gtu_logo

Lisansüstü Tezlerin Sonuçlandırılması

 

GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları kapsamında dikkat edilecek konular aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Senato Esası - Yüksek Lisans Tezi ve Sonuçlanması

MADDE 37 SE - (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senota tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez jürisi; danışmanı dahil, en az biri üniversite dışından ve en az biri üniversite içinden olmak üzere toplam üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. Enstitü Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şartlarda eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, üniversite dışından tez jürisi olarak atanabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, gerektiğinde tez jüri üyelerinde değişiklik yapmakla yetkilidir.

(3) Öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan Yüksek Lisans Tezinin ciltlenmemiş bir nüshasını, tez savunmasından önce danışmanına sunar. Öğrenci; danışman ve öğrenci işleri tarafından onaylanan tez teslim tutanağını, tez savunabilirlik ve orijinallik beyanı ile Akademik İntihal Programı raporunu (Raporda ön sayfalar ve referanslar hariç tutulmak üzere, alıntı oranı % 20’yi geçmemelidir), tez teslim taahhüt formu, yayın inceleme formu ve ilgili evrakları tezi ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Tezler, jüri üyelerine teslim edilir ve ilgili tutanak jüri üyelerinin belirlendiği tarihten itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Jüri üyelerine tez teslim tutanağı olmayan öğrenci tez savunmasına alınmaz. Sözlü tez savunma sınavı; jüri üyelerine tez tesliminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(4) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen jürinin sorularına cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir ve bu kararı içeren yüksek lisans tez savunması tutanağını ilgili anabilim dalı başkanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile bildirir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez savunmasına girmeyen ve tez savunma sınavından başarılı olup zamanında tezinin imzalı nüshasını ve gerekli evrakları teslim etmeyen öğrenci için Enstitü yönetim kurulu kararıyla tez teslim işlemi iptali edilerek uzmanlık alan dersi notu "F"e dönüştürülür. Öğrenci azami süresini doldurmuşsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. Azami süresi içinde olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaparak tez teslim işlemi gerçekleştirilebilir.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmaya girmeyen öğrencinin Üniversite ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir.

Senato Esası - Tezli Yüksek Lisans Diploması ve Mezuniyeti

MADDE 38 SE – (1) Tez savunmasında başarılı olan bir öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi, Tez Yazımı Uygunluk Raporu, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, İlişik Kesme Formu, Akademik İntihal Raporunu (Raporda ön sayfalar ve referanslar hariç tutulmak üzere, alıntı oranı % 20’yi geçmemelidir.), en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Koşulları yerine getiren öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshaları ve ilgili belgelerin teslim edildiği tarihtir.

(2) Öğrenciye ilgili enstitü müdürü ve Rektörün imzalarını taşıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Diplomada, öğrencinin mezun olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki Programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış̧ adı yazılır. Diplomanın sekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Enstitü tarafından tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyasını elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin hizmetine sunulmak üzere YÖK'e gönderilir.

Senato Esası - Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

MADDE 54 SE - (1) Doktora programındaki öğrenci, tezini Senota tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun Uzmanlık Alanı dersi notu (D) olması gerekir. Tez tesliminde, Doktora tezinden üretilmiş en az bir özgün/tam makaleyi Madde 31 SE'de belirtilen esaslara göre yayınlamak ve/veya editörden kabul yazısını almış olmak gerekir.

(3) Doktora Tez Jürisi, Tez İzleme Komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi kendi yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez jürileri atanır. İkinci tez danışmanı, tez savunmasına katılır ancak jüri üyesi olamaz. Enstitü Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şartlarda eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Öğretim Üyeleri de tez jürisi olarak atanabilir. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak anabilim dalı başkanlığına bildirirler. Enstitü Yönetim Kurulu, gerektiğinde sebeplerle tez jüri üyelerinde değişiklik yapmakla yetkilidir.

(4) Öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan Doktora Tezinin ciltlenmemiş bir nüshasını, tez savunmasından önce danışmanına sunar. Öğrenci; danışman ve öğrenci işleri tarafından onaylanan tez teslim tutanağını, tez savunabilirlik ve orijinallik beyanı ile Akademik İntihal Programı raporunu (Raporda ön sayfalar ve referanslar hariç tutulmak üzere, alıntı oranı % 20’yi geçmemelidir), tez teslim taahhüt formu, doktora makale inceleme formları ve ilgili evrakları tezi ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Tezler, jüri üyelerine teslim edilir ve ilgili tutanak jüri üyelerinin belirlendiği tarihten itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Jüri üyelerine tez teslim tutanağı olmayan öğrenci tez savunmasına alınmaz. Sözlü tez savunma sınavı; jüri üyelerine tez tesliminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(5) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen jürinin sorularına cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

 (6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir ve tutanağı hazırlar. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenlenir. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır. Tutanaklar ilgili anabilim dalı başkanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanakları tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile bildirir.

 (7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tez savunmasına girmeyen ve tez savunma sınavından başarılı olup zamanında tezinin imzalı nüshasını ve gerekli evrakları teslim etmeyen öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez teslim işlemi iptali edilerek uzmanlık alan dersi notu "F"e dönüştürülür. Öğrenci azami süresini doldurmuşsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. Azami süresi içinde olan öğrencinin bir sonraki yarıyıl uzmanlık alan dersine kaydı yapılarak tez teslim işlemi gerçekleştirilebilir. (9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir.

Senato Esası - Doktora Diploması

MADDE 55 – (1) Tez savunmasında başarılı olan bir öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi, Tez Yazımı Uygunluk Raporu, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, İlişik Kesme Formu, Akademik İntihal Raporunu (Raporda ön sayfalar ve referanslar hariç tutulmak üzere, alıntı oranı % 20’yi geçmemelidir.), en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Koşulları yerine getiren öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Öğrenciye ilgili enstitü müdürü ve Rektörün imzalarını taşıyan doktora diploması verilir. Diplomada, öğrencinin mezun olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki Programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı yazılır. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. I ̇stek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler

GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları