gtu_logo

ENG498 - Endüstriyel Uygulamalar dersi mülakatı

ENG498-Endüstriyel Uygulamalar dersi kapsamında 10 Şubat 2023 Saat 10:00'da aşağıdaki link üzerinden mülakat yapılacaktır. Şartları sağlayan tüm 4. sınıf öğrencilerimiz mülakata katılabilir. 

Bağlantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIzOWUyNmMtMWYzMC00YmRlLWExNTYtMmJhMjUxMWYwMTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d8eaa7-a60c-4a67-88c3-1c44f03efc6e%22%7d