gtu_logo

Özel / Misafir Öğrenci Kayıt İşlemleri

 

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları'ndaki derslere misafir ve özel öğrenci olarak başvuracak öğrenciler için formlar belirtilen web bağlantısından indirilebilir. (web bağlantısı: Özel  Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu  Misafir Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu)

İlgili öğrenci tarafından formda alınacak dersler; sorumlu öğretim üyeleri, Program Koordinatörü ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalandıktan sonra, ders ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekondu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

İlgili esaslar; GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları'nda Özel Öğrenci Kabulü için Madde 15 SE ve Misafir Öğrenci Kabulü için Madde 16 SE'de tanımlanmıştır.

2017-18 Bahar Yarıyılı 3 kredilik her bir dersin (bilimsel hazırlık dahil) ücreti 300 TL'dir.

Ücretin yatırılacağı banka hesabı:  Halk Bankası, İBAN: TR61 0001 2001 2990 0006 0002 01)

(Not: Banka dekontu, öğrencinin kendi Adı Soyadı ve TC.Kimlik Nosu ile tanımlanmalıdır.) 

 

Senato Esası - Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 15 SE - (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

a) Özel öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir.

b) İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. Özel öğrenci; uzmanlık alan dersi, proje dersi ve seminer dersini alamaz.

c) Özel öğrenci kabulü, dersleri veren öğretim üyesi/görevlisinin onayı, Program Koordinatörünün ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

ç) Özel öğrencilik statüsü kazanmak için, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yarıyılı başında belirlenen ders katkı payına göre kayıt yapılacak dersler için ödeme yapılır, ödeme yapıldığını gösteren belgeyi ekleyerek ilgili form ile Enstitü Müdürlüğüne başvurulur. Başvurusu kabul edilen öğrenci, özel öğrenci statüsü kazanır.

d) Özel öğrenci, bu yönetmelik ve ilgili uygulama esaslarına göre lisansüstü derslere devam eder ve değerlendirilir.

e) Özel öğrenci statüsünde olanlara aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

f) Özel öğrenci olmak, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik olanaklardan yararlanabilir.

g) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son üç yıl içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, öğrencinin ilgili lisansüstü programında alması gereken toplam ders kredisinin ½’sinden (en fazla 3 ders) fazla olamaz. Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders kredisinden saydırabilir.

Senato Esası - Misafir Öğrenci Kabulü

MADDE 16 SE - (1) Özel öğrenci kapsamı dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. Madde 15 SE Özel Öğrenci Kabulünde belirlenen esaslar uygulanır.