gtu_logo

Staj Semineri

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi Madde 6-2 uyarınca, 2022-2023 Bahar Yarıyılı için staj semineri 09.01.2023 Pazartesi günü saat 12:45-14:00 arasında aşağıda linki verilen çevrimiçi oturumda gerçekleştirilecektir. İlgili seminere ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin katılımının önemli olduğu vurgulanarak, tüm öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir.

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NmNmY2QtNjIxYS00MWExLTk2YjItNzQwNThkZWFiYTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22fae52d5f-66de-4fa9-ac3d-ce2b492b9668%22%7d