği ve bunun için anlayış sağlayan bilgi üretimine katkı yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda, bir geçiş metali ve bir ağır eleman ile karma katkılanan geniş bant aralıklı yarıiletken nanotellerin manyetik anizotropi gerektiren spintronik uygulamalarda kullanım potansiyeli araştırılacaktır. Böylece, manyetik veri işleme ve depolama cihazlarının minyatürleştirilmesi hedefleyen yeni nesil teknolojilere ilham verebilecek bir tasarım paradigması geliştirilecektir.

Ayrıca Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kobya, Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif OKUTAN, Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN, Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş BERBER bu kapsamda projeleri desteklenen akademisyenlerimiz oldu. 3501 - Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında ise destek alan akademisyenlerimiz  ve araştırma projeleri şöyle:

-          GTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Yardımcısı Dr. M. Taha  Demirkan’ın proje başlığı;  Lityum-İyon Bataryaları İçin Piezoelektrik Malzeme Katkılı Si Anot Materyalleri Geliştirilmesi: Günümüzde taşınabilir elektrikli cihazlar ve elektrikli araçlar için enerji depolama sistemlerinin güvenli, uygun maliyetli olması, uzun bir döngüye sahip olması ve yeterli enerji yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir. Örneğin bir elektrikli aracın kayda değer bir mesafe (>500 km) boyunca tekrar şarj etmeden yol alabilmesi için kullanılan enerji sisteminin makul bir enerji yoğunluğuna sahip olabilmesi (>200 Wh/g) ve yine kabul edilebilir kısa bir sürede (2-3 saat) şarj edilebilmesi gerekmektedir. Bu alandaki gereksinimleri karşılamak için geliştirilen ikincil (şarj edilebilir) lityum-iyon (Li-iyon) pilleri, yüksek enerji kapasitesi, uzun çevrim ömrü ve düşük maliyeti nedeniyle gelecek vadeden bir teknolojidir. Bununla birlikte, yeni nesil ikincil batarya teknolojileri için yeni, yüksek kapasiteli materyallerin geliştirilmesi ve ileri sistemlerde kullanılabilmesi açısından önemli engeller ve işleme zorlukları görülmektedir. Bu proje, sistematik bir çalışma ile bu problemler üzerine odaklanmakta ve Li-iyon pilleri için yüksek teorik kapasiteye sahip olan, fakat bununla birlikte, yüksek hacim değişimi sorununu barındıran silisyum (Si) anot malzemelerini ele almaktadır. Bu problemlerin çözümü için piezoelektrik malzemelerin Si anotları içinde katkı olarak kullanılması ele alınacak ve bunların batarya performansına etkileri incelenecektir.

-          GTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Emrehan Kutluğ Şahin’in proje başlığı; Heyelan Duyarlılık Haritaları Üretimi için R programlama dili yardımıyla ArcGIS Ara Yüzlerinin Geliştirilmesi:  Projede heyelan duyarlılık haritaları üretimindeki zorlukların giderilmesi ve kolaylık sağlaması amacıyla, Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında (ArcGIS yazılımı üzerinde) R programlama dilinin yeteneklerinin birleştirildiği tam otomatik ve her çalışma alanında uygulanması mümkün olan kullanıcı ara yüz programı geliştirilmesidir. Özellikle geliştirilecek araçların, tüm kullanıcı türünde kullanmasına uygun olabilecek şekilde zorluklardan arındırılmış, basit, anlaması kolay ve özellikle doğru sonuçlar üretebilen yeteneklerde olması amaçlanmaktadır.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum