gtu_logo

Doktora Tez Önerisi Savunması ve Doktora Tezinin İzlemesi (1-30 Haziran 2021)

 

Senato Esası - Tez Önerisi Savunması

MADDE 52 SE - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci takip edilen yarıyılda Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırdıktan sonra Ocak/Haziran aylarında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesine sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Komite, bu kararını tez izleme toplantısını izleyen üç gün içinde bir tutanak ile Program Koordinatörüne ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. İlgili anabilim dalı tutanağı Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim eder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

  1. Doktora yeterliliği geçen öğrenci Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırdıktan sonra ara dönemde 01 Nisan – 15 Nisan ve 01 Kasım – 15 Kasım arasında Tez Önerisi verebilir. Önerinin kabul edildiği yarıyıl sonunda öğrencinin vereceği Tez İzleme Raporundan başarılı bulunması ve Uzmanlık Alan Dersinden Gelişmekte (D) notu alması aranır. Yarıyıl sonunda öğrenci Tez İzleme Raporunu sunmaz veya raporu kabul edilmez veya Uzmanlık Alan Dersinden Başarısız (F) notu alır ise, takip eden yarıyılda yeniden tez önerisi vermek zorundadır.
  2. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanır. Eğer aynı danışmanla devam edecekse üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu tez savunmasında da başarısız olan öğrencinin uzmanlık alan dersi Başarısız (F) notuna dönüştürülür ve ilişiği kesilir.
  3. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak uzmanlık alan dersi Başarısız (F) notuna dönüştürülür. Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Tez Önerisi Savunması formları aşağıda yer almaktadır.

 

 Doktora Tez Önerisi İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.

 

Senato Esası - Doktora Tezinin İzlenmesi

MADDE 53 SE - (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak ve Haziran aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte (D) notu alan bir öğrenci için toplanır. Uluslararası öğrenci değişim programı ile yurtdışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar.

  1. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Tez İzleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak ve öğrencinin raporu Anabilim Dalı Başkanlığınca Tez İzleme Komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Öğrenci ilgili yarıyıl sonunda tez izleme komitesine tez izleme raporu vermezse veya tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunursa, danışmanı tarafından verilen Uzmanlık Alan Dersi gelişmekte olan (D) notu başarısız (F) notuna dönüştürülür.
  2. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan/ tez izleme raporu vermeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Tez İzleme Formları aşağıda yer almaktadır.

 Doktora Tez İzleme İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar form açıklamalarında detaylandırılmıştır.