gtu_logo

CE 323 Natural Hazard and Disaster dersi Tsunami Semineri

CE 323 Natural Hazard and Disaster dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler tsunamiler hakkında seminer verecektir. 
Seminer gün ve saati: 26 Nisan Çarşamba Saat: 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akO-LHfmyOkFL7w6MPX560AS3rtktPnCiJS_JTOs7XLc1%40thread.tacv2/1677618986765?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%2210d6e9b1-abd5-4e1d-92a0-5dc86cf67d84%22%7d