21/11/2017-Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkındaki Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/11/2017 tarih ve 9207 sayılı yazısı ekinde, Danıştay 8. Dairesi'nin 09/05/2017 tarihli 2012/9483 E. 2016/4594 K. sayılı kararına ilişkin taraflarca yapılan temyiz başvurusu üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19/04/2017 tarihli ve 2016/4019 E. 2017/1660 K. sayılı kararı gönderilmiştir. Karar metni incelendiğinde;

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-d, 13/3-son, 18/2, 18/4(Rektörlük  ibaresi), 18/5(Rektör ibaresi) maddeleri yönünden Danıştay 8. Dairesi kararının hukuka uyarlığı bulunmadığından bahisle Daire kararının bu kısımlarının bozulmasına ve 13/1-son açısından ve diğer itirazlara dair Daire kararının onanmasına(oybirliği-oy çokluğu) karar verilmiştir.

Danıştay İDDK kararı gereğince;

1-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-d, 18/2, 18/4(Rektörlük  ibaresi), 18/5(Rektör ibaresi) maddelerinin hukuka uygun olmadığı tespitinden hareketle, disiplin soruşturmalarının ilgili disiplin amirleri tarafından gerçekleştirilmesi, Rektörlük Makamınca disiplin soruşturması açılmasının mümkün olamayacağı,

2-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/3 maddesindeki "Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir." hükmünün hukuka aykırı bulunmasından dolayı uygulanmaması gerektiği,

3-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/1 maddesindeki "Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir." ibaresi hakkındaki Danıştay 8. Daire'nin iptal kararının onandığı anlaşılmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13.11.2017 tarihli ve 9207 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19/04/2017 tarihli ve 2016/4019 E. 2017/1660 K. sayılı kararı için lütfen tıklayınız.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum